KASUTUSTINGIMUSED

Tere tulemast! Kasutustingimused kehtivad kõikide suhtes, kes külastavad Sihtasutuse Iuridicum käesolevat veebilehte (edaspidi Veebileht) – www.pohiseadus.ee, mis sisaldab Eesti Vabariigi Põhiseaduse kommentaare alates 21.12.2020.
 
Veebilehe omanik ning haldaja on Sihtasutus Iuridicum, asukohaga Näituse 20 Tartu 50409 Eesti (edaspidi Iuridicum).

Selleks, et saada ligipääs Veebilehele, tuleb kokku leppida Veebilehe kasutamise reeglites

SISSEJUHATUS

Kui külastate Veebilehte, nõustute Kasutustingimustega, seega palume Kasutustingimustega tutvuda. Kui Te Kasutustingimustega ei nõustu, siis palume Veebilehte mitte kasutada.
 
Meil on õigus igal ajal ja ilma eelneva teavitamiseta Kasutustingimusi muuta, parandada ja ositi kustutada. Külastades Veebilehte pärast seda, kui Kasutustingimusi on muudetud, nõustutakse tehtud muudatustega.

Iuridicum ei vastuta Veebilehe kasutamisega seotud mistahes kahju eest

PIIRATUD VASTUTUS

Kuigi tehakse kõik Veebilehe teenuse ja sisu kättesaadavuse, kvaliteedi ja  terviklikkuse tagamiseks, siis Iuridicum ei saa anda garantiid, et teenus ja/või selles sisalduv informatsioon on täielik või täpne.
 
Iuridicum ei vastuta kahju eest, mis tuleneb või on seotud Veebilehe kasutamise või selles sisalduva informatsiooniga, ebatäpsuse või vea eest, sõltumata põhjusest või ajutisest võimatusest juurde pääseda.
 
Koduleht võib sisaldada hüperlinke või muid viiteid teistele veebilehtedele või ressurssidele. Iuriducum ei vastuta kolmanda isiku materjalide või ressursside eest, millele pääseb ligi eelnevalt mainitud hüperlinkide või viidete kaudu.

Külastajal on kohustus austada intellektuaalomandi õigusi ja järgida vaba kasutuse reegleid

INTELLEKTUAALOMAND

Kogu Veebilehe sisu sealhulgas, kuid mitte ainult, kujundus, disain, pildid, kaubamärgid ja muu teave, on kaitstud autoriõiguse ja muude intellektuaalomandit puudutavate seadustega.
 
Lubatud on:
-        Veebilehe sisu reprodutseerida, printida, allalaadida ja tõlkida isikliku kasutamise eesmärkidel tingimusel, et selline tegevus ei taotle ärilisi eesmärke;
-        Veebilehe sisu tsiteerimine ja refereerimine motiveeritud mahus, järgides refereeritava või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust;
-        Veebilehe sisu kasutamine illustreeriva materjalina õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke;
-        Veebilehe sisu reprodutseerimine õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus haridus- ja teadusasutustes, mille tegevus ei taotle ärilisi eesmärke.

Igasuguse kasutamise eelduseks on, et Veebilehelt sisu ei adapteerita, muudeta ega toimetata; selgelt tuleb viidata autori nimele, teose nimetusele ning avaldamisallikale kohustusliku viitega URL-le.
 
Kommertseesmärgil materjali kasutamiseks (nt peegeldamine; (mitte)süstemaatiline sisu väljavõtete tegemine; kogumike, andmebaaside või kataloogide koostamine;  reprodutseerimine ega edastamine mistahes vormis või viisil, kasutamine reklaami või müügiedendamise eesmärgil; levitamine; uute kollektiivsete teoste loomine või edasimüük) tuleb saada Iuridicumi nõusolek.
 
Iuridicumi intellektuaalse omandi kaitseks on keelatud robotite, ämblike, kaabitsate või muude automatiseeritud allalaadimise programmide või seadmete kasutamine mis tahes eesmärgil.

Ebatõenäoliselt, kuid kui Külastaja ja Iuridicumi vahel peaks tekkima vaidlus, siis see lahendatakse Eesti kohtus, kohaldades Eesti õigust

KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Käesolevad Kasutajatingimused on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele ning neile kohaldub Eesti õigus.
 
Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui ei õnnestu läbirääkimiste käigus saavutada kokkulepet, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.