Eesti Vabariigi põhiseaduse bibliograafia

2017

2016–2017 overview of the Chancellor of Justice activities [01.09.2016–31.08.2017]: [võrguteavik] / tlk Margus Puusepp. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2017. – 77 lk.

Link

Eesti Vabariigi põhiseadus. – [Tallinn]: Sisekaitseakadeemia, 2017. – 56 lk.

Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. – [Tallinn]: Hea Lugu, 2017. – 128 lk. – Kääbusraamat.

ISBN 978-9949-589-37-1

Eesti Vabariigi põhiseadus ja sümboolika: muudetud ja täiendatud seaduste tekstid seisuga 25. september 2017. – Tallinn: Juura, 2017. – 48 lk.

Tiitellehel sisu: Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. Eesti Vabariigi riigilipp ja riigivapp. Eesti Vabariigi hümn.

ISBN 978-9985-75-484-9

Eesti Vabariigi põhiseadus: kommenteeritud väljaanne / toimetuskolleegium: Ülle Madise, Hent Kalmo, Lauri Mälksoo, Raul Narits, Peep Pruks, Jüri Raidla, Priit Vinkel. – 4., parand ja täiend vlj. – Tallinn: Juura, 2017. – 1160 lk. – Kasutatud lühendid lk 1041–1041. – Õigusaktide lühendid lk 1043–1048. – Rahvusvahelised lepingud lk1049–1053. – Bibliograafia lk 1055–1126. – Märksõnastik lk 1127–1160.

Sisu: Sissejuhatus ja preambul / Raul Narits, Hent Kalmo, Lauri Madise, Heinrich Schneider. I ptk / Raul Narits, Taavi Annus, Madis Ernits, Kalle Merusk, Hent Kalmo, Heiki Lindpere, Lauri Madise, Lauri Mälksoo. II ptk / Madis Ernits, Berit Aaviksoo, Taavi Annus, Kristiina Albi, Nele Parrest, Peeter Roosma, Rait Maruste, Tim Kolk, Heili Sepp, Eerik Kergandberg, Saale Laos, Villem Lapimaa, Virgo Saarmets, Janar Jäätma, Ivo Pilving, Katri Jaanimägi, Liiri Oja, Ave Henberg, Kärt Muller, Oliver Kask, Sten Andreas Ehrlich, Ivo Pilving, Hent Kalmo, Aleksei Kelli, Heiki Pisuke, Merilin Kiviorg, Einar Vene, Karmen Turk, Martin Triipan. III ptk / Hent Kalmo, Oliver Kask. IV ptk / Aaro Mõttus, Janar Jäätma, Arne Koitmäe, Lauri Madise, Jüri Põld, Tiina Runthal, Juhan Sarv, Paloma Krõõt Tupay. V ptk / Ülle Madise, Eerik-Juhan Truuväli, Juhan Sarv. VI ptk / Kalle Merusk, Heiki Loot, Jüri Põld, Janar Jäätma, Juhan Sarv. VII ptk / Aaro Mõttus, Janar Jäätma, Tim Kolk, Jüri Liventaal, Liiri Oja, Jüri Põld, Eerik-Juhan Truuväli, Paloma Krõõt Tupay. VIII ptk / Lasse Lehis, Kaspar Lind. IX ptk / Lauri Mälksoo, Kristi Land, Heiki Lindpere, Lauri Madise, Peter Pedak, Heiki Pisuke. X ptk / Erki Kodar, Oliver Kask, Kalle Kirss, Enn Markvart, Kristi Purtsak, Jüri Põld. XI ptk / Ülle Madise, Janek Laidvee, Urmet Lee, Toomas Mattson, Airi Mikli, Rait Sannik, Juhan Sarv, Heinrich Schneider, Krista Zibo, Merli Vahar. XII ptk / Nele Parrest, Mihkel Allik, Hent Kalmo, Raul Narits, Aare Reenumägi, Peeter Roosma, Juhan Sarv, Margit Sarv. XIII ptk / Raul Narits, Uno Lõhmus, Madis Ernits, Juhan Sarv. XIV ptk / Vallo Olle, Arno Almann, Tim Kolk, Jüri Liventaal, Ülle Madise. XV ptk / Tim Kolk, Aaro Mõttus, Jüri Põld, Eerik-Juhan Truuväli. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus / Oliver Kask, Raul Narits, Peeter Roosma. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus / Julia Laffranque, Carri Ginter, Rodolphe Laffranque, Ülle Madise, Lauri Mälksoo, Jüri Põld, Andres Tupits. Eesti Vabariigi põhiseaduse bibliograafia 1990–2017 / Maia Ruttu.

