Eesti Vabariigi põhiseaduse bibliograafia

2002

Annus, Taavi; Aaviksoo, Berit

Sotsiaalhoolekanne kui põhiõigus: riigi, kohalike omavalitsuste, perekonna ja muude isikute kohustused põhiseaduslike õiguste tagamisel sotsiaalhoolekande valdkonnas / eess: Allar Jõks. – Tartu: Iuridicum, 2002. – 64 lk. – (Juridica; 2002, eriväljaanne). – Bibl joonealustes märkustes. – Lisa 1: Vastutus sotsiaalhoolekande eest Euroopa riikides. Lisa 2: Toimetulekutoetuse saamisega seotud reeglid Euroopa riikides. – Kokkuvõte inglise k.

ISBN 9985–870–15–8

ISSN 1406–1074

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Eesti Vabariigi põhiseadus. – Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, 2002. – 32 lk.

Eesti Vabariigi põhiseadus: kommenteeritud väljaanne / toimetuskolleegium: Eerik-Juhan Truuväli, Oliver Kask, Lasse Lehis, Heiki Lindpere, Uno Lõhmus, Ülle Madise, Kalle Merusk, Raul Narits, Vallo Olle, Jüri Põld, Heinrich Schneider. – Tallinn: Juura, 2002. – 757 lk. – Märksõnastik lk 691–723. – Rahvusvahelised lepingud lk 725–726. – Kasutatud õigusaktide lühendid lk 727–730. – Bibl lk 731–757.

Sisu: Sissejuhatus / Raul Narits, Heinrich Schneider, Lauri Madise. [Preambul] / Heinrich Schneider. I ptk / Kalle Merusk, Taavi Annus, Madis Ernits, Heiki Lindpere, Lauri Madise. II ptk / Uno Lõhmus, Taavi Annus, Madis Ernits, Oliver Kask, Eerik Kergandberg, Rait Maruste, Peeter Roosma. III ptk / Oliver Kask. IV ptk / Jüri Põld, Lauri Madise, Aaro Mõttus. V ptk / Eerik-Juhan Truuväli, Ülle Madise, Jüri Põld, Urmas Reinsalu. VI ptk / Kalle Merusk, Jüri Põld. VII ptk / Eerik-Juhan Truuväli, Jüri Põld. VIII ptk / Lasse Lehis. IX ptk / Heiki Lindpere, Kristi Land, Lauri Madise, Heiki Pisuke. X ptk / Oliver Kask, Enn Markvart, Jüri Põld. XI ptk / Heinrich Schneider. XII ptk / Raul Narits, Aare Reenumägi, Peeter Roosma, Enn Markvart. XIII ptk / Uno Lõhmus, Madis Ernits, Jüri Põld. XIV ptk / Vallo Olle, Arno Almann, Ülle Madise, Jüri Liventaal. XV ptk / Eerik-Juhan Truuväli, Aaro Mõttus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus / Raul Narits, Peeter Roosma, Oliver Kask. Märksõnastik / Ülle Madise, Peep Pruks. Kasutatud õigusaktide lühendid / Virgo Saarmets. Eesti Vabariigi põhiseadus 1990–2002: bibliograafia / koost Maia Ruttu.

ISBN 9985-75-089-6

From transition to accession: a new era of Estonian constitutional thinking / Faculty of Law of the University of Tartu, Iuridicum Foundation; ed.-in-chief: Paul Varul; ed: Peep Pruks; foreword: Märt Rask; transl Kadri Kivistik, Marge Sütt, Virve Tamm, Katrin Ärm. – Tartu: Iuridicum: Interlex, 2002. – 184 lk. – (Juridica International; 7). – Bibl märkustes.

ISBN 9985-870-13-1

ISSN 1406-1082

Link

Konverentsi „Eesti Euroopa Liiduga ühinemise põhiseaduslikud ja poliitilised probleemid” materjalid: Akadeemia Nord, 22. veebruar 2002 / Uurimiskeskus „Vaba Euroopa”; koost Janek Vähk; toim Ivar Raig; eess: Janek Vähk, Ene Grauberg. – Tallinn: Akadeemia Nord, 2002. – 39 lk.

Sisu: Põhiseaduse muutmise poliitilised ja õiguslikud küsimused Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga / Liia Hänni. Põhiseaduse juriidilise komisjoni töö tulemustest / Lauri Madise. Põhiseaduse Assamblee ei suutnud ette näha Eesti võimalikku ühinemist Euroopa Liiduga / Ivar Raig. Ettepanekud põhiseaduse muutmiseks Eesti ühinemise korral Euroopa Liiduga / Anneli Albi. Sõnavõtud / Kristiina Ojuland, Igor Gräzin, Jean-Jacques Subrenat, Sven Mikser, Mihkel Hallik, Aap Neljas, Liia Hänni, Ülle Madise, Advig Kiris.

