Sisukord

Paragrahv 60

Riigikogul on sada üks liiget. Riigikogu liikmed valitakse vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel. Valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on salajane.
Riigikogusse võib kandideerida iga vähemalt kahekümne ühe aastane hääleõiguslik Eesti kodanik.
Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu esimesel pühapäeval neljandal aastal, mis järgneb Riigikogu eelmiste valimiste aastale.
Riigikogu erakorralised valimised toimuvad põhiseaduse paragrahvides 89, 97, 105 ja 119 ettenähtud juhtudel varemalt kakskümmend ja hiljemalt nelikümmend päeva pärast valimiste väljakuulutamist.
Riigikogu valimise korra sätestab Riigikogu valimise seadus.


  Üldist


 • 1

  PS § 60 sätestab Riigikogu koosseisu, valimisõiguse printsiibid, passiivse valimisõiguse, korraliste ja erakorraliste valimiste toimumise aja (valimiste perioodilisuse põhimõtte) ning nõuab, et valimiste kord kehtestataks RKVS-ga. Enamik valimisõiguse printsiipidest laieneb nii aktiivsele kui ka passiivsele valimisõigusele. Aktiivse valimisõiguse all mõistetakse hääleõiguslike kodanike õigust valida ja kandidaate üles seada, passiivse valimisõiguse all aga õigust kandideerida ja valituks osutumise korral asuda esindusorganis täitma oma ametiülesandeid.


 • 2

  Valimisreeglistiku kehtestamisega seoses on Riigikohus leidnud järgmist: „Hääletamisõigusele vastab riigi kohustus luua selle õiguse perioodiliseks kasutamiseks vajalikud tingimused, mis lähtuvad valimiste vabaduse, ühetaolisuse, üldisuse, otsesuse ja hääletamise salajasuse põhimõtteist. Hääletamisõiguse kasutamine ei ole mõeldav ühelt poolt hääletamist ja teiselt poolt kandideerimist reguleeriva õigusliku raamistikuta. Kohustus korraldada kindlatele nõudmistele vastavad valimised on sätestatud ka inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (edaspidi konventsioon) juurde lisatud esimese protokolli artiklis 3 „Õigus vabadele valimistele“. Selle artikli kohaselt kohustuvad lepinguosalised riigid mõistlike ajavahemike järel korraldama salajase hääletamisega vabu valimisi tingimustel, mis tagavad rahva vaba tahteavalduse seadusandja valimisel. Hääletamisõiguse kasutamiseks vajalike tingimuste loomine tähendab eelkõige hääletamismenetluste sätestamist. Lisaks tähendab see ka seadusandja kohustust tagada vaba ja teadliku valimisotsuse tegemiseks vajalik teabelevi.“ (RKÜKo 01.07.2010, 3-4-1-33-09, p 30).


 • Riigikogul on sada üks liiget


 • 3

  PS järgi on Riigikogu 101-liikmeline ühekojaline parlament. Riigikogu moodustamise põhimõtete ja valimissüsteemi kohta tegi mitmeid ettepanekuid politoloog R. Taagepera. Muu hulgas pakkus ta, et Riigikogu suurus oleks kuupjuur elanike arvust (Ettepanekuid ENSV Ülemnõukogu valimiste reegliteks. – Edasi, 13.09.1989). Sellest valemist, mille järgi pidi Riigikogu liikmete arv olema ligikaudu 100, lähtus Riigikogu suuruse kindlaksmääramisel ka Põhiseaduse Assamblee.


 • 4

  1992. a PS sätestab esmakordselt paaritu arvu saadikukohti Riigikogus. Põhiseaduse Assamblees väideti, et Riigikogu liikmete paaritu arv välistab totaalse patiseisu parlamendis, kus mingis küsimuses saadikute hääled lähevad pooleks ja siis ei ole mingit võimalust otsust vastu võtta (Põhiseadus ja Põhiseaduse Assamblee, lk 183). Tegelikult on patiseis võimalik ka paarituarvulise esindusorgani puhul.


 • 5

  1920. a PS sätestas 100-liikmelise ühekojalise parlamendi – Riigikogu – ja Riigikogu õiguse suurendada järgmiste valimiste ajaks sellekohase seadusega oma liikmete arvu. 1933. a PS sätestas 50-liikmelise Riigikogu, mis jäi aga valimata. 1937. a PS sätestas kahekojalise parlamendi (Riigikogu), mis koosnes 80-liikmelisest valitavast Riigivolikogust (esimene koda) ja kujundatavast Riiginõukogust (teine koda). Teise koja liikmete arvu ei sätestatud, kuid minimaalselt sai Riiginõukogul olla 40 liiget.


 • 6

  Ettepanek kujundada Riigikogu kahekojalisena ei leidnud Põhiseaduse Assamblees toetust. Kahekojalise parlamendi toetuseks toodi esile, et teine koda tõstab seadusandluse kvaliteeti (V. Salum. Põhiseadus ja Põhiseaduse Assamblee, lk 145), tagab territoriaalse esindatuse (V. Salum, samas, lk 170) ning rõhutab riigi esinduslikkust (H. Runnel, samas, lk 244). Üldiselt aga leiti, et väikesel mitteföderaalsel riigil ei ole vajadust kahekohalise parlamendi järele (P. Kask, samas, lk 104; J. Adams, lk 122; ekspertidest A. Suviranta, lk 330; I. MacPherson, lk 335), küsimusi tekitasid nii teise koja moodustamise põhimõtted kui ka ülesanded (J. Adams, samas, lk 104; P. Kask, lk 243; K. Koha, lk 245; ekspertidest K. Berchtold, lk 329). Leiti ka, et kahekojaline parlament raskendaks või takistaks seadusloomet olukorras, kus on vaja luua seadusandlik baas majanduse ja kogu riigi arengule (I. Hallaste, samas, lk 239; K. Koha, lk 245).


 • Riigikogu liikmed valitakse vabadel valimistel


 • 7

  Vabade valimiste printsiip kehtib nii aktiivse kui ka passiivse valimisõiguse teostamisel. Aktiivse valimisõiguse puhul tähendab valimisvabadus, et valijal peab olema võimalik oma tahet takistamatult väljendada. Seda peab tagama võimalikult lihtne, kuid usaldusväärne ja kontrollitav ning vaadeldav hääletamise ja hääletamistulemuste kindlakstegemise kord. Valija enese otsustada on see, kas ta osaleb või ei osale valimistel. Hulgalist eemalejäämist valimistest nimetatakse absentismiks. Absentismi kõrge tase näitab valijate ükskõiksust või protestimeelsust. Vabade valimiste põhimõte tähendab ka, et valijal peab olema võimalik kujundada oma seisukoht vabalt ning informeeritult. Valijat tohib mõjutada ainult valimiskampaania käigus lubatud valimispropaganda vahenditega. Valimisvabadus hõlmab ka vabaduse üles seada saadikukandidaate, mis on aktiivse valimisõiguse element. Passiivset valimisõigust kaitseb valimisvabaduse põhimõte sel teel, et nõuab kandidaatide vabaks konkureerimiseks tingimuste loomist ja kandidaatide sõnavabaduse austamist valimiskampaanias ning keelab sunni kandidaatide suhtes. Passiivse valimisõiguse vaba teostamisega ei oleks vastuolus mitte ainult sund ja ähvardused, vaid ka muud selle õiguse kasutamist ebaproportsionaalselt takistavad vahendid, eeskätt ülemäära suur valimiskautsjon või kõrge valimiskünnis.


 • 8

  Vabade valimiste kohta elektroonilise hääletamise korral vt komm-d 50, 52 ja 54.


 • 9

  Vabade valimiste ning poliitilise sõnavabaduse ja õigusega saada üldiseks kasutamiseks levitatavat informatsiooni seonduvad RKVS sätted, mis piiravad valimisagitatsiooni.


 • 10

  Kuni 2020. aastani keelas RKVS aktiivse valimisagitatsiooni valimispäeval ning igasuguse, s.o nii aktiivse kui ka passiivse valimisagitatsiooni hääletamisruumis ja ruumides, mille kaudu valija siseneb hääletamisruumi. Samuti keelas RKVS aktiivse agitatsiooni ajal üksikkandidaadi, erakonna või erakonna nimekirjas kandideeriva isiku või nende logo või muu eraldusmärgi või programmi reklaamimise hoonel, rajatisel, ühistranspordivahendi või takso sise- või välisküljel ning muu poliitilise välireklaami. Aktiivse valimisagitatsiooni ajaks loeti aega alates kandidaatide registreerimise viimasest päevast kuni valimispäevani. (Vt aktiivse valimisagitatsiooni kohta: Põhiseaduse § 60 kommentaarid 11–15. – Ü. Madise jt (toim). Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. 4., täiend. vlj. Juura 2017.)


 • 11

  Alates 2020. a on RKVS-s ainsa piiranguna keelatud agitatsioon hääletamisruumis (sh eelhääletamise päevadel). Valimispäevale keskendunud agitatsioonipiirangud on osutunud otstarbetuks olukorras, kui enamik valijaid (2019. a Riigikogu valimistel 61% hääletamisest osavõtnud valijatest) hääletab juba enne valimispäeva, samuti on piirangu korral eelhääletamise päevadel ja valimispäeval hääletavad valijad erinevas infoväljas. Ka on kaotatud poliitilise välireklaami avaldamise keeld pärast kandidaatide registreerimist (aktiivse valimisagitatsiooni periood). Põhjenduseks on nii õiguskantsleri 2017. a ettekandes Riigikogule, samuti eelnõu seletuskirjas (Riigikogu XIV koosseisu eelnõu 51 SE seletuskiri) toodud välja, et piirang ei ole täitnud oma eesmärki, valimiskampaaniad ei ole muutunud sisukamaks ning ei ole vähenenud raha osakaal tulemuste kujunemisel (valimiskampaania kulud on endiselt kõrged). Samuti on reklaam liikunud rohkem teistesse kanalitesse.


 • Riigikogu liikmed valitakse proportsionaalsuse põhimõtte alusel


 • 12

  Eristatakse proportsionaalset ja majoritaarset valimissüsteemi. Põhiseaduse Assamblees mõisteti majoritaarse valimissüsteemi all enamussüsteemi ühemandaadilistes valimisringkondades: valimisringkonnas jaotatakse üks mandaat ning valituks osutub kandidaat, kes valimisringkonnas kogub seadusega nõutava (nt kas absoluutse või suhtelise) häälteenamuse. Näiteks first-past-the-post-süsteemi puhul osutub valituks valimisringkonnas kõige rohkem hääli saanud kandidaat. Valimisringkonna ülejäänud kandidaatidele antud hääled lähevad kaotsi. Proportsionaalsuse põhimõtte järgi annavad valijad hääli erakondade või valimisliitude kandidaatide nimekirjadele. Nimekiri saab parlamendikohti proportsionaalselt neile antud häälte arvuga.


 • 13

  Proportsionaalne valimissüsteem ei välista üksikkandidaatide osalemist valimistel. Sisuliselt on sel juhul tegu ühest kandidaadist koosneva kandidaatide nimekirjaga, kuigi valituks osutumise tingimused võivad olla erinevad erakonna/valimisliidu nimekirja kandidaatidele sätestatust. Tulenevalt PS § 60 lg-s 2 sätestatud põhimõttest võimaldab RKVS Riigikogu valimistel igal vähemalt kahekümne ühe aastasel hääleõiguslikul kodanikul osaleda valimistel ka üksikkandidaadina.


 • 14

  Proportsionaalsuse põhimõttega ei ole vastuolus mõõduka suurusega valimiskünnise (nt erakonnale 5%, valimisliidule 7%) kehtestamine, sest see võimaldab vältida proportsionaalse süsteemi rakendamise negatiivset tagajärge – parlamendi killunemist pisifraktsioonideks. Nii ei osale RKVS järgi ringkonna- ja kompensatsioonimandaatide jaotamisel erakond, kes on kogunud üleriigiliselt alla 5% kehtivatest häältest. Sellele erakonnale antud häälte kaotsiminek on aga õigustatud vajadusega tagada Riigikogu normaalne töö, mis oleks raskendatud, kui parlament koosneks omavahel konkureerivate pisiparteide esindajatest. Piirangut leevendab aga põhimõte, et valimisringkonnas osutub valituks kandidaat, sh üksikkandidaat, kes kogub vähemalt lihtkvoodi jagu hääli, ja seda ka juhul, kui isik kandideeris sellise erakonna kandidaatide nimekirjas, kes 5% valimiskünnist ei ületanud. EIK on valimiskünnise kohta leidnud, et selle eesmärk on valitsuse stabiilsuse tagamine esinduskogu liigse killustumise vältimise teel. Türgi parlamendivalimistel kehtinud 10% valimiskünnist pidas kohus küll väga kõrgeks, kuid leidis siiski, et kõnealuste valimiste kontekstis ei rikkunud see kaebajate õigusi (vt EIKo 10226/03, Yumak ja Sadak vs. Türgi, 08.07.2008, p-d 75 ja 147). Kohus leidis ka, et selle valdkonna reeglid võivad varieeruda olenevalt igale riigile eriomastest poliitilistest ja ajaloolistest faktoritest, et valimisreeglistikku tuleb hinnata tulenevalt riigi poliitilisest arengust, ning et reeglid, mis on sobimatud ühe süsteemi kontekstis, võivad olla sobivad teises kontekstis (samas, p 111).