ISBN 978-9985-75-474-0 (trükis)

ISBN 978-9985-87-038-9 (html)

ISBN 978-9985-87-037-2 (epub)

Link

Kruusmaa, Kätlin-Chris

Parlamendiliikmete immuniteedi põhimõtte rakendamine kriminaalmenetluses: [võrguteavik]. – [Tallinn]: Justiitsministeerium, 2017. –14 lk. – (Kriminaalpoliitika analüüs; 2017, nr 4). – Bibl joonealustes märkustes ja lk 14.

Link

Laffranque, Julia

Euroopa Inimõiguste Kohus ja Eesti õigus: Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika mõju demokraatia ja õigusriigi arengule Eestis. – Tallinn: Juura, 2017. – 134 lk. – Bibl joonealustes märkustes.

ISBN 978-9985-75-464-1

Link

Liivik, Ero

Otsedemokraatia Eestis: õigussotsioloogilisi aspekte: [doktoritöö] / Tartu Ülikool, ühiskonnateaduste instituut; juhendaja: Henn Käärik. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017. – (Dissertationes sociologicae Universitatis Tartuensis; 12). – 166 lk. – Bibl lk 81–91. – Autori CV ja avaldatud teadustööd lk 163–165.

Direct democracy in Estonia: legal sociological aspects, lk 97–105.

ISBN 978-9949-77-351-0 (trükis)

ISBN 978-9949-77-352-7 (pdf)

ISSN 1736-0307

Link

Räägime põhiseadusest: [võrguteavik] / toim Peep Ehasalu. – Tallinn: Eesti Advokatuur: Eesti Päevaleht, 2017. – 68 lk.

ISBN 978-9949-81-868-6 (pdf)

Link

Toomiste, Mariliis

Riigikohtu praktika põhiseaduslikkuse järelevalve asjades aastal 2016: aktuaalse praktika ülevaade: [võrguteavik]. – Tartu: Riigikohus, 2017 – 16 lk.

Link

Õiguskantsleri aastaülevaade 2017 [01.09.2016–31.08.2017]: [võrguteavik]. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2017.

Link

***

Aaviksoo, Berit

Activism of the Supreme Court in the light of the doctrines of relevance and the legislator’s margin of appreciation: vingt ans après, dix ans plus tard // Yearbook of Estonian courts 2016: [võrguteavik]. Tallinn, 2017, lk 21–41. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Aaviksoo, Berit

Riigikohtu aktivism asjassepuutuvuse ja seadusandja otsustusruumi doktriinide valgel: vingt ans après, dix ans plus tard // Kohtute aastaraamat 2016. Tallinn, 2017, lk 61–79. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Adams, Jüri

Veerand sajandit põhiseaduse vaimus: viimasest Ülemnõukogust VII Riigikoguks // Riigikogu aastaraamat 2016/2017. Tallinn, 2017, lk 79–80.

Link

Ernits, Madis

Põhiõigused // Õigus igaühele: teejuht Eesti õigusesse ja õigusteadusesse. Tallinn, 2017, lk 35–71. – Bibl joonealustes märkustes ja lk 71.

Ernits, Madis; Jäätma, Janar

Põhiseaduse aluspõhimõtted ja riigikorraldusõigus // Õigus igaühele: teejuht Eesti õigusesse ja õigusteadusesse. Tallinn, 2017, lk 72–134. – Bibl joonealustes märkustes ja lk 134.

Ernits, Madis; Laurand, Andra

Kolmanda akti tõus ja langus // Juridica, 2017, nr 1, lk 3–26. – Bibl joonealustes märkustes.

Rise and fall of the third act, lk 67.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Ernits, Madis; Sarv, Juhan

Fraktsioonikaebusest – poolt ja vastu // Kohtute aastaraamat 2016. Tallinn, 2017, lk 99–102. – Bibl joonealustes märkustes.

Madis Ernits poolt: idee põhiseaduslikkuse järelevalve elavdamiseks; Juhan Sarv vastu: oht põhiseaduslikkuse kohtuliku järelevalve sõltumatusele.

Link

Gross, Margit

Kas Eesti riigikaitse õiguslik raamistik vajab ajakohastamist? // Riigikogu toimetised. 36. Tallinn, 2017, lk 87–102. – Bibl lk 102.

Does the legal framework of the Estonian national defence need updating?, lk 265–266.

Link

Kelli, Aleksei; Vider, Kadri; Pisuke, Heiki; Siil, Triin

Constitutional values as a basis for the limitation of copyright within the context of digitalisation of the Estonian language // Constitutional values in contemporary legal space II, 16–17 November, 2016. University of Latvia Press, 2017, lk 126–139. – Bibl joonealustes märkustes ja lk 137–139.

