Sisukord

KASUTATUD LÜHENDID


 • AdvSadvokatuuriseadus
  AKIAndmekaitse Inspektsioon
  APolSabipolitseiniku seadus
  ArhSarhiiviseadus
  ASalkoholiseadus
  ATSavaliku teenistuse seadus
  ATSSasendustäitmise ja sunniraha seadus
  AudSaudiitortegevuse seadus
  AutÕSautoriõiguse seadus
  AvKSavaliku koosoleku seadus
  AvTSavaliku teabe seadus
  AÕSasjaõigusseadus
  AÜSametiühingute seadus
  BVerfGSaksamaa põhiseaduslikkuse järelevalve kohus ehk konstitutsioonikohus (Bundesverfassungsgericht)
  CCPRÜRO Inimõiguste Komitee (International Covenant on Civil and Political Rights)
  CEDAWnaistevastase diskrimineerimise lõpetamise komitee (Committee on the Elimination of Discrimination against Women)
  CEMREuroopa Kohalike Omavalitsuste ja Regioonide Nõukogu (Council of European Municipalities and Regions)
  CETSinimkaubanduse vastu võitlemise konventsioon (Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings)
  CLRAEEuroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongress (Congress of Local and Regional Authorities)
  COVID-19SARS-CoV-2 tekitatud koroonaviiruse haigus
  CPTpiinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise Euroopa komitee
  EASEttevõtluse Arendamise Sihtasutus
  ECPTpiinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise Euroopa konventsioon
  EESeluruumide erastamise seadus
  EhSehitusseadustik
  EIKEuroopa Inimõiguste Kohus
  EIKoEuroopa Inimõiguste Kohtu otsus
  EIÕKEuroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon
  EKmEuroopa Kohtu määrus
  EKoEuroopa Kohtu otsus
  EKOHEuroopa kohaliku omavalitsuse harta
  EKOH LPEuroopa kohaliku omavalitsuse harta kohaliku omavalitsuse üksuse tegevuses osalemise õigust käsitlev lisaprotokoll
  EKPEuroopa Keskpank
  EKSerakonnaseadus
  ELEuroopa Liit
  ELKEuroopa Liidu Kohus
  ELKSEuroopa Liidu kodaniku seadus
  ELLEuroopa Liidu leping
  ELPHEuroopa Liidu põhiõiguste harta
  EL RevEuropean Law Review
  ELSEesti lipu seadus
  ELTEuroopa Liidu Teataja
  ELTLEuroopa Liidu toimimise leping
  ELVLEesti Linnade ja Valdade Liit
  EMPEuroopa Majanduspiirkond
  ENPAEuroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee
  ENRKRvähemusrahvuste kaitse raamkonventsioon
  EPEesti Pank
  EPSEesti Panga seadus
  EPSLEuroopa põhiseaduse leping
  EPVSEuroopa Parlamendi valimise seadus
  ERHSEesti Rahvusringhäälingu seadus
  ERSPEesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei
  ErSSerakorralise seisukorra seadus
  ESHEuroopa sotsiaalharta
  ESMEuroopa stabiilsusmehhanism
  ESMLEuroopa stabiilsusmehhanismi asutamisleping
  ESSelektroonilise side seadus
  ETHSEesti territooriumi haldusjaotuse seadus
  ETKREuroopa territoriaalse koostöö rühmitus
  EVKEesti väärtpaberite keskregister
  EÜTEuroopa Ühenduste Teataja, alates 2001. aastast Euroopa Liidu Teataja (ELT)
  FGMnaiste suguelundite moonutamine (female genital mutilation)
  GRECOEuroopa Nõukogu korruptsioonivastaste riikide ühendus
  HaSEesti Vabariigi haridusseadus
  HKMShalduskohtumenetluse seadustik
  HLÜShoiu-laenuühistu seadus
  HMShaldusmenetluse seadus
  HOShädaolukorra seadus
  HRShaldusreformi seadus
  HÕNTEhea õigusloome ja normitehnika eeskiri
  HÕShaldusõiguserikkumiste seadustik
  HÜShooneühistuseadus