 • 15

  Majoritaarne valimissüsteem on harilikult soodne suurtele parteidele ja ebasoodne väikestele. See annab sageli võimaluse moodustada stabiilne ühe partei enamusvalitsus. Majoritaarse valimissüsteemi eelis on tema lihtsus ja inimesele arusaadavus ning see, et kuna valituks osutumiseks on valimisringkonnas harilikult vaja saada oluliselt rohkem hääli kui proportsionaalse valimissüsteemi rakendamise puhul, tunnetavad valijad ja valituks osutunud omavahelist sidet tugevama ja vahetumana. Majoritaarse valimissüsteemi puudus on see, et kõik hääled, mida ei antud võitnud kandidaadile, lähevad kaotsi. Seetõttu pole parlamendis esindatud nende valijate tahe, kes andsid oma hääle kandidaadile, kes ei võitnud.


 • 16

  Proportsionaalse valimissüsteemi eelis on see, et kaotsiläinud häälte arv on väiksem kui majoritaarse valimissüsteemi puhul. Tänu sellele on proportsionaalse valimissüsteemi puhul väikestel ja keskmise suurusega parteidel suurem võimalus pääseda parlamenti. Seepärast väljendab proportsionaalse valimissüsteemi abil valitud parlamendi koosseis paremini valijaskonna poliitilisi eelistusi. Proportsionaalse valimissüsteemi puudus on, et sellise süsteemi rakendamisel võib parlamenti pääseda suur arv parteisid, mistõttu võib osutuda keeruliseks stabiilse ja pikaealise valitsuse moodustamine. Seetõttu taotletakse valimissüsteemi kujundamisel enamasti tasakaalu, et saavutada võimalikult proportsionaalne valimistulemus, kuid samas vältida erakondliku killustatuse tekkimist esinduskogus. Sobiv vahend võib olla näiteks valimiskünnise kehtestamine või selline mandaatide jaotamise valem, mis annab rohkem hääli saanud nimekirjale n-ö boonusmandaate. Näiteks Riigikogu valimistel kompensatsioonimandaatide jaotamiseks kasutatav modifitseeritud d’Hondti võrdlusarvude meetod annab võrreldes tavalise d’Hondti meetodiga suurema boonuse suurematele parteidele, samas kui alternatiivsed meetodid (St-Laguë, Hare, Droop) on veelgi proportsionaalsemad ja väikeparteidele soodsamad. Valijate silmis võib proportsionaalse valimissüsteemi puuduseks olla ka selle keerukus ja see, et juhul kui valitakse vaid kandidaatide nimekirjade vahel (suletud nimekirjad), ei ole valituks osutunud isikul personaalselt saadud hääli. Ka võidakse pidada probleemseks seda, kui isik osutub valituks väga väikese häälte arvuga. See on võimalik näiteks olukorras, kus kandidaatide nimekirjas kandideerib väga populaarne kandidaat ja suurem osa valijaid hääletab tema poolt. Sel juhul, kuigi nimekiri tervikuna saab mitu mandaati, võib teiste sellest nimekirjast valituks osutunud kandidaatide häälte arv olla väike.


 • 17

  Proportsionaalsuse nõue ei tähenda kitsalt seda, et mandaatide arv valimisringkonnas peab olema suurem kui üks. Mandaatide arv valimisringkonnas peab olema piisavalt suur selleks, et valimisringkonnas säiliks võrdeline, valijaskonna eelistusi peegeldav mandaatide jaotus nimekirjade vahel. Milline on vähim mandaatide arv, et säiliks proportsionaalsus valimistulemustes, ja milline on optimaalne ringkonna suurus, oleneb valimissüsteemist ja riigi poliitilisest kultuurist. Riigikogu valimistel valimisringkonna suuruse alampiiri seaduses sätestatud ei ole. Proportsionaalse valimissüsteemi puhul võib häälte kaotsimineku vältimiseks ja proportsionaalsema valimistulemuse saavutamiseks valimisringkondades vähem mandaate saanud erakondadele kompenseerida ringkondades saamata jäänud kohad üleriigiliselt.


 • 18

  PS § 60 lg 1 sätestab sõnaselgelt proportsionaalse valimissüsteemi, välistades sellega majoritaarse valimissüsteemi rakendamise. 1920. a PS kehtivuse ajal kasutati Riigikogu valimistel proportsionaalset valimissüsteemi. 1937. a PS kehtivuse ajal kasutati Riigikogu esimese koja (Riigivolikogu) valimistel majoritaarset valimissüsteemi. 1933. a PS muutmise seaduses sätestatud isikuvalimiste võimalus jäi kasutamata, sest selle PS järgi parlamenti ei valitud.


 • 19

  Proportsionaalsuse põhimõtte põhiseadusesse lisamisega seoses tuleb märkida R. Taagepera ja M. S. Shugarti raamatu „Häältest mandaatideni: valimissüsteemide mõjud ja mõjutajad“ (ee 1989) ning raamatu järeldusi tutvustavate R. Taagepera artiklite mõju arutelule nii Põhiseaduse Assamblees kui ka laiemalt. Riigikogu valimiste põhimõtteid sõnastanud assamblee III toimkond mõistis proportsionaalsuse põhimõtte all toimkonna esimehe I. Hallaste sõnul seda, et PS-s fikseeritakse ära proportsionaalsed valimised ja välistatakse sellega enamusvalimised, st valimised ühemandaadilistes ringkondades, nagu see oli 1937. a PS järgi (Põhiseadus ja Põhiseaduse Assamblee, lk 239). I. Hallaste selgitas põhiseaduse eelnõu asjasse puutuvat sätet Põhiseaduse Assamblee 7. istungil 25.10.1991 järgmiselt: „[---] valimisseadus võib muutuda, kuid just sellesama proportsionaalsuse raames võib muutuda, kui muudetakse valimisseaduse parameetreid nagu näiteks ringkondade arv või mandaatide arv ringkonnas“ (samas, lk 241). Kaaluti ka võimalust proportsionaalsuse põhimõtet PS-s mitte sätestada ning jätta kõik valimissüsteemiga seonduv Riigikogu otsustada (samas, lk 239). PS eelnõu aluseks võetud J. Adamsi töörühma eelnõus oli alternatiivina pakutud ka segasüsteemi: pooled Riigikogu liikmed valitakse erakondade ja kodanike liitude poolt seaduslikus korras esitatud üle-eestiliste nimekirjade alusel proportsionaalsuse põhimõtte alusel ning ülejäänud isikuvalimistel mitmemandaadilistes valimisringkondades (J. Adamsi töörühma eelnõu § 53).


 • 20

  Lähtudes proportsionaalsuse põhimõttest, kehtestab RKVS Riigikogu valimisteks valimisringkondade arvu (kaksteist), määrab kindlaks ringkondade piirid ning annab reegli mandaatide võrdeliseks jaotamiseks valimisringkondade vahel. Valimisringkonnad on moodustatud maakondade, Tallinna linnaosade ja Tartu linna piiridest lähtudes. PS ega RKVS ei sätesta nõuet, et valimisringkondade piire tuleb perioodiliselt teatud parameetritest lähtuvalt korrigeerida. Ühetaolise valimisõiguse huvides oleks aga vajalik perioodiliselt analüüsida valijate arvu muutusi ja teha vajalikud korrektiivid ringkondade piirides või ringkonnas jaotatavate mandaatide arvus. Kui 1995. a Riigikogu valimistel oli valimisringkondades mandaate 8–11, siis 2019. a 5–15 (vt ka komm 36).


 • 21

  Valimisringkonnad on mitmemandaadilised, st igast ringkonnast valitakse rohkem kui üks Riigikogu liige. Mandaadid ringkondade vahel jaotab vastavalt RKVS-le Vabariigi Valimiskomisjon oma otsusega. Mandaadid ringkondade vahel jaotatakse võrdeliselt, lähtudes valijate arvust valimisringkonnas, kasutades suuremate jääkide põhimõtet. Valimisringkonna valijate arv saadakse valimiste väljakuulutamise kuu esimese kuupäeva seisuga Eesti rahvastikuregistri andmete põhjal. Alaliselt välisriigis elava valija valimisringkond määratletakse tema viimase elukoha järgi Eestis. Kui tal Eestis elukohta ei ole olnud, lähtutakse tema vanemate või vanavanemate viimasest elukohast Eestis. Määratletud valimisringkonnaga alaliselt välisriigis elavaid valijaid oli 2019. a Riigikogu valimisteks mandaatide jaotamise aja seisuga 78 000. See arv vastab ühe keskmise suurusega valimisringkonna valijate arvule, kuid tegelikkuses jaotuvad need valijad ühtlaselt 12 valimisringkonna vahel.


 • 22

  Valimistulemused teeb kindlaks Vabariigi Valimiskomisjon hääletamistulemuste põhjal. Valimistulemused teeb Vabariigi Valimiskomisjon kindlaks kolmes etapis. Esimeses etapis osalevad nii üksikkandidaadid kui ka erakondade nimekirjad. Teises ja kolmandas etapis osalevad vaid erakonnanimekirjad. Enne valimistulemuste kindlakstegemist arvutab Vabariigi Valimiskomisjon välja lihtkvoodi iga valimisringkonna kohta. Valimisringkonna lihtkvoodi saamiseks jagatakse ringkonnas antud kehtivate häälte arv selle ringkonna mandaatide arvuga.


 • 23

  Esimeses etapis osutub valituks iga kandidaat, kellele valimisringkonnas antud häälte arv ületab lihtkvoodi või on sellega võrdne.


 • 24

  Teises etapis jagatakse mandaate erakondade ringkonnanimekirjade vahel. Teise etappi pääsevad vaid sellised erakonnad, kelle kandidaadid kogusid üleriigiliselt kokku vähemalt 5% häältest. Kõigepealt reastatakse selliste erakondade ringkonnanimekirjades kandidaadid vastavalt igaühele antud häälte arvule. Seejärel liidetakse iga erakonna ringkonnanimekirjades olevatele kandidaatidele antud hääled. Pärast seda määratakse kindlaks erakonna poolt ringkonnas saadud mandaatide arv. Erakond saab nii mitu mandaati, kui mitu korda ületab talle selles valimisringkonnas antud häälte arv lihtkvooti. Seejuures võetakse arvesse ka esimeses etapis lihtkvoodi järgi saadud mandaadid. Erakond saab teises etapis mandaadi ka siis, kui häälte arv moodustab vähemalt 75% lihtkvoodist. Kui erakonna häälte jääk on vähemalt 75% lihtkvoodist, siis suurendatakse erakonna mandaatide arvu ühe võrra. Niinimetatud 75% reegli eesmärk on tõsta valimisringkondadest valitud kandidaatide osakaalu Riigikokku valituks osutunute hulgas. Kuna mandaat on võimalik saada ka 75%-ga lihtkvoodist, võib teoreetiliselt tekkida olukord, kus mandaate saadakse rohkem, kui neid valimisringkonnale jaotatud on.


 • 25

  Kui erakonna valimisringkonnas saadud mandaatide arv on kindlaks tehtud, siis määratakse kindlaks sellest nimekirjast valituks osutunud kandidaadid. Riigikokku pääsevad nimekirjas eespool olevad kandidaadid, kellele antud häälte arv on vähemalt 10% lihtkvoodist. See välistab, et valituks osutub väga väikese häälte arvuga kandidaat. Kui erakonna nimekirjas ei ole piisavalt kandidaate, kes kogusid hääli vähemalt 10% lihtkvoodist, siis erakond neid ringkonnamandaate ei saa. Valimissüsteem kompenseerib erakonnale ringkonnas saamata jäänud kohad valimistulemuste kindlakstegemise kolmandas etapis (vt komm 26). Kui kahele või enamale kandidaadile antud häälte arv on võrdne, osutub valituks kandidaatide üleriigilises nimekirjas eespool olev kandidaat.