Link

Kergandberg, Eerik

Individuaalkaebus kui riigisaladus // Kohtute aastaraamat 2016. Tallinn, 2017, lk 91–97. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Kergandberg, Eerik

Individual complaint as a state secret // Yearbook of Estonian courts 2016: [võrguteavik]. Tallinn, 2017, lk 58–66. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Laaring, Mait

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve lahendite täitmisest // Kohtute aastaraamat 2016. Tallinn, 2017, lk 115–126. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Lill, Hellar

Kes juhatas väge? Pädevuskonflikt Eesti riigikaitse juhtimisel pärast iseseisvuse taastamist // Akadeemia, 2017, nr 5, lk 781–794. – Bibl joonealustes märkustes ja lk 792–794.

Who headed the army? Conflict over authority in national defence after the restoration of Estonia’s independence, lk 931–932.

Link

Lääne, Sulev; Mäeltsemees, Sulev; Vare, Raivo; Kattai, Kersten

Eesti omavalitsussüsteemi taastamisest ja arengust – õigusruumist, analüüsist ning haldusreformidest // Eesti kohalik omavalitsus ja liidud – taastamine ning areng 1989–2017: kogumik. Tallinn, 2017, lk 85–132. – Bibl joonealustes märkustes.

Mäeltsemees, Sulev; Lääne, Sulev; Merusk, Kalle; Olle, Vallo; Truuväli, Eerik-Juhan

Euroopa kohaliku omavalitsuse harta ning selle mõju Eesti kohaliku omavalitsuse õigusruumile ja toimimisele // Eesti kohalik omavalitsus ja liidud – taastamine ning areng 1989–2017: kogumik. Tallinn, 2017, lk 171–195. – Bibl joonealustes märkustes.

Neumann, Berit

Karistusjärgse kinnipidamise vastavus Eesti Vabariigi põhiseadusele // Juridica, 2017, nr 6, lk 427–436. – Bibl joonealustes märkustes.

Constitutionality of detention after service of sentence, lk 446–447.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Pilving, Ivo

Does Estonia need an individual complaint? // Yearbook of Estonian courts 2016: [võrguteavik]. Tallinn, 2017, lk 46–56. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Pilving, Ivo

Kas Eestis on vaja individuaalkaebust? // Kohtute aastaraamat 2016. Tallinn, 2017, lk 81–89. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Rohtmets, Eve

Administrative reform in focus of the constitutional review // Yearbook of Estonian courts 2016: [võrguteavik]. Tallinn, 2017, lk 83–95. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Rohtmets, Eve

Haldusreform põhiseaduslikkuse järelevalve fookuses // Kohtute aastaraamat 2016. Tallinn, 2017, lk 153–164. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Schasmin, Piret; Ginter, Carri

Lahendite Tele2 Sverige ja Digital Rights Ireland mõju sideandmete mugavkasutusele Eestis // Juridica, 2017, nr 1, lk 42–52. – Bibl joonealustes märkustes.

Impact on Tele2 Sverige and Digital Rights Ireland on convenient use of communication data in Estonia, lk 68.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Tomusk, Ilmar

Keelekasutuse aluspõhimõtted Eesti Vabariigi põhiseaduses ja nende rakendamine // Keel ja poliitika. III: artiklid ja ettekanded 2009–2017. [Tallinn], 2017, lk 201–221. – Bibl joonealustes märkustes ja lk 220–221.

Tomusk, Ilmar

Keelekasutuse aluspõhimõtted Eesti Vabariigi põhiseaduses ja nende rakendamine // Keele kõrgendikud: pühendusteos professor Birute Klaas-Langi 60. sünnipäevaks. Tartu, 2017, lk 304–321. – (Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri; 2017, 1, erinumber). – Bibl lk 319–320.

The Constitution of the Republic of Estonia on the basic principles of language use, and their application, lk 321.

Link

Tomusk, Ilmar

Põhiseaduse riigikeele sätted 20 aastat hiljem // Keel ja poliitika. III: artiklid ja ettekanded 2009–2017. [Tallinn], 2017, lk 94–106.

Triipan, Martin

Practice of constitutional review 2016 – viewpoint of an advocate? // Yearbook of Estonian courts 2016: [võrguteavik]. Tallinn, 2017, lk 68–81. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Triipan, Martin

Põhiseaduslikkuse järelevalve praktika 2016 – advokaadi vaatenurk? // Kohtute aastaraamat 2016. Tallinn, 2017, lk 103–114. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Truuväli, Eerik-Juhan

Õiguslikust regulatsioonist kohaliku omavalitsuse valdkonnas // Eesti kohalik omavalitsus ja liidud – taastamine ning areng 1989–2017: kogumik. Tallinn, 2017, lk 21–35.

Tähiste, Kadi-Ell

Loomevabadus ja selle piirangud põhiseaduse kontekstis: [magistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendaja: Ülle Madise. – Tallinn: Tartu Ülikool, 2017. – 89 lk. – Bibl lk 79–88.

The freedom of art and its limitations in the context of the Estonian constitution, lk 73–78.

Link