Sisukord

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD


  Euroopa Liit


 • Brüsseli I uuesti sõnastatud määrus (EL nr 1215/2012, 10.01.2015)

  Euroopa Liidu Nõukogu raamotsus Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (2002/584/JSK, 13.06.2002)

  Euroopa Liidu Nõukogu raamotsus kohtualluvuskonfliktide vältimise ja lahendamise kohta kriminaalmenetluses (2009/948/JSK, 30.11.2009)

  Euroopa Liidu põhiõiguste harta (ELT 2010, C 83/02)

  Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatuse ratifitseerimise seadus
  (RT II, 16.08.2012, 4)

  Lissaboni leping, (ELT 2007, C 306/01, 13.12.2007)


 • Euroopa Nõukogu


 • Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (koos lisaprotokollidega) (RT II 1996, 11, 34)

  Euroopa kohaliku omavalitsuse harta (RT II 1994, 26, 95)

  Euroopa Nõukogu kodakondsuse Euroopa konventsioon (ETS 166, 06.11.1997)

  Euroopa Nõukogu statuut (RT II 1993, 17, 29)

  Euroopa Nõukogu vähemusrahvuste kaitse raamkonventsioon (RT II 1996, 40, 154)

  Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks (RT II 2004, 6, 17)

  Inimõiguste ja biomeditsiini konventsioon: inimõiguste ja inimväärikuse kaitse bioloogia ja arstiteaduse rakendamisel (Oviedo konventsioon) (RT II 2002, 1, 2)

  Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsioon (RT II 2001, 1, 3)

  Kriminaalmenetluse ülevõtmise Euroopa konventsioon (RT II 1997, 8, 37)

  Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta (RT II 2000, 15, 93)

  Piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise Euroopa konventsioon (RT II, 1996, 36, 132)

  Väljaandmise Euroopa konventsioon (RT II 1997, 8, 38)


 • Ühinenud Rahvaste Organisatsioon


 • Diplomaatiliste suhete Viini konventsioon (RT II 2006, 16, --)

  ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon (vastu võetud ÜRO Peaassamblee resolutsiooniga 217 (A), 10.12.1948)

  Keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsioon (Århusi konventsioon)
  (RT II 2001, 18, 89; RT II 2007, 10, 35)

  Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt (RT II 1994, 10, 11)

  Konsulaarsuhete Viini konventsioon (RT II 2006, 16, --)

  Konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta
  (RT II 1995, 5, 31)

  Lapse õiguste konventsioon (RT II 1996, 16, 56)

  Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvaheline pakt
  (RT II 1993, 10, 13)

  ÜRO mereõiguse konventsioon (RT II 2005, 16, 48)

  Piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastane konventsioon (RT II 1994, 14, 44)

  Piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivne protokoll (RT II 2006, 24, 63)

  Puuetega inimeste õiguste konventsioon (RT II, 04.04.2012, 6)

  Rahvusvaheline konventsioon rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta (RT II 1995, 5, 30)

  Rahvusvaheline tsiviillennunduse konventsioon (RT II 2000, 2, 12)

  Rahvusvahelise Kohtu statuut (RT II 1996, 24, 95)

  Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuut (RT II 2002, 2, 5)

  Relvakonflikti korral kultuuriväärtuste kaitse Haagi konventsioon (RT II 2005, 9, --)

  ÜRO põhikiri (harta) (RT II 1996, 24, 95)


 • Rahvusvaheline Tööorganisatsioon


 • Konventsioon nr 19 võrdsetest õigustest õnnetusjuhtumite tagajärgede hüvitamisel (RT 1930, 27, 160, 05.06.1925)

  Konventsioon nr 41 naiste öötööst (RT 1937, 42, 376, 04.06.1934)

  Konventsioon nr 45 naiste tööjõu kasutamisest allmaatöödel (RT 1937, 42, 376, 21.06.1935)

  Konventsioon nr 87 ühinemisvabaduse ja organiseerumisõiguse kaitse kohta
  (RT II 1993, 26, 76)

  Konventsioon nr 98 organiseerumisõiguse ja kollektiivse läbirääkimisõiguse kaitse kohta (RT II 1993, 26, 76)

