Eesti Vabariigi põhiseaduse bibliograafia

2012

20 years of the Estonian Constitution / Faculty of Law of the University of Tartu, Iuridicum Foundation; ed.-in-chief Paul Varul; ed. Peep Pruks; foreword: Märt Rask. – Tartu:

Iuridicum, 2012. – 192 lk. – (Juridica International; 19). – Bibl märkustes.

ISBN 978-9985-870-29-7

ISSN 1406-1082

Link

32. Eesti õigusteadlaste päevad: 04.10.2012: plenaaristung: [elektrooniline teavik]. – Tartu: Tartu Ülikool, 2012.

Sisu: Avamine / Eerik Kergandberg, Priidu Pärna. Põhiseadus 20 / Märt Rask. Repliigid: kas Eesti saab 1992. aasta põhiseadusega edasi minna? / Jüri Adams, Tõnu Anton, Jüri Raidla.

Link

32. Eesti õigusteadlaste päevad: 04.10.2012: avalik õigus II: põhiseadus ja Euroopa Liit kohtumenetluses: [elektrooniline teavik]. – Tartu: Tartu Ülikool, 2012.

Sisu: Kuidas mõista Eesti õiguse ja Euroopa Liidu õiguse vahekorda põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse algatamisel? / Jüri Põld.

Link

32. Eesti õigusteadlaste päevad: 05.10.2012: avalik õigus III: põhiseadus ja Euroopa Liit – kas sõbrad või vaenlased?: [elektrooniline teavik]. – Tartu: Tartu Ülikool, 2012.

Sisu: Põhiseadus ja Euroopa Liit – sõbrad või vaenlased? / Rait Maruste. Kas Euroopa Liit on õigusriik? Euroopa Liidu liikmesriigi ja Euroopa Liidu õiguskordade suhestumise meetodid / Tanel Kerikmäe. Euroopa Liit Euroopa Liidu sees: majandus- ja rahaliidu liikmesuse põhiseaduslikud probleemid / Andres Tupits.

Link

2011 overview of the Chancellor of Justice activities : Chancellor of Justice as the Preventive Mechanism. Chancellor of Justice as Ombudsman for Children. Statistics of Proceedings / tlk Margus Puusepp. – Tallinn: Office of the Chancellor of Justice, 2012. – 54 lk.

ISSN 1736-3039

Link

Constitution of the Republic of Estonia: special edition to commemorate the 20th anniversary of the Constitution of the Republic of Estonia / Justiitsministeerium. – Tallinn: Juura, 2012. – 39 lk.

ISBN 978-9985-75-363-7

Eesti Vabariigi põhiseadus = Конституция Эстонской Республики. – Tallinn: Avita, 2012. – 96 lk koos kaantega. – Rööptekst vene k.

ISBN 978-9985-2-1775-7

Eesti Vabariigi põhiseadus ja sümboolika: muudetud ja täiendatud seaduste tekstid seisuga 1. detsember 2012. – Tallinn: Juura, [2012]. – 52 lk.

Tiitellehel sisu: Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. Eesti Vabariigi riigilipp ja riigivapp. Eesti Vabariigi hümn.

ISBN 978-9985-75-373-6

Eesti Vabariigi põhiseadus: kommenteeritud väljaanne / toimetuskolleegium: Ülle Madise, Berit Aaviksoo, Hent Kalmo, Lauri Mälksoo, Raul Narits, Peep Pruks, Priit Vinkel.– 3., täiendatud väljaanne. – Tallinn: Juura, 2012. – 1048 lk. – Kommentaaride autorid lk 11–12. – Lühendid lk 939–950. – Kasutatud rahvusvahelised lepingud lk 951–955. – Eesti Vabariigi põhiseaduse bibliograafia 1990–2012, lk 957–1020. – Märksõnastik lk 1021–1048.