ISBN 9985-9351-9-5

Olle, Vallo

Kohaliku omavalitsuse teostamine vahetu demokraatia vormis: kohalik rahvaalgatus ja rahvahääletus: [doktoritöö]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2002. – 281 lk. – (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis; 7). – Bibl lk 244–263.

Exercise of local government in the form of direct democracy: local public initiative and referendum, lk 221–243.

ISBN 9985-56-661-0

ISSN 1406-6394

Link

Põhiseadus: põhiseaduse 10. aastapäev / Justiitsministeerium; [eess: Märt Rask]. – Tallinn: Riigi Teataja Kirjastus, 2002. – 33 lk + 1 l. – Põhiseaduse tekst.

Põhiseaduse tulek: kogumik / toimetuskolleegium: Küllo Arjakas, Jüri Adams, Tõnu Anton, Sirje Endre, Liia Hänni, Priidu Pärna, Märt Rask, Heiki Sibul; koost ja toim Eve Pärnaste, koost-konsultant Ülle Aaskivi; intervjuud: Urmas Ott, Inge Rumessen. – Tallinn: SE&JS; Justiitsministeerium, 2002. – 352 lk. – Bibl lk 341–345. – Isikunimede register lk 346–351.

Sisu: Sissejuhatus / Küllo Arjakas. Mõned tagasivaated põhiseaduse tulekule / Arnold Rüütel. Eesti Vabariigi põhiseadustest / Küllo Arjakas. Kronoloogia: EV Ülemnõukogu, Eesti Kongress, Põhiseaduse Assamblee / Ülle Aaskivi, Eve Pärnaste. Eesti Põhiseaduse Assamblee 1991–1992 / Rein Taagepera. Põhiseaduse Assamblee ajakirjanduses

1991–1992 / Aivar Jarne. Põhiseaduse sünd. Asjaosaliste mälestusi ja hinnanguid /

Ülle Aaskivi, Jüri Adams, Viktor Andrejev, Sirje Endre, Liia Hänni, Kalle Jürgenson,

Kaido Kama, Peet Kask, Mart Laar, Viktor Niitsoo, Eve Pärnaste, Ivar Raig,

Rein Ruutsoo, Arvo Sirendi, Juhan Kristjan Talve, Enn Tarto, Lauri Vahtre,

Erik Harremoes, Rein Lang, Heiki Sibul, Hindrek Meri, Jüri Raidla, Märt Rask. Põhiseaduse sünniga seotud dokumendid. Põhiseaduse Assamblee. Nimed ja numbrid. Põhiseaduse eelnõud. Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus.

Summary, lk 339–340.

ISBN 9985-854-41-1

Põhiseaduslike õiguste tagamine 2001. aastal: õiguskantsleri tegevuse ülevaade. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2002. – 41 lk.

Link

***

Aaskivi, Birgit

Presidendi vetoõigus ja selle kasutamine // Presidendiraamat. Tallinn, 2002,

lk 136–149. – (Politica; 4). – Bibl lk 149. – Ilmunud ka: Presidendiraamat. Tartu, 2002, lk 136–149.

Adams, Jüri

Küsimused põhiseaduse kohta // Riigikogu toimetised. 5. Tallinn, 2002, lk 77–81.

Constitutional questions, lk 247–248.

Link

Adams, Jüri

Presidendivõitlused Põhiseaduse Assamblees // Presidendiraamat. Tallinn, 2002, lk 182–189. – (Politica; 4). – Ilmunud ka: Presidendiraamat. Tartu, 2002, lk 182–189.

Albi, Anneli

Estonia’s Constitution and the EU: how and to what extent to amend it? // Juridica International. 7. Tartu, 2002, lk 39–48. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Albi, Anneli; Gallagher, Michael; Koolmeister, Indrek; Maruste, Rait; Mälksoo, Lauri; Roosma, Peeter

Ühispöördumine seoses nn. Põhiseaduse Kolmanda akti riigiõiguslike probleemidega // Juridica, 2002, nr 5, lk 352–353.

Joint address in connection with constitutional law problems regarding the so-called Third Constitutional Act.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Annus, Taavi; Aaviksoo, Berit

Õigusest hoolekandele põhiseaduse valguses //

Sotsiaaltöö, 2002, nr 5, lk 5–8.

The right to social welfare in the light of the Constitution, lk 36.

Link

Annus, Taavi; Nõmper, Ants

The right to health protection in the Estonian Constitution // Juridica International. 7. Tartu, 2002, lk 117–126. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Anton, Tõnu

Põhiseadus kui ühiskonna tasakaalustaja // Riigikogu toimetised. 6. Tallinn, 2002, lk 31–33.

