MÄRKSÕNASTIK

A

abort

 • vt raseduse katkestamine

akadeemiline vabadus

aktiivne valimisõigus

 • vt valimisõigus

allikakaitse

aluspõhimõtted

 • vt põhiseadus

ametisse nimetamine ja ametist vabastamine

 • Eesti Vabariigi diplomaatilised esindajad: V § 78
 • kaitseväe juhtkond

ametivanne

andmed

apellatsioon

 • vt kohus, edasikaebeõigus

arest

asjaajamiskeel

 • vt keel

audit

 • vt majanduskontroll

autoriõigused


D

dekontsentratsioon

dekreediõigus

 • vt seadlus

delegatsiooninorm

 • vt volitusnorm

demokraatia

diplomaatiline esindaja

diskretsiooniõigus

 • vt kaalutlusõigus

diskrimineerimine

 • vt ka võrdsuspõhiõigus

diskrimineerimiskeeld

 • vt ka võrdsuspõhiõigus

E

ebainimlik kohtlemine

 • vt alandav kohtlemine

ebasoodsa tagasimõju keeld

 • vt õigusriik

edasikaebeõigus

 • vt kohus

eesti keel

 • vt keel

elamistingimused

elukeskkond

 • vt keskkond

elukoht

elukutse vaba valik

enesekorraldusõigus (isekorraldusõigus)

 • vt ka kaalutlusõigus

enesemääramisõigus

 • vt ka põhiseaduse (põhi)printsiibid

enesesüüstamisele sundimise keeld

 • vt nemo tenetur se ipsum accusare

enesetapp

 • vt elu

eneseteostus

erakoolid

 • vt koolid

erakorralised kohtud

 • vt kohus

erikohtud

 • vt kohus

erivajadus

esialgne õiguskaitse

esmavajadused

Euroopa Liidu õigus

 • vt ka EL esmane ja teisene õigus
 • aluslepinguid muutvad lepingud - vt Euroopa Liit
 • Euroopa leping - vt Euroopa Liit
 • liitumisleping v ühinemisleping - vt Euroopa Liit
 • Lissaboni leping - vt Euroopa Liit
 • ühinemisleping (liitumisleping)- vt Euroopa Liit

Euroopa Liit

 • Euroopa Liidu asjade komisjon - vt Riigikogu komisjonid
 • liitumisleping - vt ühinemisleping

Euroopa Parlament

 • vt Euroopa Liit

Euroopa sotsiaalharta

Euroopa Sotsiaalsete Õiguste Komitee

Euroopa vahistamismäärus

eutanaasia

 • vt elu

ex nunc

ex tunc


G

geenidoonor

geneetika


H

halduskohus

 • vt kohus

haldusõiguslikud sunnivahendid (asendustäitmine ja sunniraha)

hea haldustava

horisontaalmõju

humanitaarõigus

hääletamisõigus

 • vt valimisõigus

hüvitis

 • Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud vallale või linnale sellega seonduvate kulude katmiseks: XIV § 155 p 5

I

immuniteet

 • Vabariigi Presidendi immuniteet: V § 85

in dubio pro reo

ineligibiliteet

 • vt ametite ühitamatus

informeeritud nõusolek

inimõigus

inkompatibiliteet

 • vt ametite ühitamatus

intellektuaalomand

interpellatsiooniõigus

 • vt arupärimine

intersektsionaalsus ehk tunnuste lõimumine

isekorraldusõigus

 • vt enesekorraldusõigus

iseseisvuspäev

isikuandmed

 • isikuandmete varjatud töötlemine: II § 26

isikuõigus

ius cogens

ius sanguinis

ius soli


K

kaasallkiri (kontrasignatuur)

kahtluse korral kahtlustatava (süüdistatava) kasuks otsustamise kohustus

 • vt in dubio pro reo

kaitse välisriikides

kaitseklausel

 • vt põhiseaduse täiendamise seadus

Kaitseliit

kandideerimisõigus

 • vt valimisõigus

karistusjärgne kinnipidamine

 • vt preventiivne kinnipidamine

kassatsioon

 • vt kohus

kehaline puutumatus

kestev võimetus ülesandeid täita

kinnipidamiskoht

kliiniline uuring

koalitsioon

 • vt Riigikogu koalitsioon

kodu

 • kodu puutumatuse riive haldusmenetluses: II § 33

kohalik omavalitsus

 • mõiste

kohalikud koormised

 • vt koormis

kohalikud maksud

 • vt maks

kohtualluvus

 • vt kohus

kohtuasi

 • vt kohus

kohtumenetlus

 • vt kohus

kohtumenetluslikud põhiõigused

kohtunik

kohtunikuabi

kohtuvõim

 • vt riigivõim

kohus

 • vt Riigikohus
 • enda kohtuasja arutamise juures oleku õigus: II § 24
 • Riigikohus

