Eesti Vabariigi põhiseaduse bibliograafia

2018

2017–2018 overview of the Chancellor of Justice activities [01.09.2017–31.08.2018]: [võrguteavik] / tlk Margus Puusepp. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2018.

Link

Eesti riigi põhikirä' / [toimõtaja Hõrna Aare; tõlkja Hao Paul; järelsõna Järvelaidi Peeter. – Uusvada: Seto Kiri, 2018. – 96 lk.

ISBN 978-9949-88-323-3

Eesti Vabariigi põhiseadus: [Eesti Vabariigi 100. aastapäeva juubeliväljaanne]. – [Tallinn]: Rahva Raamat, 2018. – 223 lk.

ISBN 978-9949-66-406-1

Kadelbach, Stefan

The law of the European Union and national security exceptions of the member states: [võrguteavik]. – 2018. – 39 lk.

Link

Leichter, Karin

Tagasivaade põhiseaduslikkuse järelevalve 2017. aasta kohtupraktikale: kohtupraktika analüüs: [võrguteavik]. – Tartu: Riigikohus, 2018. – 7 lk. – Bibl joonealustes märkustes.

Leichter, Karin; Raadik, Helen Maria

Riigikohtu praktika põhiseaduslikkuse järelevalve asjades aastal 2017: aktuaalse praktika ülevaade: [võrguteavik]. – Tartu: Riigikohus, 2018. – 16 lk. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Lõhmus, Uno

Õigusriik ja inimese õigused / sarja peatoim Hando Runnel; toim Kristina Lepist. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 239 lk. – (Eesti mõttelugu; 140). – Viited ja märkused lk 227–236. – Nimeloend lk 237–239.

ISBN 978-9985-77-664-3

ISSN 1024-1604

Pikamäe, Priit

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve 2010.–2017. aasta kohtulahendite täitmine: [võrguteavik]. – Tartu: Riigikohus, 2018. – 19 lk. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Põhiseaduse asjatundjate kogu tegevuse aruanne: [võrguteavik] / eess: Urmas Reinsalu. – Tallinn: Justiitsministeerium, 2018. – 353 lk. – Lisad: justiitsministri käskkiri põhiseaduse asjatundjate kogu moodustamise kohta ja põhiseaduse asjatundjate kogu koosoleku protokollid 1–15, lk 110–353.

Link

Pärnamägi, Illimar

Põhiõigustesse sekkumise materiaalõiguslikud tingimused ning nende piiritlemine ohutõrjes ja süüteomenetluses: [magistritöö] / Tallinna Tehnikaülikool; juhendajad: Triin Roosve, Lehte Roots. – Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2018. – 106 lk. – Bibl joonealustes märkustes ja lk 89–101.

Material conditions of interference in fundamental rights and their substantial delineation in the field of prevention of danger and prosecution, lk 87–88.

Link

Riigikaitseõiguse muudatuste kontseptsioon: [võrguteavik]. – [2018]. – 213 lk.

Link

Riigireformi kontseptsioon. – [Tallinn]: Riigireformi Sihtasutus, 2018. – 146 lk.

Link

Saueauk, Meelis; Rohtmets-Aasa, Helen

Riigikantselei 1918–2018 / vast toim Tõnu Tannberg, toim Katre Kaju, Piret Grigorjeva; eess: Heiki Loot. – Tartu: Rahvusarhiiv, 2018. – 285 lk. – Isikunimede register lk 281–285. – Bibl joonealustes märkustes ja lk 255–264.

ISBN 978-9949-63-002-8

Õiguskantsleri aastaülevaade 2018 [01.09.2017–31.08.2018]: [võrguteavik]. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2018.

Link

***

 

Aaviksoo, Berit; Laaring, Mait

Kohtukorralduse põhiseaduslikud piirid: kas selged reeglid ja/või paindlikud printsiibid? // Juridica, 2018, nr 9, lk 606–617. – Bibl joonealustes märkustes.