The Constitution as society’s stabilizer, lk 237–238.

Link

Drechsler, Wolfgang; Annus, Taavi

Die Verfassungsentwicklung in Estland von 1992 bis 2001 // Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart. Neue Folge. Band 50. Tübingen, 2002, lk 473–492.

Link

Eesti Vabariigi põhiseadus – 1992 // Eesti omariikluse arengust: dokumentide kogumik. Tallinn, 2002, lk 77–100. – Põhiseaduse tekst.

Gräzin, Igor

Eesti põhiseadus ja Euroopa Liidu referendum // Riigikogu toimetised. 5. Tallinn, 2002, lk 88–90.

Estonia’s Constitution and the EU referendum, lk 249.

Link

Gönenç, Levent

Estonia // Gönenç, Levent. Prospects for constitutionalism in post-communist countries. The Hague, 2002, lk 165–168. – (Law in Eastern Europe; 50). – Bibl joonealustes märkustes. – Eesti 1992. a põhiseaduse eelloost, koostamisest, vastuvõtmisest.

Hazak, Gabriel

Inimõigused ja põhiseadus (kriitiline analüüs de lege ferenda) // Usaldus. Vastutus. Sidusus: Eesti sotsiaalteaduste III aastakonverents 22.–23. novembril 2002 Tallinnas. Tallinn, 2002, lk 313–316.

Hänni, Liia

The new Constitution of the Republic of Estonia: a project for a democratic society // The constitutional revision in today’s Europe. London, 2002, lk 287–294. – (European Public Law Series; 29).

Hänni, Liia

Põhiseaduse mõju poliitilisele otsustusprotsessile // Riigikogu toimetised. 5. Tallinn, 2002, lk 82–87.

The effect of the Constitution on the political decision-making process, lk 248.

Link

Jarne, Aivar

Põhiseaduse 10. aastapäev // Riigikogu toimetised. 5. Tallinn, 2002, lk 5–9. –

Bibl lk 9.

The tenth anniversary of the Constitution, lk 240.

Link

Järvelaid, Peeter

Eesti riigi põhiseadus kui kultuurimärk // Järvelaid, Peeter. Õigus ja poliitika kultuuris: artikleid ja esseid. Tallinn, 2002, lk 23–28.

Järvelaid, Peeter

Põhiseadusliku kriisi oht: õiguskantsleri kolm funktsiooni // Järvelaid, Peeter. Õigus ja poliitika kultuuris: artikleid ja esseid. Tallinn, 2002, lk 90–92.

Järvelaid, Peeter

Õiguskantsleri instituut Eestis: ajalugu ja tänapäev // Järvelaid, Peeter. Õigus ja poliitika kultuuris: artikleid ja esseid. Tallinn, 2002, lk 78–90. – Ilmunud ka: Järvelaid, Peeter. Õigussüsteemi reform Eestis 20. sajandi lõpul. Õiguskantsleri instituut Eestis: ajalugu ja tänapäev. Tallinn, 1999, lk 19–27. – (Akadeemia Nord toimetised; 2).

Kalvi, Anne

Copyright in the constitutional spectrum // Juridica International. 7. Tartu, 2002,

lk 158–165. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Kask, Peet

Meenutusi Põhiseaduse Assamblee tööst // Presidendiraamat. Tallinn, 2002,

lk 189–194. – (Politica; 4). – Ilmunud ka: Presidendiraamat. Tartu, 2002, lk 189–194.

Kiviorg, Merilin; Gallagher, Michael

Estonian Constitutional Law Institute // Juridica International. 7. Tartu, 2002, lk 181–182.

Link

Kull, Irene

Principle of good faith and constitutional values in contract law // Juridica International. 7. Tartu, 2002, lk 142–149. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Laffranque, Julia

Co-existence of the Estonian Constitution and European law // Juridica International. 7. Tartu, 2002, lk 17–27. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Laffranque, Julia; Madise, Ülle; Merusk, Kalle; Põld, Jüri; Rask, Märt

Põhiseaduse täiendamise seaduse eelnõust // Juridica, 2002, nr 8, lk 563–568. – Bibl joonealustes märkustes.

Draft Act to Amend the Constitution, lk 574.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Madise, Lauri

Le droit constitutionnel estonien et l’integration européenne // Intégration européenne et droit constitutionnel. Strasbourg, 2002, lk 41–54. – (Science et technique de la democratie; 30).

Link

Marandi, Rein

Eesti Vabariigi järjepidevusest 1940–1992 // Akadeemia, 2002, nr 7,

lk 1392–1396. – Bibl lk 1396.

On the continuity of the Republic of Estonia, 1940–1992, lk 1537.

