Sisukord

Sissejuhatus


  • 1920 a põhiseadus ja 1933. a põhiseaduse muutmise seadus reglementeerisid välissuhtlemise ja välislepingutega seonduvat peatükis „Rahvas“ (§ 33, millega keelati välislepingute panemine rahvahääletusele), „Riigikogu“ (§ 55 tõlgendamise kaudu), „Vabariigi Valitsus“ (§ 60 p 3 järgi sõlmib valitsus lepinguid välisriikidega ja esitab need kinnitamiseks Riigikogule) ning „Riigivanem“ (1933. a põhiseaduse paranduste § 60 p 5 järgi läks välisriikidega lepingute sõlmimine ja nende Riigikogule esitamine valitsuselt riigipea pädevusse).

    1937. a PS-s oli omaette kahest paragrahvist koosnev 8. ptk „Välislepingud“. Selle § 101 andis välislepingute sõlmimise ja ratifitseerimise ainuõiguse presidendile. Enne ratifitseerimist pidi valitsus esitama välislepingud kinnitamiseks Riigikogule. Sama sättega anti õigus seadusega kindlaks määrata lepinguliigid, mille ratifitseerimiseks ei ole vaja Riigikogu kinnitust. Paragrahvi 102 lg 2 sätestas, et riigipiire välislepingutega muuta võib ainult PS muutmiseks ettenähtud korras, s.o §-s 147 ettenähtud korras. See tähendas, et riigipiire muutva välislepingu eelnõu pidi saama Riigikogu mõlema koja koosseisu enamuse toetuse, mille järel president kuulutab välja Riigivolikogu uue koosseisu valimised ja Riiginõukogu uue koosseisu kujundamise. Kui Riigikogu uus koosseis võtab muutmatult vastu eelmise koosseisu vastu võetud riigipiiri muutmise välislepingu eelnõu, ratifitseerib president selle (vt ka B. Taimsalu. Välislepingute kehtestamismenetlus. – Õigus 1939, nr 3, lk 122–137 ja nr 4, lk 145–177). Teise maailmasõja eelses ja aegses Eesti rahvusvahelise õiguse teaduses oldi jõutud kõrgele tasemele ka rahvusvaheliste lepingute teoreetilises mõtestamises (vt J. Kross. Rahvusvahelise lepingu mõistest. Tartu 1946; poolelijäänud kandidaaditöö ilmumas 2020. a Riigiõiguse aastaraamatus).

    1992. a PS IX ptk reguleerib nii välislepingutega seonduvat kui ka välissuhtlemise korraldamise üldküsimusi. Selle sätte aluseks võttis Põhiseaduse Assamblee J. Raidla töögrupi eelnõu. Ettepaneku pealkirjastada peatükk „Välissuhted ja välislepingud“ tegi 26.11.1991 oma eksperdiarvamuses prof I. Rebane (Põhiseadus ja Põhiseaduse Assamblee, lk 1286).Autorid

Lauri Mälksoo, Kristi Land, Lauri Madise, Heiki Pisuke