Sisu: Sissejuhatus / Raul Narits, Lauri Madise, Heinrich Schneider. Preambul / Raul Narits, Heinrich Schneider. I ptk / Kalle Merusk, Taavi Annus, Madis Ernits, Hent Kalmo, Heiki Lindpere, Lauri Madise, Lauri Mälksoo. II ptk / Oliver Kask, Berit Aaviksoo, Taavi Annus, Madis Ernits, Ave Henberg, Katri Jaanimägi, Aleksei Kelli, Eerik Kergandberg, Merilin Kiviorg, Tim Kolk, Saale Laos, Uno Lõhmus, Ülle Madise, Rait Maruste, Kärt Muller, Nele Parrest, Ivo Pilving, Peeter Roosma, Einar Vene. III ptk / Oliver Kask. IV ptk / Lauri Madise, Aaro Mõttus, Jüri Põld,Tiina Runthal. V ptk / Eerik-Juhan Truuväli, Ülle Madise, Jüri Põld, Urmas Reinsalu. VI ptk / Kalle Merusk, Jüri Põld. VII ptk / Aaro Mõttus, Tim Kolk, Jüri Liventaal, Liiri Oja, Jüri Põld, Eerik-Juhan Truuväli. VIII ptk / Lasse Lehis, Kaspar Lind. IX ptk / Lauri Mälksoo, Kristi Land, Heiki Lindpere, Lauri Madise, Heiki Pisuke. X ptk / Erki Kodar, Oliver Kask, Kalle Kirss, Enn Markvart, Kristi Purtsak, Jüri Põld. XI ptk / Ülle Madise, Janek Laidvee, Heinrich Schneider, Merli Vahar. XII ptk / Mihkel Allik, Berit Aaviksoo, Enn Markvart, Raul Narits, Nele Parrest, Aare Reenumägi, Peeter Roosma, Margit Sarv. XIII ptk / Raul Narits, Uno Lõhmus, Madis Ernits, Jüri Põld. XIV ptk / Vallo Olle, Arno Almann, Jüri Liventaal, Ülle Madise. XV ptk / Tim Kolk, Aaro Mõttus, Jüri Põld, Eerik-Juhan Truuväli. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus / Oliver Kask, Raul Narits, Peeter Roosma. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus / Ülle Madise, Berit Aaviksoo, Carri Ginter, Julia Laffranque, Lauri Mälksoo, Jüri Põld, Andres Tupits. Eesti Vabariigi põhiseaduse bibliograafia 1990–2012 / koost Maia Ruttu.

ISBN 978-9985-75-372-9 (trükis)

ISBN 978-9985-870-30-3 (HTML)

ISBN 978-9985-870-31-0 (epub)

Tutvustus: Eesti Vabariigi põhiseadus: kommenteeritud väljaanne // Juridica, 2012, nr 9, tagakaane siseküljel. – (Juura uus väljaanne).

Link (pdf)

Link (HTML)

Ernits, Madis; Laurand, Andra; Saluste, Maarja

Euroopa Stabiilsusmehhanismi asutamislepingu art 4 lg 4 põhiseaduspärasus: õigusteaduslik analüüs: [võrguteavik] / Justiitsministeerium. – Tartu, 2012. – 34 lk. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Henberg, Ave; Muller, Kärt; Alekand, Anneli

Perekonna kohustused (sotsiaalsete probleemide tõttu) abi vajavate pereliikmete ees: [võrguteavik]. – Tallinn: Sotsiaalministeerium, 2012. – 138 lk.

Link

Prof. Ülle Madise inauguratsiooniloeng „Kas Eesti põhiseadusel on veel väärtust?”: [elektrooniline teavik]. – Tartu: Tartu Ülikool, 2012.

Link

Põhiseadus: Riigi Teataja eriväljaanne põhiseaduse 20. aastapäeva tähistamiseks / Justiitsministeerium. – Tallinn: Juura, 2012. – 38 lk.

ISBN 978-9985-75-362-0

Õiguskantsleri 2011. aasta tegevuse ülevaade: ülevaade õiguskantsleri tegevusest järelevalvel õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse üle. Ülevaade järelevalvealuste asutuste poolt põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle. Ülevaade õiguskantsleri tegevusest ennetusasutusena. Ülevaade õiguskantsleri tegevusest lasteombudsmanina. Ülevaade muude õiguskantslerile seadusega pandud ülesannete täitmisest: [võrguteavik]. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2012. – VI, 118 lk.