Link

Maurer, Küllike

Põhiseaduse kajastumine kirjanduses // Riigikogu toimetised. 5. Tallinn, 2002, lk 211–214. – Bibl lk 214.

The Constitution in letters, lk 260.

Link

Männiste, Signe

Kohaliku omavalitsuse üldaktide andmise õigus // Juridica, 2002, nr 3,

lk 148–154. – Bibl joonealustes märkustes.

Authority of local governments to issue legislation of general application, lk 202.

Link – kasutajaõiguste olemasolul

Narits, Raul

The Republic of Estonia Constitution on the concept and value of law // Juridica International. 7. Tartu, 2002, lk 10–16. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Nutt, Mart

Riigikogu ja valitsuse põhiseaduslik vahekord // Riigikogu toimetised. 6.

Tallinn, 2002, lk 29–30.

The constitutional relationship between the Riigikogu and the government, lk 237.

Link

Olle, Vallo

Kohaliku omavalitsuse ülesannete struktuur ja liigitamiskriteeriumid //

Juridica, 2002, nr 8, lk 523–531. – Bibl joonealustes märkustes.

Structure and classification criteria of local government functions, lk 572–573.

Link – kasutajaõiguste olemasolul

Pettai, Vello

Ethnopolitics in constitutional courts: Estonia and Latvia compared // East European Constitutional Review, 2002/2003, nr 4/1, lk 101–105. – Bibl märkustes.

Link – kasutusõiguste olemasolul.

Põld, Jüri

Kas Eestis on vaja eraldiseisvat konstitutsioonikohut? // Kohtute sõltumatus ja kohtusüsteemi toimimise efektiivsus Eestis. Tartu, 2002, lk 73–84.

Does Estonia need a separate constitutional court?, lk 203.

Pärna, Priidu

Eesti Vabariigi põhiseadus saab kümneaastaseks // Valitsuse Infobülletään: Vabariigi Valitsuse otsuste selgitused ja kommentaarid, ülevaated peaministri ja Vabariigi Valitsuse tegevusest: Riigikantselei väljaanne, 2002, nr 3, lk 11–12.

Raig, Ivar

Eesti Vabariigi presidendi, välissuhete ja välislepingute ning riigikaitse peatükid tulnuks teha paremad // Presidendiraamat. Tallinn, 2002, lk 195–199. – (Politica; 4). –

Bibl lk 199. – Ilmunud ka: Presidendiraamat. Tartu, 2002, lk 195–199.

Roosma, Peeter

Estonian constitutional adjudication: changes in the procedure: practice in 2001–2002 // La revue de justice constitutionnelle est-européenne, 2002, nr 4, lk 11–27.

Ruutsoo, Rein

Presidendi institutsiooni taustast ja kujundamisest 1992. aasta põhiseaduses: meenutusi ja arutlusi aastaist 1991–1992 // Presidendiraamat. Tallinn, 2002, lk 150–181. –

(Politica; 4). – Ilmunud ka: Presidendiraamat. Tartu, 2002, lk 150–181.

Saaremäel, Katrin

Kas kaubanduslik sõnavabadus väärib põhiseaduslikku kaitset? //

Juridica, 2002, nr 9, lk 593–600. – Bibl joonealustes märkustes.

Is commercial freedom of speech to be protected under the Constitution?, lk 641.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Savi, Toomas

Riigikogu ja põhiseadus // Riigikogu toimetised. 6. Tallinn, 2002, lk 25–28.

The Riigikogu and the Constitution, lk 236–237.

Link

Schneider, Heinrich

Eesti põhiseadused ja nende järelevalve // Riigikogu toimetised. 5. Tallinn, 2002, lk 193–207. – Bibl lk 207. – Lisatud tabel: Eesti põhiseaduste kehtivusaeg.

Development and the realisation of the idea of constitutional review in Estonia, lk 259–260.

Link

Toomla, Rein

Presidendivalimise kujunemislugu // Presidendiraamat. Tallinn, 2002, lk 85–108. – (Politica; 4). – Bibl lk 107. – Ilmunud ka: Presidendiraamat. Tartu, 2002, lk 85–108. –

Bibl lk 107.

Vahtre, Sulev

Mälestusi // Presidendiraamat. Tallinn, 2002, lk 200–201. – (Politica; 4). –

Ilmunud ka: Presidendiraamat. Tartu, 2002, lk 200–201. – Põhiseaduse Assamblee tööst.

Varul, Paul

On effect of Constitution on bankruptcy law // Juridica International. 7. Tartu, 2002, lk 150–157. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Лыхмус, Уно

Эстонская Республика // Конституционное право: восточноевропейское обозрение, 2002, nr 3, lk 66–69.