Eesti Vabariigi põhiseaduse bibliograafia

2010

2009 overview of the Chancellor of Justice. Activities for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Statistics of proceedings / translation: Margus Puusepp. – Tallinn: Office of the Chancellor of Justice, 2010. – 65 lk.

Link

Lang, Kaire

Riigi ülesannete eraõiguslikule isikule delegeerimise põhiseaduslikud piirid vangistuse täideviimise näitel: [teadusmagistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendaja: Ivo Pilving. – Tartu, 2010. – 121 lk. – Bibl lk 112–120.

Constitutional boundaries to transfer of state functions to private persons, using the example of imprisonment, lk 109–111.

Link

Raudla, Ringa

Constitution, public finance, and transition: theoretical developments in constitutional public finance and the case of Estonia. – Frankfurt am Main [etc.]: Lang, 2010. – 454 lk. – (Finanzsoziologie; 4). – Bibl lk 407–454.

ISBN 978-3–631-59945-7

ISSN 1610-059X

Link

Suumann, Gea

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve 2004.–2009. a.: kohtulahendite täitmine: kohtupraktika ja seadusandluse analüüs: [võrguteavik]. – Riigikohus, 2010. – 37 lk. – Bibl joonealustes märkustes. – Lisa: Põhiseaduslikkuse järelevalve 2004–2009: kohtuotsuste täitmise ülevaatlik tabel.

Link

Õiguskantsleri 2009. aasta tegevuse ülevaade: ülevaade õiguskantsleri tegevusest järelevalvel õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse üle. Ülevaade järelevalvealuste asutuste poolt põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle. Ülevaade õiguskantsleri tegevusest ennetusasutusena. Ülevaade õiguskantslerile seadusega pandud muude ülesannete täitmisest /

eess: Indrek Teder. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2010. – VIII, 136 lk.

ISSN 1736-3039

Link

***

Aaviksoo, Berit

Konstitutsiooniline identiteet: kild moodsa konstitutsionalismi kaleidoskoobis // Juridica, 2010, nr 5, lk 335–345. – Bibl joonealustes märkustes.

Constitutional identity: a piece in the kaleidoscope of contemporary constitutionalism, lk 380.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Adams, Jüri

Kuidas ja kuhu oleks võimalik põhiseadusega edasi minna // Riigikogu toimetised. 22. Tallinn, 2010, lk 34–36.

How and where to proceed with the Constitution, lk 212.

Link

Gustavson, Gea

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve: 2004.–2009. aasta kohtulahendite täitmine // FIAT IUSTITIA: pilguheit kohtupraktika analüüsile Riigikohtus. Tartu, 2010, lk 10–45. – Lisa: Põhiseaduslikkuse järelevalve 2004–2009: kohtuotsuste täitmise ülevaatlik tabel.

Link

Kalmo, Hent

Kes peaks kaitsma Eesti põhiseadust? // Juridica, 2010, nr 5, lk 323–334. –

Bibl joonealustes märkustes.

Who should protect the Estonian Constitution?, lk 379–380.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Kalmo, Hent

„...kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas” // Iganenud või igavene?: tekste kaasaegsest suveräänsusest. Tallinn, 2010, lk 91–131. – Bibl joonealustes märkustes.

Kerikmäe, Tanel

Euroopa Zeitgeist ja Eesti valikud põhiseaduslikkuse mõtestamisel // Iganenud või igavene?: tekste kaasaegsest suveräänsusest. Tallinn, 2010, lk 157–185. –

Bibl joonealustes märkustes.

Linde, Väino

Põhiseadusega ei mängita // Riigikogu toimetised. 22. Tallinn, 2010, lk 37–39.

The Constitution is not for playing with, lk 212.

Link

Lust, Liina

Esinduskogu liikme kompetentsist rõhuga kohaliku omavalitsuse volikogul // Juridica, 2010, nr 9, lk 699–712. – Bibl joonealustes märkustes.

The competence of members of representative bodies with emphasis on local government councils, lk 724.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Maruste, Rait

Miks põhiseadus vajab korrastamist // Riigikogu toimetised. 22. Tallinn, 2010, lk 28–33.

Why the Constitution needs reorganising, lk 211.

Link

Mälksoo, Lauri

Eesti suveräänsus 1988–2008 // Iganenud või igavene?: tekste kaasaegsest suveräänsusest. Tartu, 2010, lk 132–156. – Bibl joonealustes märkustes.

Olle, Vallo; Laffranque, Rodolphe

L’autonomie locale en Estonie // Observatory on Local Autonomy. Présentation des Etats. Lille, 2010, lk 1–50. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Parrest, Nele

Kui tasuta peab olema tasuta kohustuslik haridus? // Juridica, 2010, nr 9,

lk 649–659. – Bibl joonealustes märkustes.

How free of charge must free compulsory education be?, lk 722.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Selge, Ilmar

Eesti Panga määrusandlusõiguse kooskõla põhiseadusega // Riigikogu toimetised. 21. Tallinn, 2010, lk 115–123. – Bibl lk 123.

Conformity of the right of Eesti Pank to issue regulations with the Constitution, lk 224–225.

Link

Suumann, Gea

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve: 2004.–2009. aasta kohtulahendite täitmine // Riigikogu toimetised. 21. Tallinn, 2010, lk 45–58. – Bibl lk 52. – Lisa: Põhiseaduslikkuse järelevalve: 2004.–2009. aasta kohtuotsuste täitmise ülevaatlik tabel.

Execution of court decisions of the Constitutional Review Chamber of the Supreme Court 2004–2009, lk 219.

Link

Tamm, Liivi

Õiguse ja õigluse kaaluja // Gentleman, 2010, nr 17, lk 12–16. – Õiguskantsler Indrek Tederist.

Link

Vilippus, Ene

Constitutional nuances of enforcement procedure in Estonia // Constitutional details of the procedure of exequatur and the enforcement of judgments in the practice of member states: collection of speeches. Tallinn, 2010, lk 147–151. – Bibl joonealustes märkustes.

Vilippus, Ene

Kohtulahendite täitmise põhiseaduslikud nüansid Eesti praktikas // Kohtulahendite tunnustamise ja täitmise põhiseaduslikud nüansid erinevate riikide praktikas: ettekannete kogumik. Tallinn, 2010, lk 93–96. – Bibl joonealustes märkustes.