ISSN 1736-3039

Link

Конституция Эстонской Республики. – Таллинн: Bi-Info, 2012. – 44 lk. – (Библиотека юриста).

***

Eller, Kaarel

Demokraatia ja finantsstabiilsus: õiguskantsleri taotlus Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu artikli 4 lõike 4 põhiseadusele vastavuse kontrollimiseks // Juridica, 2012, nr 5, lk 319–330. – Bibl joonealustes märkustes.

Democracy and financial stability: petition by the Chancellor of Justice for verifying compliance of article 4 (4) of the Treaty Establishing the European Stability Mechanism with the Constitution, lk 402.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Ernits, Madis

20 Jahre Menschenwürde, Demokratie, Rechtsstaat, Sozialstaat // Deutsche Beratung bei Rechts– und Justizreformen im Ausland: 20 Jahre Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit (IRZ). Berlin, 2012, lk 123–140. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Ernits, Madis; Laurand, Andra; Saluste, Maarja

ESM asutamisleping: rahvusvaheline leping ja malpropre Euroopa Liidu õigus // Juridica, 2012, nr 5, lk 359–375. – Bibl joonealustes märkustes.

Treaty Establishing the ESM: international treaty and malpropre EU law, lk 403.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Ginter, Carri; Narits, Raul

ESM asutamislepingu põhiseaduslikkus kui demokraatliku protsessi defitsiidi küsimus // Juridica, 2012, nr 5, lk 343–358. – Bibl joonealustes märkustes.

Constitutionality of the Treaty Establishing the ESM as a matter of deficit of democratic process, lk 403.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Jäätma, Janar

The constitutional requirements for averting of a danger: the principles of a state based on democracy, and the rule of law v. averting of a danger // Juridica International. 19. Tartu, 2012, lk 135–144. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Kalmo, Hent

Riigikogu liikme puutumatus // Juridica, 2012, nr 8, lk 597–615. – Bibl joonealustes märkustes.

Immunity of a member of the Parliament, lk 654.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Kama, Priit

Evaluation of the constitutionality of good-faith acquisition // Juridica International. 19. Tartu, 2012, lk 23–31. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Kas Eesti põhiseadusel on veel väärtust? // Universitas Tartuensis: Tartu Ülikooli ajakiri, 2012, nr 4, lk 19. – Prof. Ülle Madise inauguratsiooniloengu toimumisest.

Link

Kelli, Aleksei; Tavast, Arvi; Pisuke, Heiki

Copyright and constitutional aspects of digital language resources: the Estonian approach // Juridica International. 19. Tartu, 2012, lk 40–48. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Kergandberg, Eerik

Üldmenetluse ja erimenetluste vaheline pinge Eesti tänases kriminaalmenetlusõiguses ja kohtupraktikas // Juridica, 2012, nr 8, lk 579–587. – Bibl joonealustes märkustes.

Tension between general procedure and special procedures in current Estonian criminal procedure law and court practice, lk 653.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Kerikmäe, Tanel; Nyman-Metcalf, Katrin; Roots, Lehte; Meiorg, Marianne; Popov, Aleksandr

Estonia // Reports of the XXV FIDE Congress Tallinn 2012. Volume 1: the protection of fundamental rights post-Lisbon: the interaction between the charter of fundamental rights of the European Union, the European convention on human rights and national constitutions = Põhiõiguste kaitse pärast Lissaboni lepingu jõustumist: Euroopa Liidu põhiõiguste harta, Euroopa inimõiguste konventsiooni ja liikmesriikide põhiseaduste vastasmõju. Tallinn, 2012, lk 389–422. – Bibl joonealustes märkustes.