kollektiivlepingud

kollektiivne pöördumine

kolmas akt

 • vt põhiseadus

kolmikmõju

 • vt põhiõiguste kolmikmõju

konstitutsioonikohus

 • vt Riigikohus

kontinuiteet (õiguslik järjepidevus)

koosolek

 • vt kogunemine

kriisiklausel

 • vt kaitseklausel

kriminaalmenetlus

kunstivabadus

kuriteo toimepanemise ajal kehtinud ja täpselt määratletud karistusseadus

 • vt nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia

kutseõpe

kvoorum

 • vt Riigikogu

kõrgeim riigivõim

 • vt suveräänsus

L

laps

legaalsuse põhimõte

 • vt õigusriik

legitimatsioon

 • vt demokraatia

lepinguvabadus

linnakohus

 • vt kohus

lipp

 • vt riigi sümbolid

litsentseerimine

looduskeskkond

 • vt keskkond

loovutamine

 • vt väljaandmine

lõiv

 • vt riigilõiv

läbiotsimine

 • vt kodu puutumatus, läbiotsimine

lähenemiskeeld

läänimine


M

maakohus

 • vt kohus

Maanõukogu (ka Ajutine Maanõukogu)

Maavalitsus (Eesti Maavalitsus)

meditsiiniline konfidentsiaalsus

mittevalitavus

 • vt ineligibiliteet

mootorsõiduki juhtimisõigus


N

naiste suguelundite moonutamine

naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsioon ehk Istanbuli konventsioon

naturalisatsioon

 • vt kodakondsus

negatiivne kohustus

nemo tenetur se ipsum accusare

neutraalsuse ja erapooletuse printsiip

normikontroll

 • vt põhiseaduslikkuse järelevalve

normiloov funktsioon

nulla poena sine lege-põhimõte


O

olulisuse põhimõte

 • vt parlamendireservatsioon

omand

omandi omaniku nõusolekuta võõrandamine

ombudsman

 • vt õiguskantsler

opositsioon

 • vt Riigikogu

P

pacta sunt servanda (lepingute täitmise kohustuslikkus)

parlamentaarne kontroll

 • vt demokraatia

piirilepingud (Eesti-Vene 2005. a)

poliitiline reklaam

polügraaf

 • vt valedetektor

pressivabadus

 • vt ajakirjandusvabadus

printsiibid

 • vt põhiseaduse (põhi)printsiibid

privaatsus

prokuratuur

psühholoogiline väärkohtlemine

põhiseaduse (põhi)printsiibid

 • demokraatia - vt demokraatia
 • inimväärikus - vt inimväärikus
 • rahvasuveräänsus - vt suveräänsus
 • riigisuveräänsus - vt suveräänsus
 • seaduslikkus - vt õigusriik
 • vabadus- vt vabadus
 • õiglus- vt õiglus
 • õigusriik- vt õigusriik

põhivabadus

 • vt vabaduspõhiõigus

põhiõigus heale haldusele

 • vt põhiõigus korraldusele ja menetlusele

põhiõigus korraldusele ja menetlusele

põhiõiguste piiramine

 • vt proportsionaalsus

põhjendatud kahtlus

pärimisõigus

 • perekonna pärimisjärgluse põhimõte: II § 32

pönaalne mateeria


R

rahvastikuregister

Rahvuskogu

rahvuslik identiteet

rahvuslik rikkus

rahvusriik

 • vt põhiseaduse (põhi)printsiibid

Rahvusvaheline Kriminaalkohus

rahvusvaheline kriminaalõigus

rahvusvaheline suhtlemine

 • vt välissuhtlemine

rahvusvaheline õigus

rahvusvärvid

riigi ennetusasutus

riigi poliitiline juhtimine

Riigikaitse Nõukogu

 • vt ka Kaitseliit

riigikaitseorganisatsioon

riigikeel

 • vt keel

riigikirik

Riigikogu

Riigikontrolör

 • tagasiastumine- vt ametisse nimetamine ja ametist vabastamine
 • volituste kestus- vt ametiaeg
 • ülevaade riigi vara kasutamise ja säilimise kohta: XI § 135

riigilipp

 • vt riigi sümbolid

riigilõiv

riigipea

 • vt Vabariigi President

riigisekretär

 • ametisse nimetamine ja ametist vabastamine: VI § 95

riigivapp

 • vt riigi sümbolid

riiklik enesemääramine

riiklikud autasud

 • vt teenetemärgid

riive

 • vt põhiõigus

ringkonnakohus

 • vt kohus