 • 26

  Kolmandas etapis jaotatakse valimisringkondades jaotamata jäänud mandaadid. Kolmandas etapis nagu teiseski osalevad mandaatide jagamisel erakonnad, kelle kandidaadid kogusid üleriigiliselt vähemalt 5% häältest. Kompensatsioonimandaadid jaotatakse modifitseeritud d’Hondti jagajate meetodil jagajate jadaga 1; 20, 9; 30, 9; 40, 9 jne. Mandaatide jaotamiseks arvutatakse erakondadele võrdlusarvud, mis saadakse erakonnale antud häälte arvu jagamisel kirjeldatud jada elementidega. Iga erakonna võrdlusarvude arvutamisel jäetakse vahele nii mitu jada esimest elementi, kui mitu mandaati sai erakond valimisringkondades. Mandaadi saab erakond, kelle võrdlusarv on suurem. Kui kahe või enama erakonna võrdlusarvud on võrdsed, saab mandaadi erakond, kelle kandidaadid paiknesid valimisringkonna kandidaatide koondnimekirjas tagapool. Üleriigilises nimekirjas saab kompensatsioonimandaadi kandidaat, kes on nimekirjas eespool ja kellele antud häälte arv on vähemalt 5% oma valimisringkonna lihtkvoodist. Mandaatide jaotamisel jäetakse vahele need kandidaadid, kes osutusid valituks valimisringkondades. Kui kompensatsioonimandaatide jaotamisel selgub, et üleriigilises nimekirjas pole piisavalt kandidaate, kellele antud häälte arv on vähemalt 5% oma valimisringkonna lihtkvoodist, siis saab kompensatsioonimandaadi sama nimekirja kandidaat, kes kogus oma valimisringkonna lihtkvoodist suurima protsendi hääli. Häälte võrdsuse korral saab kompensatsioonimandaadi kandidaat, kes on üleriigilises nimekirjas eespool.


 • 27

  Kui erakonna nimekirjas on vähem kandidaate kui saadud mandaate, jaotatakse järele jäänud mandaadid ülejäänud erakondade vahel lisamandaatidena erakondade võrdlusarvude alusel. Esimese lisamandaadi saab erakond, kes valimistulemuste kindlakstegemisel jäi võrdlusarvude alusel esimesena mandaadist ilma.


 • 28

  Mandaatide jagamine modifitseeritud d’Hondti meetodil eelistab rohkem hääli saanud erakondi. Samal ajal võimaldab mandaatide jaotamine üleriigiliste nimekirjade alusel mandaate saada ka väiksematel erakondadel, kelle kandidaatidel ringkondades nii suurt toetust ei ole, kuid kes üleriigiliselt koguvad vähemalt 5% häältest. Erakondade jõudude vahekord praktikas ning valimiste ja Riigikogu kodukorra reeglistik on omavahel seotud nõnda, et kui erakonna kandidaatide nimekiri ületab 5% künnise, saab erakond ka piisavalt parlamendikohti (vähemalt viis), et moodustada Riigikogus fraktsioon. Teoreetiliselt on siiski võimalik, et 5% künnise ületanud erakond ei saa teiste erakondade suure ülekaalu tõttu ühtegi mandaati.


 • Valimised on üldised


 • 29

  Üldisuse põhimõtte järgi peab kõigile täisealistele teovõimelistele kodanikele olema tagatud võimalus võtta valimistest osa. Üldisuse põhimõtet konkretiseeritakse praktikas valimistsensuste abil. Üldisuse põhimõttega on vastuolus ebaproportsionaalsed või diskrimineerivad valimistsensused nii aktiivse kui ka passiivse valimisõiguse puhul. Teooria järgi peaksid valimistsensused olema sätestatud konstitutsioonis. Kui konstitutsioon valimistsensusi ei sätesta, siis peab see sisaldama selget volitusnormi seadusandjale valimistsensuste kehtestamiseks. Alati pole valimistsensuste kehtestamisel sellest reeglist kinni peetud ka demokraatlike riikide praktikas. Riigikogu valimisteks on valimistsensused kehtestatud PS §-s 57 ja § 60 lg-s 2. RKVS § 4 määratleb üldise valimisõiguse hääletamis- ja kandideerimisõiguse kaudu (vt lähemalt §-de 57 ja 58 komm-d).


 • 30

  Aktiivne valimisõigus (RKVS § 4 kasutab mõistet „hääletamisõigus“) on tulenevalt PS § 57 lg-st 1 valimispäevaks vähemalt 18-aastaseks saanud Eesti kodanikel (hääleõiguslikkuse kohta vt lähemalt §-de 57 ja 58 komm-d). Aktiivne valimisõigus puudub Eesti kodanikul, kes on kohtu poolt tunnistatud teovõimetuks (teovõime kohta vt § 57 komm-d). EIK on leidnud, et Ungari põhiseadusest tuleneva piirangu, mille kohaselt osalise eestkoste all olev isik kaotas hääletamisõiguse, eesmärk oli legitiimne – tagada, et valimistel osalevad isikud saavad aru oma otsuste tagajärgedest. Kohus leidis samas, et seadusandja oleks pidanud kaaluma sellise piirangu proportsionaalsust. Blanketne ja hindamist mittevõimaldav põhiõiguste piirang ei ole kooskõlas konventsiooni põhimõtetega (vt EIKo 38832/06, Alajos Kiss vs. Ungari, 20.05.2010, p-d 38, 41, 43).


 • 31

  PS § 58 lubab seadusega piirata kinnipidamiskohas vabadusekaotust kandvate isikute osavõttu hääletamisest. RKVS § 4 järgi ei võta hääletamisest osa isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust. Riigikohus märkis, et PS §-ga 58 ja EIÕK protokolli nr 1 art-ga 3, nagu seda on tõlgendanud EIK, võib olla vastuolus see, et RKVS § 4 lg 3 ja § 22 lg 3 kohaselt ei saa hääletamisest osa võtta isik, kelle kohus on süüdi mõistnud kuriteos ja kes kannab vanglakaristust. Antud kaebuse läbivaatamisel ei ole aga kolleegiumil menetluslikult võimalik seda vastuolu tuvastada ega RKVS sätteid kehtetuks tunnistada. Sellele võimalikule vastuolule reageerimine on seega Riigikogu ülesanne (RKPJKo 23.03.2011, 3-4-1-7-11, p 11).


 • 32

  Riigikohtu üldkogu käsitles 2015. a kahe kinnipeetava hääletamisõigust. Üldkogu leidis, et kuna tegemist oli konkreetse normikontrolli asjaga, saab ta hinnata üksnes seda, kas kummagi kaebaja puhul on seadusandja oma PS §-s 58 sisalduvat õigust proportsionaalselt kasutanud (RKÜKo 01.07.2015, 3-4-1-2-15, p 53). Üldkogu viitas, et EIK on oma praktikas pidanud ebaproportsionaalseks automaatset, kõigile vanglakaristust kandvatele kinnipeetavatele kohaldatavat hääleõiguse keeldu (nt  EIKo 74025/01, Hirst  vs. Ühendkuningriik (nr 2), 06.10.2005, p 82). Üldkogu oli seisukohal, et ka teatud tunnuste järgi piiritletud isikute grupi absoluutne hääletamise keeld, mis ei võimalda kaalumist, võib anda proportsionaalse tulemuse. Lahendatavas asjas see konkreetsete kaebajate puhul nii ka oli (RKÜKo 01.07.2015, 3-4-1-2-15, p 57). Arvestades, et vähemalt teatud osa vanglakaristust kandvate kinnipeetavate hääleõigust lubab PS piirata, ning võttes arvesse kaebajate toime pandud kuritegusid ja neile mõistetud kuritegude raskusest lähtuvat karistuste pikkust, pidas Riigikohtu üldkogu mõlema kaebaja hääleõiguse piirangut proportsionaalseks (RKÜKo 01.07.2015, 3-4-1-2-15, p-d 58–61).


 • 33

  Riigikohtu üldkogu märkis lisaks, et tõlgendab PS § 57 samamoodi, nagu EIK tõlgendab EIÕK protokolli nr 1 art 3. Üldkogu hinnangul ei ole PS §-ga 57 kooskõlas keeld, mille kohaselt ei või ükski vanglakaristust kandev kinnipeetav parlamendivalimistel hääletada (RKÜKo 01.07.2015, 3-4-1-2-15, p 63).


 • Valimised on ühetaolised


 • 34

  Aktiivse valimisõiguse puhul tähendab ühetaolisuse printsiip, et kõigil valijatel peab olema võrdne arv hääli ja eri valimisringkondade valijate häälel peab olema enam-vähem ühesugune kaal. Ühetaolisuse printsiibiga on vastuolus olukord, kus ühe ja sama mandaatide arvuga valimisringkondades valijate arv oluliselt erineb, mistõttu on oluliselt erinev ka nendes ringkondades antavate häälte kaal. RKVS järgi tähendab ühetaoline valimisõigus seda, et Riigikogu valimistel on igal valijal üks hääl.


 • 35

  Tagamaks, et iga hääletamisõiguslik isik saab hääletada ning tema kohta läheb arvesse üks hääl, tuleb pidada valijate arvestust. Eestis peetakse valijate arvestust rahvastikuregistris ja registrisse kantud andmete alusel koostatakse valijate nimekiri automaatselt, ilma et valija peaks eraldi valijate nimekirja võtmiseks avaldust esitama. Valijate nimekirja tehakse märge valija hääletamise kohta. Alates 2021. a kasutatakse valijate elektroonilisi nimekirju, mis võimaldavad valijal hääletada kogu valimisringkonna piires ning seda, et valija ei oleks juba hääletanud, saab jooksvalt kontrollida valijate elektroonilisest nimekirjast. Lisaks saab RKVS-s sätestatud ajal ja korras hääletada ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda. Iga valija kohta läheb arvesse üks hääletamissedel. Kui valija on hääletanud pabersedeliga mitu korda, sätestab RKVS, et kõik need hääletamissedelid jäetakse arvestamata. Eraldi reeglid on häälte arvestamise kohta elektroonilisel hääletamisel (vt komm 40).


 • 36

  Ühetaolisuse printsiibiga võib vastuolus olla ka olukord, kui mandaadid on jaotatud küll valimisringkondade vahel proportsionaalselt valijate arvuga, kuid valimisringkondade suurused on väga erinevad. Näiteks 2019. a Riigikogu valimistel jaotati valimisringkonnale nr 6 (Lääne-Viru maakond) 5 mandaati ja valimisringkonnale nr 4 (Harju ja Rapla maakond) 15 mandaati. Esimesel juhul tuli isikumandaadi saamiseks koguda 20% kehtivatest häältest, teisel juhul 6,7%. Sellises olukorras ei ole eri valimisringkondade valijate ja kandidaatide valimistest osavõtu tingimused ühetaolised – väiksema mandaatide arvuga ringkonnas ei ole mandaatide jaotus kandidaatide nimekirjade vahel sama proportsionaalne kui suurema mandaatide arvuga ringkonnas. See võib tähendada, et väiksema häälte arvuga nimekiri võib jääda esinduseta, mistõttu läheb rohkem valijate hääli kaotsi. Siiski on väiksema häälte arvuga nimekirjal võimalik saada mandaat(e) üleriigiliste nimekirjade vahel jaotatavate kompensatsioonimandaatidena, mis seda ebavõrdsust tasakaalustab.


 • 37

  Passiivse valimisõiguse puhul seisneb ühetaolisuse printsiip selles, et kõigile kandidaatidele tuleb tagada võrdsed võimalused, näiteks tuleb anda erakondadele oma vaadete tutvustamiseks avalik-õiguslikus meedias võrdse pikkusega eetriaeg. Ühetaolisuse printsiibi tagamiseks saab kehtestada ka piiranguid valimiskampaania käigus kulutatava raha hulgale. Kuni 2020. a piiras RKVS nt poliitilise välireklaami avaldamist, piirangu üks eesmärke oli ka kulukate suurte välireklaamide avaldamise piiramine. Kehtiva seadusega valimiskampaania kulude suurust ei piirata, siiski sätestab EKS reeglid selle kohta, millised võivad olla kampaania rahastamise allikad. Ühetaolisuse printsiibi piiramiseks peavad aga olema mõjuvad põhiseaduslikud põhjused.


 • 38

  Ühetaolisuse kohta elektroonilise hääletamise korral vt komm-d 48 ja 57.


 • Valimised on otsesed


 • 39

  Otseste valimiste põhimõtte järgi peab kandidaadi üle otsustamine toimuma valimistest vahetult osa võtnud isikute tahteavalduse alusel, mitte aga valijameeste või mõne muu organi poolt. Otsesuse põhimõttega ei ole vastuolus see, kui valija hääletab kandidaatide nimekirja poolt, kuid valituks osutuvad kandidaadid eelnevalt erakonna määratud järjekorras (nn suletud nimekiri). Nii toimub kompensatsioonimandaatide jaotamine Riigikogu valimistel erakonna koostatud kandidaatide üleriigilise nimekirja järjestuses, samuti kasutati suletud nimekirja 2009. a Euroopa Parlamendi valimistel. Kui aga nimekirja ülesseadja saab pärast valimisi otsustada, kes tema kandidaatidest saab mandaadi, oleks see otsesuse põhimõttega vastuolus.