Constitutional limits of courts administration: clear rules and/or flexible principles?, lk 712.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Engel, Aivar

Vastupanuõigus: usalduse küsimus // Kaitse Kodu!, 2018, nr 6, lk 32–34. – Bibl lk 34.

Link

Ernits, Madis

Arvustus Uno Lõhmuse raamatule „Õigusriik ja inimese õigused“ (Ilmamaa 2018, 240 lk) // Juridica, 2018, nr 10, lk 784–786. – Bibl joonealustes märkustes.

Review on the book by Uno Lõhmus, “Õigusriik ja inimese õigused” (Ilmamaa 2018, 240 pages), lk 790.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Kaldmäe, Madis

Eesti haldusterritoriaalse korralduse ümberkujundamise kavad 1989–2005 // Haldusreform 2017: artiklikogumik: otsused, taustad, elluviimine. Tallinn, 2018, lk 323–344.

Link

Kaldmäe, Madis

Plans for the administrative-territorial restructuring of Estonia from 1989 to 2005 // Administrative reform 2017 in Estonia: collection of articles: decisions, background, implementation. Tallinn, 2018, lk 359–382.

Link

Kisiel, Wiesław; Lazaukiene, Aistė; Astrauskas, Algirdas; Bandarzewski, Kazimierz; Litvins, Gatis; Olle, Vallo; Lääne, Sulev

Substantial share of public affairs under municipality’s responsibility as provided by the Constitutions of Estonia, Latvia, Lithuania and Poland // Przegląd Prawa Publicznego, 2018, nr 12, lk 102–117.

Link

Kergandberg, Eerik

Kohtukaebeõigus, eriti edasikaebeõigus Riigikohtu ja eriti kriminaalkolleegiumi praktikas: kas lihtõiguslik tegelikkus võib tingida põhiseadusliku võimalikkuse ümberdefineerimist? // Juridica, 2018, nr 4, lk 276–288. – Bibl joonealustes märkustes.

Access to justice, especially the right of appeal in the practice of the Supreme Court and specifically of the Criminal Chamber: can simple legal reality cause the redefining of constitutional possibility?, lk 295–296.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Kärner, Markus; Rosin, Kaie

Teekaardidirektiivid kahtlustatavate ja süüdistatavate õiguste tagajana kriminaalmenetluses. Direktiiv (EL) 2016/343 // Juridica, 2018, nr 7, lk 497–511. – Bibl joonealustes märkustes.

The roadmap directives in ensuring the rights of suspects and accused persons in criminal proceedings. Directive 2016/343/EU, lk 514.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Leichter, Karin

Kas samasooliste paaride kooselu kuulub perekonnaelu kaitsealasse? Näiteid kohtupraktikast // Kohtute aastaraamat, 2018, lk 141–156. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Leichter, Karin

Pilguheit põhiseaduslikkuse järelevalve 2017. aasta kohtupraktikale // Kohtute aastaraamat 2017. Tallinn, 2018, lk 165–173. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Lõhmus, Uno

Kas õigus isikupuutumatusele on põhiõigus? // Juridica, 2018, nr 2, lk 136–145. – Bibl joonealustes märkustes.

Is the right to security of person a fundamental right?,lk 155–156.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Lääne, Sulev; Mäeltsemees, Sulev; Olle, Vallo

Challenges of the implementation of the European Charter of Local Self-Government in Estonian legislation // Lex localis: journal of local self-government, 2018, nr 4, lk 983–1002.

Link

Lääne, Sulev; Olle, Vallo; Jürgenson, Kalle; Mäeltsemees, Sulev

Kohaliku omavalitsuse õigusruumi taastamisest, arengust ning autonoomiast ja haldusreformist // Eesti kohalik omavalitsus ja liidud 100. 2: minevik, tänapäev ja tulevik. Tallinn, 2018, lk 133–155. – Bibl lk 153–155.