  Konventsioon nr 100 mees- ja naistöötajate võrdse tasustamise kohta võrdväärse töö eest (RT II 1996, 9, 31)

  Konventsioon nr 105 sunniviisilise töö kaotamise kohta (RT II 1995, 45, 201)

  Konventsioon nr 111 töö- ja kutsealase diskrimineerimise kohta (RT II 2005, 17, 51)

  Konventsioon nr 182 lapsele sobimatu töö ja muu talle sobimatu tegevuse viivitamatu keelustamise kohta (RT II 2001, 20, 109)


 • Muud rahvusvahelised organisatsioonid


 • IV Haagi konventsioon (18.10.1907)

  Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon (RT II 1994, 16, 49)

  Genfi (I) konventsioon haavatud ja haigete sõjaväelaste olukorra parandamise kohta maismaal (RT II 1999, 17, 107)

  Genfi (II) konventsioon haavatud, haigete ja merehädas sõjaväelaste olukorra parandamise kohta merel (RT II 1999, 18, 116)

  Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping (RT II 1999, 22, 123)

  Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni autoriõiguse leping
  (RT II 2006, 14, 39)

  Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamisleping (Marrakeši leping)
  (RT II 1999, 22, 123)

  Maailma Terviseorganisatsiooni põhikiri (RT II 2005, 4, 11)

  Sõjavangide kohtlemise Genfi (III) konventsioon (RT II 1999, 19, 117)

  Tsiviilisikute sõjaaegse kaitse Genfi (IV) konventsioon (RT II 1999, 20, 120)


 • Riikidevahelised lepingud


 • Eesti Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi vaheline kokkulepe väljaandmise kohta
  (RT II 2000, 3, 14)

  Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vaheline leping merepiiri kehtestamisest Liivi lahes, Kura kurgus ja Läänemeres (RT II 1996, 29, 103)

  Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelise riigipiiri taastamise leping
  (RT II 1994, 27, 104; vt ka RT II 2001, 5, 27)

  Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi regioonide ja kohalike omavalitsuste vahelise koostöö leping (RT II 1993, 29, 99)

  Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vaheline leping õigusabi osutamise ja õigussuhete kohta tsiviil-, töö- ning kriminaalasjades (RT II 1999, 4, 22)

  Eesti Vabariigi ja teiste uute liikmesriikide ühinemisleping (leping Belgia Kuningriigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Iirimaa, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Portugali Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriikide) ning Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, PoolaVabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi vahel Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemise kohta EL-ga) koos lisade ja protokollidega (RT II 2004, 3, 8)

  Eesti Vabariigi ja Ukraina leping õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil- ning kriminaalasjades (RT II 1995, 13, 63)

  Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni leping õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades (RT II 1993, 16, 27)

  Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi õigusabi ja õigussuhete leping
  (RT II 1993, 6, 5)

  Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vaheline väljaandmisleping (RT II 2006, 23, 61)

  Eesti Vabariigi valitsuse ja Tai Kuningriigi valitsuse vaheline kokkulepe kurjategijate üleandmisest ja koostööst kriminaalkaristuste täideviimisel (RT II 2001, 15, 70)

  Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Rootsi Kuningriigi valitsuse vaheline kokkulepe merealapiiride kokkupuutepunktist Läänemeres (RT II 1997, 19, 89; RT II 1997, 49, 129)

  Leping Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi vahel merealapiirist Soome lahel ja Läänemere põhjaosas (RT II 1996, 42, 173)

  Naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1969. aasta rahvusvahelise konventsiooni muutmise 1992. aasta protokoll (RT II 2004, 25, 103)

  Põhja-Atlandi leping (RT II 2004, 5, 14)

  Rahuleping Eesti ja Venemaa vahel (Tartu rahuleping) (1920)

  Rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsioon (RT II 2007, 15, --)

  Riikidevahelises lapsendamises laste kaitseks tehtava koostöö konventsioon
  (RT II 2001, 31, 157)

  Vene Nõukogude Föderatiivse Sotsialistliku Vabariigi ja Eesti Vabariigi riikidevaheliste suhete aluste leping (RT 1991, 2, 19)