 • Hääletamine on salajane


 • 40

  Hääletamise salajasuse printsiip kaitseb aktiivset valimisõigust ja tähendab seda, et iga hääletaja peab saama hääletada nii, et keegi ei saaks tema vaba tahte vastaselt teada, kuidas ta hääletas ja kas ta üldse hääletas või käis hääletamas. RKVS järgi hääletab iga valija ise, st lubatud ei ole hääletada üheskoos (nt perekonniti) või teise eest. RKVS piirab ka hääletamise fakti avalikkust: pärast valimispäeva võivad valijate nimekirjaga põhjendatud huvi korral selleks vajalikus ulatuses tutvuda erakondade volitatud esindajad ning üksikkandidaadid ja nende volitatud esindajad, samuti võib neid kasutada teaduslikul eesmärgil.


 • 41

  Hääletamise salajasuse tagamine on eelkõige hääletamise korraldaja ülesanne. Hääletamise salajasuse tagamise enim levinud ja ka Eestis enim kasutatav viis on hääletamisruumis olev hääletamiskabiin, kus valija saab üksinda täita hääletamissedeli, anonüümne hääletamissedel ning valimiskast. Elektroonilise hääletamise puhul tagatakse hääletamise salajasus teiste vahenditega (vt komm-d 50 ja 51).


 • 42

  Hääletaja jaoks on hääletamise salajasus nii õigus kui ka kohustus. Kuna hääletamise salajasuse nõue kaitseb laiemalt valimiste vabadust, ei saa valimisreeglistik lähtuda sellest, et hääle salajasuse nõude järgimine on valikuline või vabatahtlik. Vastasel korral tekib olukord, kus osa valijatest avalikustab oma hääle eesmärgiga mõjutada teisi valijaid sama tegema. Seetõttu peab valimiste korraldaja rakendama kõiki seaduslikke meetmeid tagamaks, et salajasuse nõuet täidetakse nii hääletamisel kui ka pärast hääletamist. Praktikas võib see osutuda keeruliseks. Näiteks on valijal võimalik hääletamiskabiinis oma hääletamissedelit pildistada ja kuna valija hääletab kabiinis üksi, ei ole valimiste korraldajal võimalik pildistamist takistada ilma eraldi meetmeid rakendamata. Selliste elektrooniliste vahendite kasutamist ei ole traditsiooniline hääletamiskabiinidele tuginev valimiskorraldus osanud ette näha, mistõttu salajasuse põhimõtte tagamise võimalused vajavad ülevaatamist.


 • Elektrooniline hääletamine


 • 43

  Elektroonilise hääletamise all kõige laiemas tähenduses mõistetakse elektrooniliste vahendite kasutamist hääletamise korraldamisel, nii hääletamisel kui ka häälte lugemisel (nt hääletamissedelite skannimine ja nende lugemine tarkvara abil). Kitsamas tähenduses mõistame elektroonilise hääletamise all hääle andmist elektroonilise vahendi abil kas valimisjaoskonnas või väljaspool valimisjaoskonda. Eestis on valitud lahenduseks väljaspool valimisjaoskonda interneti teel hääletamine. Peale õigusliku raamistiku eeldab elektroonilise hääletamise rakendamine ka tehnoloogilist valmisolekut. Eestis muutis interneti teel hääletamise rakendamise võimalikuks eelnevalt loodud õiguslik ja tehniline baas valija turvaliseks elektrooniliseks identifitseerimiseks (ID-kaart) ja digitaalallkirja kasutamiseks, samuti elektrooniline valijate arvestus, mida peetakse rahvastikuregistris.


 • 44

  12.05.2002 vastu võetud uus RKVS andis esmakordselt võimaluse elektrooniliseks hääletamiseks Riigikogu valimistel, kuigi selle seaduse § 78 kohaselt ei rakendatud elektroonilist hääletamist enne 2005. a. Riigikogu valimistel rakendati elektroonilist hääletamist esmakordselt 2007. a Riigikogu valimistel.


 • 45

  E-hääletamise põhimõtteid käsitlev enim viidatud rahvusvaheline dokument on Euroopa Nõukogu 2017. a soovitus CM/Rec(2017)5 e-hääletamise standardite kohta, mille esimene versioon ilmus 2004. a ((Rec2004)11).


 • 46

  Elektroonilise hääletamise näol on tegemist ühe hääletamisviisiga paljudest. Riigikohus on leidnud, et valimiste vabaduse osana on hääletajale tagatud ka vabadus valida erinevate hääletamisviiside vahel. Kui hääletaja leiab, et tema vabadus oma poliitilise eelistuse väljendamiseks on paremini tagatud jaoskonnas hääletamisel, on tal võimalik otsustada selle hääletamisviisi kasuks (RKPJKo 24.10.2017, 5-17-32/2, p 18). RKVS ei võimalda aga valimistel rakendada hääletamisviise valikuliselt või osaliselt, nt juhul, kui paberhääletamise korraldamine on raskendatud (nt pandeemia, loodusõnnetuse vms takistuse korral).

  47. Elektroonilise hääletamise rakendamisel tuleb järgida kõiki valimisõiguse põhiprintsiipe. Erinevalt tavahääletamisest, mida korraldavad jaoskonnakomisjoni liikmed, toimub interneti teel hääletamine keskkonnas, mis ei ole valimiste korraldaja kontrolli all. Seetõttu ei ole traditsioonilised meetmed valimiste vabaduse, ühetaolisuse ja üldisuse ning hääletamise salajasuse tagamiseks alati kohaldatavad. Elektrooniliselt hääletavad valijad on erinevas olukorras, võrreldes traditsioonilisel viisil hääletavate valijatega. Seepärast tuleb elektroonilisel hääletamisel valimispõhimõtete tagamisele eraldi tähelepanu pöörata.


 • 48

  Riigikohus on leidnud, et „võrdse kohtlemise printsiip esinduskogude valimise kontekstis ei tähenda, et kõikidele valimisõiguslikele isikutele peavad olema tagatud absoluutselt võrdsed võimalused valimistoimingu üheviisiliseks teostamiseks. Seaduses ette nähtud eri hääletamisviiside (eelhääletamine, hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, hääletamine kinnipidamiskohas, hääletamine kodus, hääletamine välisriigis jt) kasutajad on sisuliselt erinevas olukorras. Näiteks on valijad, kes on sunnitud kasutama eelhääletamise võimalust, erinevas olukorras võrreldes valijatega, kes saavad oma valimisõigust teostada valimiste päeval. Inimeste täieliku faktilise võrdsuse tagamine valimisõiguse teostamisel ei ole põhimõtteliselt võimalik ega põhiseaduslikult nõutav“ (RKPJKo 01.09.2005, 3-4-1-13-05, p-d 23 ja 24). Riigikohus on ka leidnud, et kui isik loobus valimispäeval hääletamisruumis oma hääleõiguse kasutamisest, sest isiku hinnangul võrreldes elektroonilise hääletamisega koheldi valijaid erinevalt, ei saanud hääletamata jätmine valimispäeval tema õigusi piirata (RKPJKo 18.06.2019, 5-19-33/2, p 10).


 • 49

  Valimiste usaldusväärsuse tagamiseks peab interneti teel hääletamine vastama järgmistele tingimustele: valija isik ja hääleõiguslikkus on tuvastatud, igal valijal on üks hääl, valija on saanud hääletada vabalt, tagatud on hääle salajasus, hääl loetakse ning hääletamis- ja valimistulemused tehakse kindlaks korrektselt. Interneti teel hääletamise nimetatud tingimustele vastavus tagatakse alljärgnevate vahenditega.


 • 50

  Valimiste vabaduse ja hääletamise salajasuse tagamine on interneti teel hääletamisel peamisi küsimusi. Kontrollimata hääletamiskeskkond (internet) tingib, et valimiste korraldaja ei saa jälgida, kas valija hääletamisel on järgitud vabaduse ja salajasuse nõudeid, st kas valija sai hääletada isiklikult ning ilma et teda oleks seejuures mõjutatud. Seetõttu on elektroonilisel hääletamisel ette nähtud hääle muutmise võimalus. Juhul kui valija leiab, et tal ei olnud võimalik vabalt või salaja hääletada või ei olnud hääletamiseks kasutatud arvuti usaldusväärne, on tal võimalik uuesti hääletada kas elektrooniliselt või hääletamissedeliga valimisjaoskonnas. Viimasel juhul arvestatakse valija valimisjaoskonnas antud häält ning elektrooniline hääl tühistatakse. Kui valija on elektrooniliselt hääletanud mitu korda, arvestatakse viimasena antud elektroonilist häält. Elektroonilise hääle muutmisvõimaluse vajalikkust valimiste vabaduse ja hääletamise salajasuse tagamiseks on tunnustanud ka Riigikohus (vt RKPJKo 01.09.2005, 3-4-1-13-05).


 • 51

  Hääletamise salajasust tagavad elektroonilisel hääletamisel veel järgmised meetmed. Hääl salastatakse valijarakenduse poolt selliselt, et hääle edastamisel ei ole võimalik näha, kelle poolt valija hääletab, ning hääli on võimalik avada vaid elektroonilise hääletamise süsteemi avamise võtmele ligipääsu omajal. Enne häälte lugemist eraldatakse lugemisele minevad elektroonilised hääled valijate isikuandmetest, st hääled loetakse nii, et ei ole võimalik tuvastada seost valija isiku ja valija elektroonilise hääle vahel.


 • 52

  Valimiste vabaduse tagamiseks peab kõigil valimistel osalejatel olema võimalik veenduda hääletamise ja selle tulemuste usaldusväärsuses. Valijal on võimalik kontrollida hääle kontrollrakenduse abil, kas valijarakendus on hääle valija tahte kohaselt elektroonilise hääletamise süsteemile edastanud. Selleks kasutatakse arvutist sõltumatut kanalit, milleks kehtiva korra järgi on nutiseade. See võimaldab kontrollida, kas hääl on korrektselt vastu võetud, kuigi mitte seda, kas hääl loeti nii, nagu see edastati. Iga valija võimalus kontrollida, kas tema hääl loeti korrektselt, looks demonstreeritava seose valija antud hääle ja loetud hääle vahel, mis läheb aga vastuollu hääletamise salajasuse põhimõttega. Võimalik on aga matemaatiliselt demonstreerida, et kõik lugemisele läinud elektroonilised hääled vastavad kokku loetud elektroonilistele häältele, st näidata, et iga antud elektrooniline hääl on korrektselt hääletamistulemustes esindatud, seejuures ilma individuaalse hääle salajasust rikkumata. Selline funktsionaalsus on ka Eestis alates 2017. a kasutatavas elektroonilise hääletamise süsteemis. Audiitor saab auditirakendusega kontrollida süsteemi andmete terviklust. Auditirakendust saavad soovi korral kasutada (samuti kirjutada auditirakenduse ise) ka kolmandad osapooled.


 • 53

  Riigikohus lahendas elektroonilise hääletamisega seoses asja, milles kaebuse esitaja väitis, et 2011. a Riigikogu valimistel oli e-hääletamine ebaturvaline, sest valija arvutis oleva arvutiviiruse või pahavara abil oli võimalik olukord, kus pahavara või viiruse jaoks sobimatule kandidaadile antud hääl ei jõua Vabariigi Valimiskomisjonini. Kaebaja leidis, et sel juhul saab valija pärast hääle andmist tänu viirusele või pahavarale ikkagi teate selle kohta, et tema hääl on valimiskomisjonile tema valitud kandidaadi kasuks edukalt edastatud, ning valimiskomisjon sellist blokeeringut ei registreeri. Riigikohus asus seisukohale, et kui valija saab veebilehel teate hääle vastuvõtmise kohta, mis vastab tema tegelikult antud häälele, kuid tegelikult antud hääl ei jõua Vabariigi Valimiskomisjonini, siis on tegemist PS § 56 p-s 1 ja § 57 lg-s 1 tagatud subjektiivse valimisõiguse rikkumisega. Kui elektroonilise hääletamise süsteem ei võimalda valijal anda häält kandidaadile, kellele ta soovis hääle anda, ega teata hääle andmise võimatusest valijale, siis on tegemist subjektiivse valimisõiguse rikkumisega. Sellistel juhtudel puudub valijal õiguslikult tagatud võimalus anda oma hääl kandidaadi kasuks enda valitud viisil. Antud kaasuse puhul Riigikohus sellist rikkumist ei tuvastanud (vt RKPJKo 21.03.2011, 3-4-1-4-11). Kontrollrakenduste kasutamine võimaldab neid probleeme vältida.