Kingisepp, Margus

The constitutional approach to basic consumer rights // Juridica International. 19. Tartu, 2012, lk 49–58. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Kolk, Tim

Kuidas peaks kohus lahendama menetlusosalise nõuet tunnistada õigusakt põhiseadusevastaseks? // Kohtute aastaraamat 2011. Tartu, 2012, lk 71–80. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Kolk, Tim

Tõhus ja õiglane menetlus õigusakti põhiseadusvastasuse nõude lahendamisel // Juridica, 2012, nr 10, lk 739–751. – Bibl joonealustes märkustes.

Efficient and fair procedure in determining a claim on unconstitutionality of legislation, lk 795.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Laaring, Mait

Avaliku korra mõiste põhiseaduses // Juridica, 2012, nr 4, lk 247–261. –

Bibl joonealustes märkustes.

Concept of ‘public order’ in the Constitution, lk 314.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Laffranque, Julia

Estland: ein Blick auf das Verhältnis von nationalem Recht und Europarecht ausTartu und Straßburg // Das Verhältnis von nationalem Recht und Europarecht im Wandel der Zeit. Band I. Baden-Baden, 2012, lk 261–281. – (Schriftenreihe Europäisches Recht, Politik und Wirtschaft; 366).

Laffranque, Julia

Who has the last word on the protection of human rights in Europe? // Juridica International. 19. Tartu, 2012, lk 117–134. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Liivik, Ero

Otsedemokraatia diskursused Riigikogus: rahvaalgatuse seadustamise menetlus aastatel 2003–2008 // Riigikogu toimetised. 26. Tallinn, 2012, lk. 97–109. – Bibl lk 108–109.

Dialogues on direct democracy in the Riigikogu: processing of legalization of public initiative in 2003–2008, lk 277–278.

Link

Minka, Indrek; Pahapill, Priit

The constitutional challenges of the Treaty Establishing the European Stability Mechanism // Financial Regulation International, september 2012, lk 4–5.

Mõttus, Aaro

13. peatükk: põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu menetlemise kord // Riigikogu kodu- ja töökorra seadus: kommentaarid. Tallinn, 2012, lk 355–373. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Nõmper, Ants

Tervise kaitse põhiõigusest apteekide asutamispiirangute näitel // Juridica, 2012, nr 10, lk 727–738. – Bibl joonealustes märkustes.

On the fundamental right to protection of health on the example of restrictions on freedom of establishment of pharmacies, lk 795.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Olle, Vallo

The financial guarantee of local government and possibilities for its protection // Juridica International. 19. Tartu, 2012, lk 11–22. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Pärnamägi, Illimar; Inkinen, Age; Lott, Alexander

Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu artikli 4 lõike 4 kooskõla Eesti põhiseadusega // Juridica, 2012, nr 5,

lk 331–342. – Bibl joonealustes märkustes.

Conformity of article 4 (4) of the Treaty Establishing the European Stability Mechanism with the Estonian Constitution, lk 402–403.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Saarmets, Virgo

Preambul – põhiseaduse privileeg? // Õiguskeel: [võrguteavik], 2012, nr 4. – Bibl joonealustes märkustes. – Ilmunud ka: Õiguskeel 2012: artiklikogumik. Tallinn, 2012, lk 23–39.

Link

Sarv, Juhan

Õiguskantsleri pädevus Riigikogu liikme immuniteedimenetluses: juhtumianalüüs // Juridica, 2012, nr 8, lk 588–596. – Bibl joonealustes märkustes.

Competence of the Chancellor of Justice in the immunity procedure of a member of the Riigikogu. Case analysis, lk 653–654.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Selge, Ilmar

Die Entscheidung des estnischen Staatsgerichts zum ESM-Vertrag // Osteuropa-Recht, 2012, nr 4, lk 30–37.

Teder, Indrek

Controlling the legality of political decision-making // Law, politics and ombudsmen in the Lisbon era: 8th national seminar of the European Network of Ombudsmen: Copenhagen, 20–22 October 2011. Luxembourg, 2012, lk 10–11.

Link

Vinkel, Priit

Internet voting in Estonia // Lecture notes in computer science. Vol 7161. Berlin, 2012, lk 4–12. – Bibl lk 12.