Madise, Ülle

Eesti mõte on olla Eesti, mitte mõne suure riigi väike koopia // Eesti Majanduse Teataja, 2018, nr 10, lk 5–9.

Madise, Ülle

Juristokraatia ja põhiseadus // Maksumaksja, 2018, nr 11, lk 20–21.

Link

Madise, Ülle

Põhiseaduse vaimust ja võimust muutuvas ühiskonnas // Teadus ja ühiskond. Tallinn, 2018, lk 136–147. – (Teadusmõte Eestis; 9). – Bibl lk 147.

Link

Madise, Ülle

Põhiseaduse väärtus ning apollooniline ja dionüüsiline reformivaim // Maksumaksja, 2018, nr 6/7, lk 21–23.

Link

Marrandi, Hiie

Põhimõtete üle ei vaielda, vaid nende pärast sõditakse ehk kohtunike palkade põhiseaduslikkuse vaidlus // Maksumaksja, 2018, nr 6/7, lk 51–55. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Maruste, Rait

Sissejuhatus: kohtusüsteemi ülesehitamine iseseisvuse taastanud Eestis // Kohtute seadus: kommenteeritud väljaanne. Tallinn, 2018, lk 13–19. – Bibl joonealustes märkustes.

Mäeltsemees, Sulev; Lääne, Sulev; Merusk, Kalle; Olle, Vallo; Truuväli, Eerik-Juhan

Euroopa kohaliku omavalitsuse harta ning selle mõju Eesti kohaliku omavalitsuse õigusruumile ja toimimisele // Eesti kohalik omavalitsus ja liidud 100. 2: minevik, tänapäev ja tulevik. Tallinn, 2018, lk 156–170. – Bibl joonealustes märkustes.

Narits, Raul

Grundrechte in Estland // Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa. Band X. Heidelberg, 2018, lk 389–416. – Bibl joonealustes märkustes ja lk 415–416.

Olle, Vallo; Lust-Vedder, Liina

Kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatiste kaitse haldusterritoriaalses reformis // Haldusreform 2017: artiklikogumik: otsused, taustad, elluviimine. Tallinn, 2018, lk 469–499. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Olle, Vallo; Lust-Vedder, Liina

The protection of the constitutional guarantees for local government during the administrative-territorial reform // Administrative reform 2017 in Estonia: collection of articles: decisions, background, implementation. Tallinn, 2018, lk 523–560. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Pikamäe, Priit

If you dislike a court judgment, no explanation will do // Administrative reform 2017 in Estonia: collection of articles: decisions, background, implementation. Tallinn, 2018, lk 563–568.

Link

Pikamäe, Priit

Kui kohtuotsus ei meeldi, ei sobi mistahes selgitus // Haldusreform 2017: artiklikogumik: otsused, taustad, elluviimine. Tallinn, 2018, lk 501–506.

Link

Pärnamägi, Illimar

Õigusriiklikud raamid preventiivse ja repressiivse riikliku sekkumise eristamisel. Selle üldine seadusandlik teostus Eestis // Juridica, 2018, nr 10, lk 719–734. – Bibl joonealustes märkustes.

Rule of law framework in making a distinction between preventive and repressive public intervention. Its general legislative realisation in Estonia, lk 787.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Raidla, Jüri

Õigusriiklus Eesti teenistuses // Maksumaksja, 2018, nr 2, lk 10–12.

Link

Toomiste, Mariliis

Riigikohtu nõuandev funktsioon õigusloomes: kas ise sööme, ise joome, ise nõud ka ära toome? // Juridica, 2018, nr 10, lk 743–750. – Bibl joonealustes märkustes.

Supreme Court’s advisory function in legislative drafting: we cook, we eat, we do the dishes?, lk 788.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Tupay, Paloma Krõõt

Ükskord me muudame põhiseadust niikuinii // Maksumaksja, 2018, nr 12, lk 8–9.

Link