 • 54

  Valimiste vabadusega seondub ka elektroonilisel hääletamisel kasutatava süsteemi üldine usaldusväärsus, mida tagatakse erinevate meetmetega – lähtekoodi avalikustamine, süsteemi auditeerimine, vaatlejatele vaatlemisvõimaluse tagamine, erinevad turvalahendused jne.

  55. Elektroonilise hääletamise turvariskide hindamise kohta on Riigikohus selgitanud järgmist. Elektroonilise hääletamise ärajätmine on elektroonilise hääletamise süsteemi turvalisust ja töökindlust tagav ennetav meede, mille kohaldamise aluseks ei ole juba tekkinud kahjulik tagajärg, vaid Vabariigi Valimiskomisjoni kui meetme kohaldamiseks pädeva organi hinnang võimaliku kahjuliku tagajärje saabumise tõenäosuse kohta tulevikus. Vabariigi Valimiskomisjonil ei ole kohustust jätta elektroonilise hääletamisega alustamata mis tahes kahjuliku tagajärje saabumise võimalusele viitava teabe saamisel. Vabariigi Valimiskomisjon peab seda meedet kohaldama, kui turvariski ärakasutamine ja sellest tuleneva kahjuliku tagajärje saabumine on komisjoni hinnangul otsuse tegemise ajal teadaolevatel konkreetsetel asjaoludel piisavalt tõenäoline. Seejuures peab Vabariigi Valimiskomisjon hindama ka seda, kas turvariski ärakasutamisest tulenevad võimalikud rikkumised elektroonilisel hääletamisel võivad mõjutada hääletamise tulemust olulisel määral (RKPJKo 21.09.2017, 5-17-29/4, p 11).


 • 56

  Valimiste üldisust tagatakse valijarakenduse ja hääle kontrollrakenduse võimalikult laia kättesaadavusega, samuti kõigile kättesaadava valija elektroonilise tuvastamise võimaluse loomisega.


 • 57

  Valimiste ühetaolisuse põhimõte eeldab, et valija isik tuleb hääletamisel üheselt tuvastada, iga valija häält arvestatakse ja arvesse läheb vaid seadusega sätestatud arv hääli. Eestis on võimalik valijat tuvastada seaduse alusel väljastatud digitaalse dokumendiga. Ülalkirjeldatud häälte arvestamise meetod (arvestatakse vaid viimast häält) tagab ka valimiste ühetaolisuse, sest nii valimisjaoskonnas kui ka elektrooniliselt hääletanud valija kohta läheb arvesse vaid üks hääl. Ühetaolisusest tulenevalt on maksimaalselt võrdsustatud ka elektroonilise hääletamise ja paberhääletamise periood. Kuni 2021. a toimus elektrooniline hääletamine eelhääletamise päevadel, alates 2021. a toimub e-hääletamine seitsmepäevase hääletamisperioodi jooksul esmaspäevast laupäevani ning valimispäeval saab veel elektroonilist häält muuta, hääletades pabersedeliga hääletamisruumis.


 • 58

  Kui elektrooniliselt hääletanud valija saab oma häält elektroonilise hääletamise (eelhääletamise) perioodil muuta, on ta siiski erinevas olukorras võrreldes valimisjaoskonnas hääletava valijaga, kes oma antud häält enam muuta ei saa. Riigikohus on analüüsinud elektroonilise hääletamise põhiseaduspärasust ühetaolisuse aspektist ning leidnud, et elektrooniline hääletamine ja hääle muutmise võimalus elektroonilisel hääletamisel pole vastuolus PS-ga (RKPJKo 01.09.2005, 3-4-1-13-05). Riigikohus leidis, et valijal puudub võimalus korduvast elektroonilisest hääletamisest olenemata valimistulemust teisi hääletamisviise kasutavatest valijatest suuremal määral mõjutada. Elektroonilisel teel antud hääl läheb arvesse ühe häälena ega ole valimistulemuste seisukohalt mõjukam kui teisi hääletusviise kasutavate hääletajate antud hääl (RKPJKo 01.09.2005, 3-4-1-13-05, p 20). Riigikohus leidis, et „võrdsusõiguse ja ühetaolisuse riive, millena võib käsitada elektroonilise hääletamisviisi kasutajate õi gust oma häält piiramatu arv kordi muuta, ei ole piisavalt intensiivne, kaalumaks üles valimisaktiivsuse suurendamise ja uute infotehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtu eesmärki“ (RKPJKo 01.09.2005, 3-4-1-13-05, p 32). Alates 2021. a saab valija (tänu elektrooniliste valijanimekirjade kasutusele võtmisele) e-häält muuta ka valimispäeval, hääletades pabersedeliga hääletamisruumis.


 • 59

  Täiendavalt leidis Riigikohus valimiste vabaduse ja hääletamise salajasuse põhimõtte puhul, et elektroonilise hääletuse kasutuselevõtt elektrooniliselt antud hääle muutmist võimaldamata võib valimiste vabaduse ja hääletamise salajasuse põhimõtte seada ohtu. Valija võimalus elektrooniliselt antud häält eelhääletamise ajal muuta annab olulise lisagarantii valimiste vabaduse ja hääletamise salajasuse printsiibi järgimisele elektroonilisel hääletamisel. Valija, keda on elektroonilise hääletamise käigus ebaseaduslikult mõjutatud või jälgitud, saab taastada valimiste vabaduse ja hääletamise salajasuse, hääletades mõjutustest vabanenult uuesti elektrooniliselt või valimissedeliga. Lisaks võimalusele mõjutuste all antud häält tagantjärele korrigeerida on ülehääletamisel ka oluline preventiivne funktsioon. Kui elektroonilist hääletusviisi kasutaval valijal on seadusega tagatud võimalus elektrooniliselt antud häält muuta, väheneb motivatsioon tema ebaseaduslikuks mõjutamiseks. Elektroonilise hääle muutmise võimaluse kõrval puuduvad muud, samavõrra mõjusad meetmed valimiste vabaduse ja hääletamise salajasuse tagamiseks elektroonilisel hääletamisel kontrollimata hääletuskeskkonnas (RKPJKo 01.09.2005, 3-4-1-13-05, p-d 27 ja 30).

  60. Elektroonilisel häälel teeb valija valiku kandidaatide vahel valijarakenduses. See välistab kehtetute sedelite tekkimise võrreldes paberhääletamisega, sest valijarakendus vormistab valiku garanteeritult kehtivaks e-hääleks. Samas ei näe RKVS ette tühja (kehtetu) e-hääle andmise võimalust. Riigikohus leidis, et kehtetu hääle andmise võimaluse puudumine elektroonilisel hääletamisel ei mõjuta negatiivselt ei hääletaja iseseisvat õigust otsustada valimistel osalemise üle ega ka tema võimalust teha ilma õigusvastase mõjutamiseta valik kandidaatide vahel. Kehtetu hääle andmise võimaluse puudumine elektroonilisel hääletamisel häälte kaalule esinduskogu valimisel mõju ei avalda. Samuti ei mõjuta kehtetu hääl elektroonilisel hääletamisel või kehtetu hääletamissedel jaoskonnas hääletamisel hääletamistulemust, sest kehtetuks tunnistatud hääletamissedeleid ja kehtetuid elektroonilisi hääli hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemisel arvesse ei võeta. Riigikohus märkis siiski, et Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on oma 14.06.2017 soovituse CM/Rec(2017)5 e-hääletamise standardite kohta p-s 13 pidanud vajalikuks, et e-hääletamise süsteem tagaks hääletajale võimaluse osaleda hääletusel või referendumil, langetamata otsust ühegi valikuvõimaluse (valitava kandidaadi) kasuks. Sellise võimaluse tagamist on põhjendatud elektroonilise hääletamise ja sedeliga hääletamise võrdsete võimaluste tagamise vajadusega. Viidatud soovituse ellurakendamise põhjendatuse üle saab aga otsustada seadusandja (RKPJKo 24.10.2017, 5-17-32/2, p-d 19, 21).


 • Riigikogusse võib kandideerida iga vähemalt 21-aastane hääleõiguslik Eesti kodanik


 • 61

  PS § 60 lg 2 sätestab passiivse valimisõiguse. RKVS § 4 täpsustab passiivset valimisõigust: „Kandideerimisõigus on Eesti kodanikul, kes kandidaatide registreerimise viimaseks päevaks on saanud 21-aastaseks.“ Et § 60 seostab passiivse valimisõiguse hääleõigusega ja § 57 lg 2 ei loe hääleõiguslikuks isikut, kes on kohtu poolt tunnistatud teovõimetuks, siis on sellise isiku kandideerimine Riigikokku PS-ga välistatud. RKVS § 4 aga sõnastab selle põhimõtte selgelt: „Kandideerimisõigust ei ole isikul, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud.“ (Teovõime kohta vt § 57 komm-d.) Muid tsensusi passiivsele valimisõigusele PS ei kehtesta.


 • 62

  Alates 2002. a kehtiv RKVS § 4 kehtestab täiendava tsensuse: „Riigikogu liikmeks ei või kandideerida isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.“ PS ei välista selliste isikute kandideerimist. PS mõttega pole aga vastuolus regulatsioon, mille kohaselt Riigikokku ei või kandideerida isik, kelle kohus on süüdi mõistnud kuriteos ja kes kannab vanglakaristust. Nimelt kaotab PS § 64 lg 2 p 2 järgi Riigikogu liige oma mandaadi igasuguse süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel (vt § 64 komm 11). Selle sätte eesmärgiga oleks vastuolus regulatsioon, mis ei välista vanglakaristust kandva isiku sattumist Riigikokku. Samuti tuleb arvestada sellega, et avalik huvi selle vastu, et kuriteo eest kohtu poolt mõistetud karistus saaks täide viidud, kaalub üles kurjategija õiguse piiramise. Piirang ei laiene aga isikutele, kes on vanglakaristusest tingimisi vabastatud, kuna sel juhul ei ole karistust süüdlase suhtes kohaldatud. Riigikohus on KOV volikogu valimistel kandideerimise kohta leidnud, et „kohaliku omavalitsuse volikogu liikme töö eeldab vähemasti volikogu istungitel osalemist. Tavapärane ja tõhusaks volikogutööks eeldusi loov on ka nt muudel nõupidamistel osalemine, valijatega kohtumine, kohalike ettevõtjatega suhtlemine ning muud tegevused ja kohtumised, milleks on vajalik isiku võimalus vabalt ringi liikuda. Seejuures saab volikogu liige ise vabalt otsustada, millised tegevused ja kohtumised on vajalikud volikogu liikme ülesannete täitmiseks. Vabadusekaotusliku karistuse olemuslik osa on see, et isik ei saa vabalt ringi liikuda. Sellest lähtuvalt ei ole põhjendamatu vanglakaristust kandvate isikute KOV valimistel kandideerimise õiguse välistamine.“ (RKPJKo 02.10.2013, 3-4-1-44-13, p 13).


 • 63

  Riigikohus käsitles 2019. a kinnipeetava õigust kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel. Kolleegium leidis, et seadusandja otsus arvata kandideerimisõiguslike isikute hulgast välja kurjategijad, kes on ühiselu aluseks olevaid, sh karistusseadustikuga kaitsmist väärivaks peetud õigushüvesid jämedal moel kahjustanud, on legitiimne ning osalisriikide hindamisruum EIÕK esimese lisaprotokolli art-s 3 sätestatud kandideerimisõiguse hindamisel suurem kui aktiivse valimisõiguse puhul (RKPJKo 03.05.2019, 5-19-30/3, p 19).


 • 64

  PS § 124 lg 3 lubab teenistuse erilaadi huvides seadusega piirata kaitseväes ja asendusteenistuses olevate isikute teatavaid põhiseaduslikke õigusi, sh põhimõtteliselt ka aktiivset ja passiivset valimisõigust. Kaitseväelaste aktiivse valimisõiguse piiramine oleks aga demokraatlikus ühiskonnas mõeldamatu, ebaproportsionaalne ning seetõttu põhiseadusvastane. Kaitseväelasel peab olema võimalus osaleda parlamendi koosseisu kujundamisel, sest selle organi otsuste elluviimine võib kaitseväelasele kaasa tuua raskemaid tagajärgi kui teistele kodanikele. Kaitseväelaste passiivse valimisõiguse piiramist saab põhjendada vajadusega vältida relvastatud struktuuride politiseerumist ja nende ärakasutamist erakondlikes huvides. Kaadrikaitseväelase passiivset valimisõigust piirab 14.07.2007 muudetud RKVS § 4 lg 6, mis sätestab, et Riigikogu liikmeks ei või kandideerida kaadrikaitseväelane. Varem sellist otsest piirangut polnud. Küll aga kehtestas kuni 14.07.2007 kehtinud KVTS § 117 kaitseväelaste passiivse valimisõiguse kaudse piirangu, sätestades, et KOV volikogu või Riigikogu või Vabariigi Presidendi valimistel kandideeriv kaadrikaitseväelane vabastatakse lepingulisest teenistusest 10 tööpäeva jooksul, arvates kandideerimiseks nõusoleku andmise päevale järgnevast päevast. Seejuures polnud teenistusest vabastamine seostatud kandidaadi registreerimisega Vabariigi Valimiskomisjoni poolt. Ka polnud sätestatud õigust naasta teenistusse kandidatuuri mitteregistreerimisel, kandideerimisest loobumisel või valituks mitteosutumisel.


 • 65

  PSRS kehtestas kuni 31.12.2000 Riigikokku kandideerijale süümevande andmise kohustuse, s.o kohustuse kinnitada, et ta pole olnud Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite ega relvajõudude luure või vastuluure teenistuses ega agent ega ole osalenud kodanike jälitamisel ja represseerimisel nende poliitiliste veendumuste, ebalojaalsuse, klassikuuluvuse või Eesti Vabariigi riigi- või kaitseteenistuses oleku eest. Sisuliselt oli tegemist valimistsensusega. Detailsemalt reguleeris süümevannet SVS.


 • 66

  RKVS sätestas kuni selles 21.11.2001 tehtud muudatuse (RT I 2001, 95, 588) jõustumiseni, et Riigikokku kandideerija peab valdama eesti keelt määral, mis võimaldab osa võtta Riigikogu tööst. Seejuures kehtestas RKVS keeleoskusele üpris kõrged nõuded: isik peab mõistma õigusaktide ja teiste tekstide sisu; keeleoskus peab võimaldama teha ettekandeid päevakorraküsimustes, avaldada oma arvamust kõne ja sõnavõtu vormis, esitada arupärimisi ja küsimusi ning teha ettepanekuid, suhelda valijatega, vastata pöördumistele, avaldustele ja järelepärimistele. 21.11.2001 tehtud seadusemuudatus kaotas keeletsensuse.


 • 67

  Keeletsensust Riigikokku kandideerimisel on käsitlenud Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium (RKPJKo 05.02.1998, 3-4-1-1-98), leides, et põhimõtteliselt on keeletsensus PS-ga kooskõlas järgmistel põhjustel:
  a) PS preambuli kohaselt on riigi üks eesmärke eesti rahvuse ja kultuuri säilitamine läbi aegade. Eesti keel on rahvuse ja kultuuri olemuslik komponent, milleta pole eesti rahvuse ja kultuuri säilimine võimalik;
  b) selle eesmärgi saavutamiseks kehtestab PS eesti keele riigikeeleks ja riigiasutuste asjaajamiskeeleks ning annab igaühele õiguse pöörduda riigiasutuste ja nende ametiisikute poole eesti keeles;
  c) eeltoodust nähtub, et eesti keele kaitse ja kasutus on sätestatud põhiseadusliku eesmärgina ja riigivõim peab kindlustama selle eesmärgi saavutamise;
  d) demokraatia toimimise üks tingimusi on, et võimu teostavad isikud mõistavad igakülgselt Eestis toimuvat ja kasutavad asjaajamises ühte märgisüsteemi. Seetõttu on esindusdemokraatias ja riiklikus asjaajamises eesti keele kasutamise nõude esitamine Eestis kooskõlas üldiste huvidega ja ajalooliselt kujunenud olukorras õigustatud.


 • 68

  Sama otsusega tunnistati aga presidendi taotluse alusel põhiseadusvastaseks KeeleS kavandatav muudatus, mille järgi Riigikogu liikmelt taheti nõuda eesti keele oskust tasemel, mille kirjelduse kehtestab Vabariigi Valitsus. Sellist otsustust motiveeris kolleegium järgmiselt:
  a) keeleoskuse nõue on valimistsensus. Riigikogu valimistega seotud suhteid on määratud reguleerima valimisseadus, mis PS järgi tuleb vastu võtta Riigikogu koosseisu häälteenamusega. Valimistsensust ei saa kehtestada KeeleS-ga, mis on lihtseadus;
  b) seadusega ei saa tsensuse sisu (keeleoskuse kirjelduse) kehtestamist delegeerida valitsusele. Ka ei tohi täitevvõim oma eksamikomisjonide kaudu kontrollida juba valitud Riigikogu liikmete keeleoskust. See oleks vastuolus võimude lahususe põhimõttega;
  c) valimisõigust puudutavate otsustuste tegemine on seadusandja pädevuses. Keeletsensuse saab kehtestada üksnes RKVS. RKVS on ainus seadus, mis peab reguleerima Riigikogu valimistega seonduvat. On ebaloogiline ja vastuolus PS mõttega, et RKVS-s reguleeritakse küll valimiste organisatsioonilisi ja tehnilisi küsimusi, kuid jäetakse käsitlemata valimistsensuse sisu. Seda järeldust kinnitab Eesti kodakondsuse taotlejale esitatavate keeleoskuse nõuete kehtestamine KodS-ga, mis PS järgi tuleb vastu võtta Riigikogu koosseisu häälteenamusega.


 • 69

  Riigikohtu sellest lahendist võib teha kaks üldisemat järeldust. Esiteks, ka tulevikus võidakse teatud tingimustel üksikjuhtudel aktsepteerida tsensuseid, mis pole sätestatud PS-s. Teiseks, sellise tsensuse saab kehtestada üksnes RKVS. Ühe taolise tsensusena võib kõne alla tulla mitmes riigis tuntud nõue, et saadikukandidaadiks ei saa olla füüsiline isik, kelle suhtes on välja kuulutatud pankrot. Sellise tsensuse eesmärk on vältida korruptsiooniohtliku olukorra teket. Samuti kahjustab füüsilise isiku pankroti väljakuulutamine tema otsustusvabadust. Sellist tsensust on põhjendatud ka sellega, et niisuguse isiku kätte, kes pole suutnud ajada iseendagi asju, ei saa usaldada teiste inimeste asjade ja avalike asjade ajamist.


 • 70

  Kandidaatide registreerimiseks esitamise korda reguleerib RKVS. Riigikogu valimistel saab kandideerida üksikkandidaadina või erakonna nimekirjas. Alates 1999. a Riigikogu valimistest ei saa erakonnad enam moodustada valimisliite. Valimisliitudest loobuti erakondade poliitilise vastutuse personifitseerimiseks.


 • 71

  RKVS järgi võib Riigikogu valimistel osaleda erakond, kes on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse hiljemalt kandidaatide registreerimiseks esitamise viimasel päeval. Erakond osaleb valimistel oma nime all. Erakond koostab kandidaatide ringkonnanimekirjad ja üleriigilise nimekirja, kusjuures registreerimiseks esitatud kandidaadid peavad olema nimetatud mõlemas nimekirjas. Ühes ringkonnas võib erakond esitada ainult ühe nimekirja. Erakonna esitatud kandidaatide arv on 2002. a RKVS järgi piiratud: „Kandidaatide arv ringkonnanimekirjas võib ületada mandaatide arvu ringkonnas kuni kahe kandidaadi võrra.“ Isik võib kandideerida ainult ühes valimisringkonnas ja ainult ühe erakonna kandidaatide nimekirjas või üksikkandidaadina. Kandideerimine pole seotud isiku elukohajärgse valimisringkonnaga. Kuna erakonnad ei saa moodustada valimisliite, ei saa ühe erakonna liige kandideerida ka teise erakonna nimekirjas. Erakonda mittekuuluva isiku lülitamine erakonna nimekirja pole keelatud. Kandidaatide järjestuse nimekirjas määrab erakond.


 • 72

  RKVS järgi võib end üksikkandidaadina registreerimiseks esitada iga kandideerimisõiguslik isik. Teise isiku võib üksikkandidaadina registreerimiseks esitada isik, kellel on hääletamisõigus RKVS kohaselt. Üksikkandidaadi esitamine erakonna või ühingu poolt on välistatud. Üks isik saab üksikkandidaadina kandideerida ja seega ka registreerimiseks esitatud olla ainult ühes valimisringkonnas.


 • 73

  Kandidaate registreerib Vabariigi Valimiskomisjon. Komisjon registreerib üksikkandidaate ringkonniti ning erakondade kandidaatide ringkonnanimekirju ja üleriigilisi nimekirju. Üksikkandidaatidest üleriigilist nimekirja ei moodustu. Kandidaatide ülesseadmiseks peab erakond esitama nii ringkonna- kui ka üleriigilise nimekirja. Üleriigiline nimekiri on oluline valimistulemuste kindlakstegemise kolmandas etapis (vt komm 26), samuti asendusliikmete registreerimisel ja Riigikogu liikmeks asuva asendusliikme määramisel (vt § 64 komm 26).


 • 74

  Kandidaatide registreerimiseks on peale vajalike andmete ja kandideerimisavalduste esitamise tarvis tasuda Vabariigi Valimiskomisjoni arvele kautsjon, mille suurus on üks (kuni 2014. a kaks) Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuutasu alammäär iga registreerimiseks esitatud isiku kohta (RKVS § 30). Kautsjoni eesmärk on vältida kandidaadi kergekäelist ülesseadmist. Üksikkandidaadile või erakonnale makstakse kautsjon tagasi, kui kandidaat osutub valituks või saab valimisringkonnas hääli vähemalt poole lihtkvoodi ulatuses või kui erakonna kandidaadid kogusid üleriigiliselt kokku vähemalt 5% häältest. Vaidlust on tekitanud see, kas erakonna kandidaadi eest, kes ei ületanud 5% valimiskünnist, kuid kes kogus valimisringkonnas hääli vähemalt poole lihtkvoodi ulatuses, tuleb samuti kautsjon tagastada. Praktikas on Vabariigi Valimiskomisjon sätet rakendanud selliselt, et kautsjon tagastatakse vaid erakondadele, kelle kandidaadid kogusid üleriigiliselt vähemalt 5% häältest. Riigikohus on 2012. a nentinud, et RKVS säte on ebaselge ning ebaselguse kõrvaldamiseks oleks soovitatav seadust muuta (RKPJKo 19.01.2012, 3-4-1-2-12, p 11). Tagastamata kautsjoni kannab Vabariigi Valimiskomisjon riigituludesse (RKVS § 77).


 • 75

  Mõõduka suurusega valimiskautsjon ei ole vastuolus PS-ga ega vaadeldav varandusliku tsensusena. Kautsjoni suuruse mõõdukuse hindamisel ei saa lähtuda kandideerida sooviva isiku varanduslikust seisust. Arvesse tuleb võtta ühiskonnaliikmete keskmist sissetulekut, samuti seda, et ka üksikkandidaadile, kes ei osutunud valituks, makstakse kautsjon tagasi, kui ta sai valimisringkonnas hääli vähemalt poole lihtkvoodi ulatuses (RKPJKo 27.01.2003, 3-4-1-3-03, p 11).


 • 76

  2019. a selgitas Riigikohus kautsjoni riigituludesse kandmise kohta, et nii nagu kautsjoni tasumise kohustus, nii ka kautsjoni riigituludesse kandmine riivab erakonna omandipõhiõigust (PS § 32), samuti õigust valimistel osaleda. Kautsjoni riigituludesse kandmine seaduses sätestatud künnisest allapoole jäänud erakondade puhul tuleneb kautsjoni olemusest: kautsjoni tasumise kohustus kaotaks suuresti mõju, kui kautsjon kõigile kandidaatidele pärast valimisi tagastataks. Seetõttu aitab nii kautsjoni tasumise kohustus kui ka vähese häältesaagiga kandidaatide kautsjoni riigituludesse kandmine kaasa valitava Riigikogu representatiivsusele ning see on PS-ga kooskõlas olev eesmärk. Riigikohus märkis ka, et kautsjoni tasumise kohustuse, selle osal juhtudel riigituludesse arvamise ning erakondadele makstavate riigieelarveliste eraldiste regulatsiooni tuleb vaadelda tervikliku süsteemina. Kolleegiumi hinnangul ei ole kehtiv regulatsioon PS-ga vastuolus, kuna võimaldab arvesse võtta erakondade tegevuse tulemuslikkust ning aitab ka künnise taha jäänud, kuid piisavalt hääli saanud erakondadel kanda valimistel tekkinud kulusid eraldistega riigieelarvest. Erinevat kohtlemist õigustab erinev valimistulemus ning riigieelarveliste eraldiste regulatsioon arvestab valimistulemust paindlikul ja mõistlikul viisil (RKPJKo 12.04.2019, 5-19-27/2, p-d 15, 17, 19 ja 20).