  IBCUNESCO rahvusvahelise bioeetika komitee (International Bioethics Committee of UNESCO)
  ICCPRÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt (vt ka KPÕRP)
  ICRCRahvusvaheline Punase Risti Komitee
  IDsüüdistatava kasuks tõlgendamine (in dubio pro reo)
  IFSinvesteerimisfondide seadus
  IKSisikuandmete kaitse seadus
  ILORahvusvaheline Tööorganisatsioon
  IMEIsemajandav Eesti
  InfoTSinfoühiskonna teenuse seadus
  INTOSAIKõrgeimate Auditiasutuste Rahvusvaheline Organisatsioon
  IOintellektuaalne omand
  ITinfotehnoloogia
  ITDSisikut tõendavate dokumentide seadus
  IULAKohalike Omavalitsuste Rahvusvaheline Liit
  JahiSjahiseadus
  JASjulgeolekuasutuste seadus
  JTSjälitustegevuse seadus
  JuSJuristische Schulung
  JäätSjäätmeseadus
  KAHOSkinnisasja avalikes huvides omandamise seadus
  KalmSkalmistuseadus
  KaLSKaitseliidu seadus
  KaMSkaubamärgiseadus
  KAOKSkinnisasja omandamise kitsendamise seadus
  KarSkaristusseadustik
  KarSRSkaristusseadustiku rakendamise seadus
  KASkrediidiasutuste seadus
  KeeleSkeeleseadus
  KELSkoolieelse lasteasutuse seadus
  KemSkemikaaliseadus
  KeTSkeskkonnatasude seadus
  KeVSkeskkonnavastutuse seadus
  KeÜSkeskkonnaseadustiku üldosa seadus
  KHaSkõrgharidusseadus
  KiKoSkirikute ja koguduste seadus
  KKSKaitseväe korralduse seadus
  KLSkollektiivlepingu seadus
  KNSkohanimeseadus
  KodSkodakondsuse seadus
  KOFSkohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus
  KOKSkohaliku omavalitsuse korralduse seadus
  KOLSkohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadus
  KoMSkohalike maksude seadus
  KonkSkonkurentsiseadus
  KonSkonsulaarseadus
  KooSkooseluseadus
  KorSkorrakaitseseadus
  KOVkohalik omavalitsus
  KOVVSkohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus
  KOVükohaliku omavalitsuse üksus
  KOÜSkohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus
  KPSkalapüügiseadus
  KPÕRPkodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt
  KRAPSkõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus
  KrKkriminaalkoodeks
  KrMKkriminaalmenetluse koodeks
  KrMSkriminaalmenetluse seadustik
  KrtSkorteriomandi- ja korteriühistuseadus
  KSkohtute seadus
  KVSkorruptsioonivastane seadus
  KVTSkaitseväeteenistuse seadus
  LasteKSlastekaitseseadus
  LennSlennundusseadus
  LKindlSliikluskindlustuse seadus
  LKSlooduskaitseseadus
  LoKSloomakaitseseadus
  LSliiklusseadus
  LTTSloomatauditõrje seadus
  LÕKlapse õiguste konventsioon
  MaaKSmaakorraldusseadus
  MaaKatSmaakatastriseadus
  MaaPSmaapõueseadus
  MaaRSmaareformi seadus
  MeeTSmeediateenuste seadus
  MEP ­Euroopa Parlamendi liige
  MKSmaksukorralduse seadus
  MPKSmaaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus
  MPSmerealapiiride seadus
  MRPMolotovi-Ribbentropi pakt
  MSmetsaseadus
  MSKÕPmajanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvaheline pakt
  MSVSmärgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus
  MSÜSmajandustegevuse seadustiku üldosa seadus
  MTAMaksu- ja Tolliamet
  MTÜSmittetulundusühingute seadus
  MuKSmuinsuskaitseseadus
  NATOPõhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
  NBnn topeltkaristamise keelu põhimõte (ne bis in idem)
  NETSnakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
  NHRIriiklik inimõiguste kaitse ja edendamise asutus (National Human Rights Institution)
