Eesti Vabariigi põhiseaduse bibliograafia

2005

Aaviksoo, Berit

Kohtuliku aktivismi kontseptsioon. Kohtulik aktivism Eesti Vabariigi Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve praktikas 1993–2004: [teadusmagistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendajad: Kalle Merusk, Taavi Annus. – Tartu, 2005. – 117 lk. – Bibl lk 106–117.

The concept of judicial activism. Judicial activism in practice of the Estonian Supreme Court performing judicial review 1993–2004, lk 101–105.

Link

Annual report 2004 of the Chancellor of Justice: overview of the conformity of the legislation passed by the legislative and executive powers and local governments with the Constitution and the laws. Overview of the activities of the Chancellor of Justice in the protection of fundamental rights and freedoms / foreword: Allar Jõks. – Tallinn: Office of the Chancellor of Justice, 2005. – 145 lk.

Link

The Constitution of the Republic of Estonia. – Tallinn: Justiitsministeerium, 2005. – 178 lk.

Sisaldab ka: The Constitution of the Republic of Estonia Amendment Act. The Constitution of the Republic of Estonia Implementation Act. Act to Amend the Constitution of the Republic of Estonia for election of local government councils for term of four years.

Eesti Vabariigi põhiseadus. – Tallinn: Justiitsministeerium, 2005. – 164 lk.

Sisaldab ka: Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus.

Eesti Vabariigi põhiseadus ja sümboolika: Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. Eesti Vabariigi riigilipp ja riigivapp. Eesti Vabariigi hümn: muudetud ja täiendatud seaduste tekstid seisuga 1. jaanuar 2005. – Tallinn: Juura, 2005. – 53 lk.

ISBN 9985-75-166-3

Eesti Vabariigi õiguskantsler: põhiseaduslikkuse järelevalvaja. Põhiõiguste ja vabaduste kaitsja. Diskrimineerimisvaidluste lahendaja / eess: Allar Jõks. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2005. – 19 lk + lisa: Õiguskantslerile esitatava avalduse blankett.

Link

Die japanische Version des Grundgesetzes Freistaat Estland vom Jahre 1992 / tlk Yutaka Nakanishi. – Tokio: [Y. Nakanishi], 2005. – 71 lk. – Põhiseaduse tekst jaapani k. – Osa teksti saksa ja eesti k.

Land, Kristi; Hussner, Manja; Arnold, Rainer; Kivisild, Triin

Rechtsstaat und Grundrechtsschutz in der Rechtsprechung des Obersten Gerichts Estlands: [Veröffentlichung im Rahmen des Forschungsprojekts ”Die rechtliche Sicherung unternehmerischer Tätigkeit in Mittel- und Osteuropa nach EU-Recht und internem Recht: zwischen Rechtsanspruch und Rechtswirklichkeit”] / Jean-Monnet-Lehrstuhl für Europarecht, Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbesondere Rechtsvergleichung, Wirtschaftsverwaltungsrecht, Recht der Europäischen Gemeinschaften und Ausländisches Öffentliches Recht. – 2. Aufl. – Regensburg: Jean-Monnet-Lehrstuhl für Europarecht, Univ., 2005. – 422 lk. – (Entwicklungen im europäischen Recht; 27). – Bibl lk 416–422.

ISBN 3-88246-283-3

Mälksoo, Lauri

Nõukogude anneksioon ja riigi järjepidevus: Eesti, Läti ja Leedu staatus rahvusvahelises õiguses 1940. a –1991. a ja pärast 1991. a: uurimus pingest normatiivsuse ja võimu vahel rahvusvahelises õiguses / tlk Alar Helstein. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005. – 348 lk. – Bibl lk 319–348. – Tõlgitud väljaandest: Mälksoo, Lauri. Illegal annexation and state continuity: the case of the incorporation of the Baltic States by the USSR: a study of the tension between normativity and power in international law. – Leiden; Boston: Brill, 2003.

ISBN 9949-11-134-X

Schneider, Heinrich

Taasiseseisvunud Eesti riigi- ja õigusteooria probleeme: uurimistööde kogumik / koost Arno Almann. – Tallinn: EBS Print, 2005. – 606 lk.

ISBN 9985-9342-6-1

Õiguskantsleri 2004. aasta tegevuse ülevaade: ülevaade seadusandliku riigivõimu ja täidesaatva riigivõimu ning kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadustega. Ülevaade õiguskantsleri tegevusest põhiõiguste ja vabaduste kaitsel / eess: Allar Jõks. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2005. – 243 lk.

ISSN 1736-3039

Link

***

Aaviksoo, Berit

Kohtulik aktivism põhiseaduslikkuse järelevalve funktsioonina: kui aktivistlik on Eesti põhiseaduskohus? // Juridica, 2005, nr 5, lk 295–307. – Bibl joonealustes märkustes.

Court activism as a function of constitutional supervision : how activist is the Estonian Constitutional Court?, lk 361.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Albi, Anneli

The Baltic constitutions and the EU accession // Transition and EU-enlargement: economic, legal, political and social change in Eastern Europe. Göteborg, 2005, lk 179–200.

Albi, Anneli

”Europe” articles in the constitutions of Central and Eastern Europe countries // Common Market Law Review, 2005, nr 2, lk 399–423. – Bibl joonealustes märkustes.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Huberg, Martin

Üleliigse laovaru tasu seaduse põhiseadusele vastavusest: suhkrutrahvid on põhiseadusega vastuolus // Maksumaksja, 2005, nr 6/7, lk 72–77. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Hänni, Liia

Eesti Kongress ja Põhiseaduse Assamblee // Eesti Kongress 15: teaduskonverents Eesti Rahvusraamatukogus 12. märts 2005: ettekanded. Tallinn, 2005, lk 58–64.

Kergandberg, Eerik

Role of the Constitutional Review Chamber of the Supreme Court of the Republic of Estonia in the European Union // Zeitschrift für öffentliches Recht, 2005, nr 3,

lk 469–476. – Bibl joonealustes märkustes.

Laffranque, Julia

Põhiseadus Euroopa Liidus ja meil // Eesti Majanduse Teataja, 2005, nr 8,

lk 14–16; nr 9, lk 4–7.

Constitution in the EU and in Estonia, lk 2.

Maveety, Nancy; Pettai, Vello

Government lawyers and non-judicial constitutional review in Estonia // Europe-Asia Studies, 2005, nr 1, lk 93–115.

Mälksoo, Lauri

Which continuity: the Tartu Peace Treaty of 2 February 1920, the Estonian–Russian Border Treaties of 18 May 2005, and the legal debate about Estonia’s status in international law // Juridica International. 10. Tartu, 2005, lk 144–149. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Nuuma, Poigo

The Constitution of the Republic of Estonia about separation of powers and courts // Working papers in economics (TUTWPE No 125–128). Vol. 15. Tallinn, 2005, lk 53–62. – Bibl lk 62.

Pettai, Vello

Democratic norm building and constitutional discourse formation in Estonia // Rethinking the rule of law after communism. Budapest; New York, 2005, lk 91–119. –

Bibl lk 118–119. – Põhiseaduslikkuse järelevalvest.

Reinsalu, Urmas

Kas vajame uut põhiseadust? // Juridica, 2005, nr 3, lk 147–151.

Do we need a new Constitution?, lk 218.

Link – kasutusõiguste olemasolul.

Relve, Kaarel; Veinla, Hannes

Influence of the Aarhus Convention on access to justice in environmental matters in Estonia // European Environmental Law Review, 2005, nr 12, lk 326–331.