 • Riigikogu korralised valimised


 • 77

  PS § 60 lg 3 järgi valitakse Riigikogu neljaks aastaks. Regulaarselt, iga nelja aasta järel toimuvaid Riigikogu valimisi nimetab PS korralisteks. Sellega on sätestatud demokraatia põhimõttest tulenev valimiste ettemääratud perioodilisuse nõue. EIÕK protokolli nr 1 art 3 sätestab kohustuse viia mõistlike ajavahemike järel läbi salajase hääletamisega vabu valimisi tingimustel, mis tagavad rahva vaba tahteavalduse seadusandja valimistel. Erakorralisteks nimetatakse valimisi, mis toimuvad PS-s ettenähtud juhtudel (vt komm-d 86 ja 87) varemalt 20 ja hiljemalt 40 päeva pärast valimiste väljakuulutamist.


 • 78

  Nii korralised kui ka erakorralised valimised kuulutab PS § 78 p 3 järgi välja Vabariigi President. RKVS järgi peab Vabariigi President korralised valimised välja kuulutama vähemalt kolm kuud enne valimispäeva. Kuna Riigikogu korraliste valimiste päev on PS § 60 lg-s 3 üheselt kindlaks määratud, siis iseenesest puudub vajadus selle järele, et Vabariigi President kuulutaks Riigikogu korralised valimised välja. Regulatsioon, et Riigikogu korralised valimised kuulutab välja Vabariigi President, rõhutab valimiste tähtsust ja Riigikogu asendit teiste kõrgeimate riigiorganite hulgas. Vabariigi Presidendi poolt Riigikogu korraliste valimiste välja kuulutamata jätmine ei saa kaasa tuua valimiste toimumata jäämist, sest kõrgeima rahvaesindusorgani valimine ei tohi sõltuda ühe isiku meelevaldsest ja põhiseadusvastasest tegevusetusest. Taolisel juhul peaks Riigikogu korraliste valimiste kohta teadaande avaldama valimiste korraldaja (vt ka komm 91).


 • 79

  PS § 131 lg 2 sätestab, et Riigikogu volitused pikenevad, kui need lõpeksid erakorralise või sõjaseisukorra ajal või kolme kuu jooksul, arvates erakorralise või sõjaseisukorra lõppemisest. Nendel juhtudel kuulutatakse välja uued valimised kolme kuu jooksul, arvates erakorralise või sõjaseisukorra lõppemisest. PS ei täpsusta, kas selliseid valimisi käsitada korraliste või erakorraliste valimistena. On võimalik, et PS §-s 131 sätestatud juhul võidakse edasi lükata nii korralisi kui ka erakorralisi valimisi. Seetõttu ei tuleks ilmselt rääkida mitte kolmandat liiki valimistest korraliste ja erakorraliste Riigikogu valimiste kõrval, vaid pigem vastavalt kas edasi lükatud korralistest või erakorralistest Riigikogu valimistest.


 • 80

  Tulenevalt PS §-st 34 on võimalik piirata õigust vabalt liikuda, mis võib mõjutada negatiivselt valijate hääletamisvõimalusi. RKVS sellist käitumist ei reguleeri.


 • Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu esimesel pühapäeval


 • 81

  PS sätestab täpselt korraliste valimiste toimumise päeva (valimispäeva). Valimispäev fikseerib ajalise punkti, millest lähtudes tehakse kindlaks hääletamis- ja valimistulemus valimistel. See ei välista hääle andmise võimalust enne valimispäeva (eelhääletamine, kirja teel hääletamine, välisriigis hääletamine jms hääletamisviisid).


 • 82

  Põhiseaduse Assamblee kaalus ka varianti, et Riigikogu volituste periood oleks täpselt fikseeritud ja valimispäev sõltuks Riigikogu volituste lõppemise ajast, kuid peale jäi kaalutlus, et otstarbekas on määrata parlamendi korraliste valimiste aeg selliselt, et see ei hakkaks juhuslikult nihkuma, kui vahepeal toimuvad erakorralised valimised (L. Hänni ettekanne, milles refereeritakse G. Carcassonne’i eksperdiarvamust, vt Põhiseadus ja Põhiseaduse Assamblee, lk 832–833). Seetõttu otsustati sätestada, et Riigikogu valimised toimuvad märtsikuus (esialgses redaktsioonis kolmandal pühapäeval) neljandal aastal, mis järgneb Riigikogu eelmiste valimiste aastale. Redaktsioonitoimkonna esimehe L. Hänni sõnul kaalus eesmärk saavutada Eesti poliitikaelus teatud kindel rütmilisus üles selle, et Riigikogu eri koosseisude liikmete volituste aeg oleks alati sama kestusega (samas, lk 833). Veel selgitas L. Hänni, et kui Riigikogu valitakse märtsikuus, siis on tal võimalik tööle hakata veel enne suvevaheaega (samas, lk 836).


 • Riigikogu korralised valimised toimuvad neljandal aastal, mis järgneb Riigikogu eelmiste valimiste aastale


 • 83

  Põhiseaduse Assambleel arutleti selle üle, kas Riigikogu valimiste periood võiks olla kolm või neli aastat. Kolmeaastane valimisperiood oli sätestatud ka J. Adamsi töögrupi eelnõus. III toimkond oligi esialgu seisukohal, et „kolme aasta järel toimuvad valimised suudavad kiiremini kujundada meie Riigikogu selliseks, mis vastaks rohkem riigi elanikkonna poliitilistele arusaamadele. /.../ Samuti suurendab kolmeaastane volituste tähtaeg stabiilsust ühiskonnas, sest kui volitused on lühikesed, ei ole põhjust hakata sageli umbusaldust avaldama, vaid võib oodata järgmiste valimisteni.“ (I. Hallaste. Põhiseadus ja Põhiseaduse Assamblee, lk 238). Arvestati ka seda, et Riigikogu ja Vabariigi Presidendi volituste perioodid ei oleks sama pikad (vt Põhiseadus ja Põhiseaduse Assamblee, lk 367, 435). Kompromissina sätestati, et PS vastuvõtmise järel valitud Riigikogu esimese koosseisu volitused kehtivad erandina kuni kolm aastat (PSRS § 3 lg 2).


 • 84

  Tegelikkuses võivad Riigikogu koosseisu volitused osutuda lühemaks või pikemaks kui neli aastat. Neljast aastast lühemaks osutuvad Riigikogu koosseisu volitused erakorraliste valimiste väljakuulutamisel. PS §-st 131 tuleneb, et neljast aastast pikemaks osutuvad Riigikogu koosseisu volitused siis, kui korraliste valimiste aeg langeb erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra ajale või kolmekuulise perioodi sisse pärast sellise seisukorra lõppemist (vt ka komm 79 ja § 131 komm-d).


 • 85

  2005. a jõustunud PS § 156 muudatus sätestas, et KOV volikogu valitakse vabadel valimistel neljaks aastaks. Seni toimusid kõik valimised eri intervalliga (kohalikud valimised kolm, Riigikogu valimised neli, Euroopa Parlamendi valimised viis aastat). Üheks muutmisargumendiks oli see, et kui Riigikogu valimised ja kohalikud valimised toimuksid samasuguse ajavahemiku järel, ei satuks need enam samale aastale (selliseks aastaks, kui toimusid nii Riigikogu kui ka KOV volikogude valimised, oli nt 1999. a ja oleks olnud 2011. a). Samas ei arvestatud PS muutmisel, et Riigikogu erakorralised valimised võivad toimuda kohalike valimistega samal aastal, ja nii võivadki need valimised jääda toimuma samal aastal.


 • Riigikogu erakorralised valimised toimuvad PS §-des 89, 97, 105 ja 119 ettenähtud juhtudel


 • 86

  Vabariigi President peab Riigikogu erakorralised valimised välja kuulutama kolmel juhtumil:
  1) kui 14 päeva jooksul, arvates peaministrikandidaadi ülesseadmise õiguse üleminekust Riigikogule, on Vabariigi Valitsuse koosseis Vabariigi Presidendile esitamata (§ 89 lg 6);
  2) kui rahvahääletusele pandud seaduseelnõu ei saa poolthäälte enamust (§ 105 lg 4);
  3) kui Riigikogu pole riigieelarvet vastu võtnud kahe kuu jooksul pärast eelarveaasta algust (§ 119).


 • 87

  PS § 97 lg 4 järgi võib Vabariigi President Vabariigi Valitsuse ettepanekul välja kuulutada Riigikogu erakorralised valimised, kui Riigikogu on avaldanud Vabariigi Valitsusele või peaministrile umbusaldust. Paragrahvi 97 lg 4 sätestab ainsa juhtumi, kui Vabariigi Presidendil on Riigikogu erakorraliste valimiste väljakuulutamisel põhiseaduslik kaalutlusõigus. Ülejäänud juhtudel on Vabariigi President kohustatud Riigikogu erakorralised valimised välja kuulutama.


 • 88

  RKVS § 3 sätestab tähtaja, mille jooksul Vabariigi President peab välja kuulutama Riigikogu erakorralised valimised. PS §-des 89 ja 119 ettenähtud juhtudel tuleb erakorralised valimised välja kuulutada kolme päeva jooksul, arvates väljakuulutamiskohustuse tekkimisest. Paragrahvi 105 lg-s 4 ettenähtud juhul tuleb erakorralised valimised välja kuulutada kolme päeva jooksul, arvates rahvahääletuse tulemuste Riigi Teatajas avaldamisest. Paragrahvis 97 ettenähtud juhul võib Vabariigi President, kui vastavasisulise ettepaneku teeb Vabariigi Valitsus, erakorralised valimised välja kuulutada kolme päeva jooksul, arvates Vabariigi Valitsusele või peaministrile umbusalduse avaldamise päevast.


 • 89

  RKVS järgi määrab Riigikogu erakorraliste valimiste päeva Vabariigi President ja selle nädalapäevaks on pühapäev.


 • 90

  RKVS sätestab, et Riigikogu valimiste väljakuulutamise vormistab Vabariigi President otsusega.


 • 91

  PS §-st 131 tuleneb keeld sõjaseisukorra või erakorralise seisukorra ajal välja kuulutada nii Riigikogu korralisi kui ka erakorralisi valimisi. Taolises olukorras oleks mõistlik, aga mitte kohustuslik Vabariigi Presidendi otsus, millega §-le 131 tuginedes teatatakse valimiste väljakuulutamise võimatusest (vt ka komm 78).


 • Riigikogu erakorralised valimised toimuvad varemalt 20 ja hiljemalt 40 päeva pärast valimiste väljakuulutamist


 • 92

  PS järgi toimuvad Riigikogu erakorralised valimised varemalt 20 ja hiljemalt 40 päeva pärast valimiste väljakuulutamist (§ 60 lg 4). Põhiseaduse Assamblees käsitleti korduvalt, milline peaks olema erakorralise valimise korraldamiseks ettenähtud aeg. Esialgselt väljapakutud kuni 90-päevast aega peeti liiga pikaks (vt Põhiseadus ja Põhiseaduse Assamblee, lk 833, 836–837).


 • Riigikogu valimiste kord


 • 93

  Riigikogu valimiste kord sätestatakse seadusega. Valimiste kord hõlmab esmalt valimissüsteemi parameetreid ja valimistulemuste kindlakstegemise korda. Lisaks tuleb sätestada, kuidas on korraldatud valijate arvestus, kes on valimiste korraldaja, kuidas toimub kandidaatide ülesseadmine, millised on agitatsioonireeglid, kuidas toimub hääletamine, kuidas on võimalik valimisi vaadelda, milline on kaebemenetlus ning kuidas tehakse kindlaks hääletamistulemused. Valimiste kord peab tagama PS-s sätestatud valimisõiguslike põhimõtete rakendamise.


 • 94

  Põhiseaduse Assamblees aktsepteeriti põhimõtet, et PS-s sätestatakse valimissüsteemi kohta vaid proportsionaalsuse nõue ning I. Hallaste sõnul „kõik muud otsad jäävad lahtiseks, see võimaldab künnist, võimaldab ka kasutada sama süsteemi, lähtudes proportsionaalsuse põhimõttest“ (Põhiseadus ja Põhiseaduse Assamblee, lk 365). Siiski kaaluti ka täpsemate reeglite kehtestamist PS-s. Näiteks pakuti eelnõusse sõnastust „Riigikogu valitakse erakondade, liitude poolt esitatud nimekirjade järgi proportsionaalsuse põhimõttel“, mis oleks sätestanud kandidaatide ülesseadmise õiguse PS tasemel (Põhiseadus ja Põhiseaduse Assamblee, lk 239). Valimissüsteemi ja valimistulemuste kindlakstegemise kohta vt täiendavalt komm-d 20–28, kandideerimise kohta vt komm-d 61, 71 ja 72.


 • 95

  Kehtiv RKVS sätestab, et valimiste üldpõhimõtete järgimise tagab, teeb kindlaks üleriigilised hääletamis- ja valimistulemused ning valvab valimiste korraldajate tegevuse üle Vabariigi Valimiskomisjon. Tegemist on sõltumatu organiga, kes on valimiste aususe tagajaks. Riigi tasemel vastutab valimiste korraldamise eest riigi valimisteenistus.


 • 96

  RKVS järgi toimub hääletamine üldjuhul valimisjaoskonna hääletamisruumis. Teatavatel tingimustel võib valija hääletada kodus või oma asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses, välisriigis kirja teel, Eesti välisesinduses või rahvusvahelistes või välisriigi vetes asuval Eesti riigilippu kandval laeval. Lisaks saab hääletada interneti teel elektrooniliselt (vt komm 44).


 • 97

  Riigikohus on leidnud, et hääletamise viisid Riigikogu valimisel on seaduses ammendavalt reguleeritud ning ei saa lubada hääleõiguslikul isikul hääletamist viisil, mida seadus ette ei näe. Erinevate hääletamisviiside kasutamine on ajaliselt, isikuliselt, ruumiliselt, tehniliselt või muul alusel piiratud. Valimispäeval pole võimalik hääletada elektrooniliselt ega kirja teel, nagu kaebaja analoogia alusel soovis. Selline regulatsioon on põhjendatud vajadusega tagada valimiste tähtaegne ja kiire korraldamine ning usaldusväärsus ega ole PS-ga vastuolus (RKPJKo 26.03.2019, 5-19-15/6, p-d 15 ja 16).


 • 98

  Hääletamine toimub valimispäeval ja eelhääletamise päevadel, vt RKVS § 38.


 • 99

  Valija hääletab ühe oma elukohajärgse valimisringkonna kandidaadi poolt.


 • 100

  RKVS eristab hääletamistulemuste ja valimistulemuste kindlakstegemist. Hääletamistulemuste kindlakstegemine tähendab selle selgeks tegemist, kui palju hääli sai iga kandidaat ja erakond. Valimistulemuste kindlakstegemine tähendab valituks osutunute kindlakstegemist.


 • 101

  Hääletamistulemused teeb kindlaks jaoskonnakomisjon. Häälte lugemine on avalik. Tegemist on esialgsete hääletamistulemustega, sest hääled loetakse üle ka teist korda valla ja linna tasemel. Elektroonilise hääletamise tulemused teeb kindlaks riigi valimisteenistus. Riigikohus leidis pärast kohalikke valimisi, et KOVVS ega muud õigustloovad aktid ei näe ette ega ka keela elektrooniliselt antud häälte teistkordset lugemist hääletamistulemuse õigsuse kontrollimise eesmärgil. Kolleegium ei näe seaduse rikkumist selles, kui riigi valimisteenistus loeb elektrooniliselt antud hääled omal algatusel uuesti üle. Selline häälte ülelugemine on võimalik seaduse analoogia korras hääletamissedelite ülelugemisega (RKPJKo 08.11.2017, 5-17-38/2, p 38). Riigikohus on aga märkinud, et põhiseaduslike valimisõiguse printsiipide ja õigusriigi põhimõtte paremaks tagamiseks oleks vajalik elektroonilise hääletamise tulemuste kindlakstegemise reeglid sätestada selgemalt õigustloovates aktides (RKPJKo 27.03.2019, 5-19-20/2, p 13). Üleriigilised hääletamistulemused teeb kindlaks Vabariigi Valimiskomisjon.


 • 102

  Tõhus valimiskaebuste menetlemise kord on oluline põhiseaduslike valimispõhimõtete ja valimiste aususe tagamise vahend. Ka EIK on leidnud, et isikule tuleb tagada tõhus riigisisene õiguskaitsevahend oma valimisõiguste kaitseks (EIKo 78039/01, Grosaru vs. Rumeenia, 02.03.2010, p 47). Alates 2002. a annab PSJKS Riigikogu valimistel tekkinud vaidluste lahendamise Riigikohtu pädevusse. Erakond või isik, kes leiab, et valimiskomisjoni otsuse või toiminguga või valimiste korraldaja toiminguga on rikutud tema õigusi, võib esitada Riigikohtule taotluse tühistada valimiskomisjoni otsus või tunnistada valimiskomisjoni või valimiste korraldaja toiming õigusvastaseks ja hääletamistulemus valimisjaoskonnas, valimisringkonnas või riigis kehtetuks. Kaebuse esitamist Riigikohtule reguleerib ka RKVS, millega kaebeõigus antakse huvitatud isikule. Riigikohus on huvitatud isikuna mõistnud üksikisikut, kandidaati või erakonda ja leidnud, et kaebuse rahuldamise eelduseks on kaebuse esitaja õiguste rikkumine Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse või toiminguga (RKPJKo 21.03.2011, 3-4-1-4-11). Samas otsuses leiti, et täisealine Eesti kodanik saab kaheldamatult olla huvitatud isikuks (RKPJKo 21.03.2011, 3-4-1-4-11, p 13). Riigikohus on elektroonilise hääletamisega seoses esitatud kaebuse kohta märkinud, et isiku kaebuse rahuldamise põhjus ei saa olla „hüpoteetiline võimalus, et keegi on valimisprotsessi käigus tema hääletamist jälginud, häält muutnud või muul moel mõjutanud, nagu ka samasugune hüpoteetiline võimalus, et tema elektrooniliselt antud hääl ei ole jõudnud selleks määratud kohta või ei ole vastu võetud“. Hääletamistulemuste kehtetuks tunnistamise eelduseks on valija õiguste tuvastatud rikkumine (RKPJKo 23.03.2011, 3-4-1-7-11, p 9). Populaarkaebused on välistatud. Viimast on Riigikohus Vabariigi Valimiskomisjoni otsuste peale esitatud kaebuste puhul korduvalt märkinud (vt nt RKPJKm 25.05.2005, 3-4-1-8-05). Ei ole võimalik esitada kaebust ka teiste isikute õiguste kaitseks (vt RKPJKo 21.03.2011, 3-4-1-4-11; RKPJKo 23.03.2011, 3-4-1-8-11).


 • 103

  RKVS ja PSJKS kehtestavad kaebuste läbivaatamise kohustusliku kohtueelse menetluse. Kaebuse valimiste korraldaja toimingu peale saab esitada Vabariigi Valimiskomisjonile. Pärast asja lahendamist Vabariigi Valimiskomisjonis võib kaebuse valimiste korraldaja toimingu peale esitada Riigikohtule. Kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale esitatakse otse Riigikohtule. Kaebuse esitamiseks ja läbivaatamiseks ning otsuse edasikaebamiseks on kehtestatud lühikesed tähtajad (vt RKVS §-d 70–72, PSJKS §-d 38 ja 44).


 • 104

  PSJKS § 46 järgi võib Riigikohus tühistada valimiskomisjoni otsuse, tunnistada valimiskomisjoni või valimiste korraldaja toimingu õigusvastaseks ning kohustada valimiskomisjoni tegema uue otsuse või toimingu või valimiste korraldajat tegema uue toimingu. Riigikohus võib tunnistada hääletamistulemuse valimisjaoskonnas või -ringkonnas, maakonnas või riigis kehtetuks või tunnistada elektroonilise hääletamise tulemused kehtetuks täies ulatuses või osaliselt, kui õigusrikkumine mõjutas või võis mõjutada hääletamistulemust oluliselt (vt ka komm 106). Seega on Riigikohtul kohustus kaaluda rikkumise mõju hääletamistulemustele. Riigikohus on leidnud, et õigusrikkumise mõju hääletamistulemustele saab pidada oluliseks siis, kui rikkumisest tulenev erinevus hääletustulemuses võiks mõjutada valimistulemust. Kohus märkis, et hääletamistulemus võib mõjutada isiku registreerimist Riigikogu asendusliikmena ning asendusliikme kohast ilmajäämine võib riivata kaebaja õigusi (RKPJKo 07.03.2019, 5-19-8/2, p 24).


 • 105

  Varasema korra järgi sai valija kaitsta oma aktiivset valimisõigust ja kandidaat passiivset valimisõigust halduskohtumenetluses, esitades kaebuse esimese astme halduskohtule. Et kolmeastmelise halduskohtumenetluse läbimine oli väga aeganõudev ja valimisvaidlused peaksid saama kohtuliku lahenduse enne Riigikogu uue koosseisu kokkuastumist, siis on 2002. a PSJKS-s sätestatud lahendus efektiivsem ja praktilisem varasemast. Kehtiv kord välistab valimistulemuste väljakuulutamise enne valimisvaidluste lõppemist.


 • 106

  Kui Vabariigi Valimiskomisjon või Riigikohus on tunnistanud hääletamistulemused kehtetuks, siis määrab Vabariigi Valimiskomisjon RKVS § 73 alusel uue valimispäeva ning korraldatakse kordushääletamine asjaomases valimisjaoskonnas või -ringkonnas, maakonnas, Tallinnas või Tartu linnas või kogu riigis. Kordushääletamise korral tehakse Riigikogu valimise tulemus kindlaks pärast kordushääletuse tulemuste selgumist.


 • 107

  Valimiste vaatlemine on samuti valimiste üldpõhimõtete tagamise vahend. Riigikogu valimistel on kõik valimistoimingud avalikud (piirangud on seatud vaid valijate nimekirjaga tutvumisele), mistõttu eraldi regulatsioon vaatlemise kohta seaduses kuni 2017. a puudus. Arvestades vaatlemise instituudi tähtsust, sätestab RKVS alates 2017. a vaatleja õigused ja kohustused (RKVS § 194). Õigus valimisi vaadelda on igaühel ja vaadeldavad on kõik Vabariigi Valimiskomisjoni ja valimiste korraldajate toimingud.


 • Riigikogu valimiste korra sätestab RKVS


 • 108

  PS § 104 lg 2 p 2 järgi saab RKVS vastu võtta ja muuta ainult Riigikogu koosseisu häälteenamusega. Tavapärasest suurem häälteenamus RKVS vastuvõtmiseks on põhjendatav sellega, et valimisõigused on peamised õigused, mille kasutamise kaudu saab rahvas ühiskonnaelu otsustes kaasa rääkida. Sel seadusel peab olema võimalikult lai toetajaskond ja seadus peab olema põhiküsimustes võimalikult stabiilne.


 • 109

  PS ei sätesta otsesõnalist keeldu teha valimisreeglistikus olulisi muudatusi vahetult enne valimisi. Valimisreeglistikus vahetult enne valimisi tehtud olulised muudatused võivad aga sellise keelu puudumisest hoolimata olla põhiseadusvastased.


 • 110

  KOV valimisreeglistiku muutmise puhul vahetult enne valimisi märkis Riigikohus, et demokraatlikud pole sellised vahetult enne valimisi valimisreeglistikus tehtud muudatused, mis võivad oluliselt mõjutada valimistulemusi ühe või teise poliitilise jõu kasuks. Valimisseadus peab tagama demokraatia ja teenima sel viisil üldist hüvangut. Vahetult enne valimisi tehtud muudatuste põhiseaduspärasuse hindamiseks pidas Riigikohus oluliseks, kas valijatel ja kandidaatidel on mõistlik ja efektiivne alternatiiv üleriigiliste erakondade kohalikele valimisnimekirjadele (RKPJKo 15.07.2002, 3-4-1-7-02, p-d 27 ja 28).


 • 111

  2005. a, jällegi kohalike valimistega seoses, arendas Riigikohus seda seisukohta edasi järgneval kujul. Vahetult enne valimisi tehtud muudatused, mis on ilmselgelt suunatud parlamendis olevate poliitiliste jõudude positsiooni parandamisele kohalikel valimistel võrreldes parlamendiväliste erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatidega, ei ole kooskõlas demokraatia põhimõttega. Demokraatia põhimõtte nõuetest johtuvalt ei saa aktsepteerida olukordi, kus võimul olevad poliitilised jõud teevad mitu aastat ette teada olevates valimisreeglites olulisi muudatusi vahetult enne valimisi enda kasuks. Kohus ei saa ütelda, milline on mõistlik aeg valimisreeglistikus oluliste muudatuste tegemiseks, kuid valimisreeglistikus tehtud muudatus, mis peaks jõustuma ajal, mil PSJKS järgi võib veel toimuda kohtuvaidlus Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud valimisõigust piirava regulatsiooni põhiseaduspärasuse üle, on tehtud ilmselgelt hilinenult. Miinimumnõudeks valimisreeglistiku muutmisel on see, et olulist muudatust kavandav seadus tuleb võtta vastu arvestusega, et see saaks jõustuda aegsasti enne valimisi. Nii valijal kui ka kandidaadil peab olema aega uute reeglite tundmaõppimiseks ja käitumisviisi valimiseks (vt RKPJKo 14.10.2005, 3-4-1-11-05).Autorid

Janar Jäätma, Arne Koitmäe, Tiina Runthal