  NotSnotariaadiseadus
  NPpole karistust ilma seaduseta (nulla poena sine lege)
  NPALSnarkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus
  NSnimeseadus
  NSVLNõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit
  NTkedagi ei tohi sundida tunnistama iseenda või oma lähedaste vastu (nemo tenetur se ipsum accusare)
  NTSnoorsootöö seadus
  OECDMajandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon
  OPCAT UNCAT fakultatiivne protokoll
  ORASEesti Vabariigi omandireformi aluste seadus
  OSCEEuroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (Organization for Security and Co-operation in Europe)
  OSCE/ODIHREuroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo
  PakASpakendiaktsiisi seadus
  PankrSpankrotiseadus
  PatSpatendiseadus
  PGSpõhikooli- ja gümnaasiumiseadus
  PIÕKÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon
  PKSperekonnaseadus
  PlanSplaneerimisseadus
  PMMpõllumajandusminister
  PPVSpolitsei ja piirivalve seadus
  ProkSprokuratuuriseadus
  PSpõhiseadus
  PsASpsühhiaatrilise abi seadus
  PSJKSpõhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus
  PSPPavaliku sektori võlakirjade ostukava (Public Sector Purchase Programme)
  PSRSEesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus
  PSTSEesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus
  PTESHparandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta
  PTSpühade ja tähtpäevade seadus
  PäästeSpäästeseadus
  RahaPTSrahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
  RaHSrahvahääletuse seadus
  RaRSrahvaraamatukogu seadus
  RavSravimiseadus
  RdtSraudteeseadus
  RelvSrelvaseadus
  RESriigieelarve seadus
  REÕSrahvusvahelise eraõiguse seadus
  RHSriigihangete seadus
  RiKSriigikaitseseadus
  RiPSriigipiiri seadus
  RKEKRiigikohtu erikogu
  RKEKmRiigikohtu erikogu määrus
  RKEKoRiigikohtu erikogu kohtuotsus
  RKHKRiigikohtu halduskolleegium
  RKHKmRiigikohtu halduskolleegiumi määrus
  RKHKoRiigikohtu halduskolleegiumi kohtuotsus
  RKKKRiigikohtu kriminaalkolleegium
  RKKKmRiigikohtu kriminaalkolleegiumi määrus
  RKKKoRiigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtuotsus
  RKKTSRiigikogu kodu- ja töökorra seadus
  RKLSRiigikogu liikme staatuse seadus
  RKPJKRiigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium
  RKPJKaRiigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi arvamus
  RKPJKmRiigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi määrus
  RKPJKoRiigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi kohtuotsus
  RKSriigikontrolli seadus
  RKSSraseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus
  RKTKRiigikohtu tsiviilkolleegium
  RKTKmRiigikohtu tsiviilkolleegiumi määrus
  RKTKoRiigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtuotsus
  RKVSRiigikogu valimise seadus
  RKÜKRiigikohtu üldkogu
  RKÜKmRiigikohtu üldkogu määrus
  RKÜKoRiigikohtu üldkogu kohtuotsus
  RMKAriigi majandusaasta koondaruanne
  RPKSriikliku pensionikindlustuse seadus
  RPSraamatupidamise seadus
  RRKSrahuaja riigikaitse seadus
  RRSrahvastikuregistri seadus
  RSKSrahvusvahelise sõjalise koostöö seadus
  RStSriikliku statistika seadus
  RSVSriigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus
  RTRiigi Teataja
  RTLRiigi Teataja Lisa
  RTSRiigi Teataja seadus
  RTsMSrahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise seadus
  RVaSriigivapi seadus
  RVastSriigivastutuse seadus
  RVKSriigi vara kasutamine ja säilimine
  RVSriigivaraseadus
  SARS-CoV-22020. aastal alanud koroonaepideemiat põhjustanud viiruse ametlik nimetus
  SASsihtasutuste seadus
  SEseaduseelnõu
  SeOSseadme ohutuse seadus
  SHSsotsiaalhoolekande seadus
  SKHSsüüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadus
  SoVSsoolise võrdõiguslikkuse seadus
  SPsüütuse presumptsioon
  SPTpiinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise ennetamise alamkomitee (Subcommittee on Prevention of Torture)
  SPTSsurma põhjuse tuvastamise seadus
  SRKSsõjaaja riigikaitse seadus
  StPOSaksa kriminaalmenetluse koodeks (Strafprozeßordnung)
  SVSseadus süümevande andmise korra kohta
  SäASsäästva arengu seadus
  SÜSsotsiaalseadustiku üldosa seadus
  TAKSteadus- ja arendustegevuse korralduse seadus
  TDKStööstusdisaini kaitse seadus
  TeenMSteenetemärkide seadus
  THStööstusheite seadus
  TJtagasiulatuv jõud
  TJKtagasiulatuva jõu keeld
  TKStarbijakaitseseadus
  TlnHKmTallinna Halduskohtu määrus
  TlnRnKoTallinna Ringkonnakohtu kohtuotsus
  TLStöölepingu seadus
  TMStäitemenetluse seadustik
  TNVStoote nõuetele vastavuse seadus
  TRIPS-lepingintellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping
  TrtHKmTartu Halduskohtu määrus
  TrtHKoTartu Halduskohtu kohtuotsus
  TrtRnKoTartu Ringkonnakohtu kohtuotsus
  TStolliseadus
  TsMStsiviilkohtumenetluse seadustik
  TsÜStsiviilseadustiku üldosa seadus
  TTOStöötervishoiu ja tööohutuse seadus
  TTTStööturuteenuste ja -toetuste seadus
  TTÜKSTallinna Tehnikaülikooli seadus
  TubStubakaseadus
  TuKStunnistajakaitse seadus
  TuMStulumaksuseadus
  TuOStuleohutuse seadus
  TurSturismiseadus
  TurvaSturvaseadus
  TÜKSTartu Ülikooli seadus
  TÜStulundusühistuseadus
  UCLGÜhinenud Linnad ja Kohalikud Omavalitsused (United Cities and Local Governments)
  UDHRÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon
  UNCATÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastane konventsioon
  UNESCOÜhinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
  USAAmeerika Ühendriigid
  UTOÜhinenud Linnade Organisatsioon
  VangSvangistusseadus
  VeeSveeseadus
  VMSvälismaalaste seadus
  VPASVabariigi Presidendi ametihüve seadus
  VPTKSVabariigi Presidendi töökorra seadus
  VPTSväärtpaberituru seadus
  VPVSVabariigi Presidendi valimise seadus
  VRKASvähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus
  VRKSvälismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus
  VSaarSpüsiasustusega väikesaarte seadus
  VSSväljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus
  VTMSväärteomenetluse seadustik
  VVVabariigi Valitsus
  VVSVabariigi Valitsuse seadus
  VõrdKSvõrdse kohtlemise seadus
  VÕSvõlaõigusseadus
  VäetSväetiseseadus
  VäSSvälissuhtlemisseadus
  VäTSvälisteenistuse seadus
  ÕKSõiguskantsleri seadus
  ÕVVSõigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadus
  ÄSäriseadustik
  ÜROÜhinenud Rahvaste Organisatsioon
  ÜTSühistranspordiseadus
  ÜVT(ENSV) Ülemnõukogu ja Valitsuse Teataja
  ÜVVKSühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus