Eesti Vabariigi põhiseaduse bibliograafia

2006

20 aastat Euroopa kohaliku omavalitsuse hartat ja selle tähendus Eestile: [konverents: 1. veebruar 2006, Tallinn] / Tallinna Tehnikaülikooli humanitaarteaduskond, Euroopa Nõukogu Tallinna Infotalitus; [koost Sulev Mäeltsemees]. – Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2006. – 135 lk.

Annual report 2005 of the Chancellor of Justice: overview of the conformity of the legislation passed by the legislative and executive powers and local governments with the Constitution and the laws. Overview of the activities of the Chancellor of Justice in the protection of fundamental rights and freedoms / foreword: Allar Jõks. – Tallinn: Office of the Chancellor of Justice, 2006. – 185 lk.

Link

Annus, Taavi

Riigiõigus. – 2. vlj. – Tallinn: Juura, 2006. – 480 lk. – (Õigusteaduse õpik: avalik õigus). – Bibl paragrahvide alguses ja lk 447–449. – Kohtulahendite register lk 451–463. – Märksõnaregister lk 464–480.

ISBN 9985-75-209-0

Chancellor of Justice of the Republic of Estonia: guardian of constitutionality. Protector of fundamental rights and freedoms. Settler of discrimination disputes / foreword: Allar Jõks. –

Tallinn: Chancellor of Justice, 2006. – 21 lk + 1 leht ümbrikus.

Link

The Constitution of the Republic of Estonia. – Tallinn: Juura, 2006. – 62 lk.

ISBN 9985-75-198-1

Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. –

Tallinn: Ilo, 2006. – 112 lk.

ISBN 9985-57-774-4

Eesti Vabariigi põhiseadus ja sümboolika: Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. Eesti Vabariigi riigilipp ja riigivapp. Eesti Vabariigi hümn: muudetud ja täiendatud seaduste tekstid seisuga 1. jaanuar 2006. – Tallinn: Juura, 2006. – 52 lk.

ISBN 9985-75-190-6

Laidvee, Janek

Kohaliku omavalitsuse autonoomia mõõtmine: [teadusmagistritöö] / Tallinna Tehnikaülikool, humanitaarteaduskond; juhendaja: Sulev Mäeltsemees. – Tallinn, 2006. – 48 lk. – Bibl lk 44–47.

Measuring local autonomy, lk 47–48.

Toomsalu, Tiit

Konstitutsiooniõigus: Eesti Vabariigi põhiseaduse teoreetilis-praktiline käsitlus: õppevahend. – Tallinn: Sotsiaal-Humanitaarinstituut, 2006. – 200 lk. – Bibl peatükkide lõpus.

Õiguskantsleri 2005. aasta tegevuse ülevaade: ülevaade seadusandliku riigivõimu ja täidesaatva riigivõimu ning kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadustega. Ülevaade õiguskantsleri tegevusest põhiõiguste ja vabaduste kaitsel / eess: Allar Jõks. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2006. – 417 lk.

ISSN 1736-3039

Link

Канцлер юстиции Эстонской Республики: слежение за конституционностью. Защита основных прав и свобод. Разрешение дискриминационных споров / eess: Allar Jõks. –

Таллинн: Канцлер юстиции, 2006. – 21 lk + 1 leht ümbrikus.

Link

***

Albi, Anneli

Impact of European integration on national constitutions and parliaments // The impact of EU accession on the legal orders of new EU member states and (pre-)candidate countries: hopes and fears. The Hague, 2006, lk 243–265. – Bibl joonealustes märkustes.

Amos, Mari

Põhiseaduse paragrahv 28 ratio legis: riigi kohustuste ulatus igaühe tervise kaitsel // Eesti Arst, 2006, nr 12, lk 855–860.

Link

Dornfeldt, Matthias

Vergleich der Stellung des Präsidenten in der estnischen und in der slowakischen Verfassung // Transformation des Rechts in Ost und West: Festschrift für Prof. Dr. Herwig Roggemann zum 70. Geburtstag. Berlin, 2006, lk 237–249. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Gicquel, Catherine-F

Das Verfassungsrecht der Republik Estland // Recht im Ostseeraum: Einführung und aktuelle Entwicklungen. Berlin, 2006, lk 23–42. – Bibl joonealustes märkustes.

Summary, lk 42.

Link

Ginter, Carri

Constitutional review and EC law in Estonia // European Law Review, 2006, nr 6, lk 912–923.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Jõks, Allar

Valimised kui hinnang võimu kvaliteedile // Riigikogu toimetised. 14. Tallinn, 2006, lk 54–57.

Elections as a judgement on the quality of government, lk 256.

Link

Järvamägi, Ralf

Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtu mõju seadusandjale // Juridica, 2006,

nr 6, lk 414–422. – Bibl joonealustes märkustes.

Influence of the Court of Constitutional Review on the legislator, lk 440.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Kelli, Aleksei

Patendikaitse põhiõiguslikud alused ja piirangud // Acta Societatis Martensis, 2006, nr 1, lk 158–172. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Laffranque, Rodolphe

L’objet du référendum en Estonie // Juridica International. 11.

Tartu, 2006, lk 175–183. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Liin, Urve

Pärimisseaduses kehtestatud sundosa instituut: vastavus põhiseadusele Riigikohtu üldkogu 22. veebruari 2005. a otsusest lähtuvalt // Juridica, 2006, nr 9, lk 630–645. –

Bibl joonealustes märkustes.

The institution of compulsory portion in the Law of Succession Act: accordance with the Constitution, proceeding from the decision of 22 February 2005 by the Supreme Court en banc, lk 658.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Liivoja, Rain

Ratifitseerimise mõiste Eesti konstitutsiooniõiguses ja rahvusvahelises õiguses // Õiguskeel, 2006, nr 2, lk 9–18. – Bibl joonealustes märkustes. – Ilmunud ka: Õiguskeel 2005–2007: artiklikogumik. Tallinn, 2008, lk 40–49. – (Juura keeleraamat).

Link

Lõhmus, Uno

Euroopa Liidu õigussüsteem ja põhiseaduslikkuse kontroll pärast 1. maid 2004 // Juridica, 2006, nr 1, lk 3–16. – Bibl joonealustes märkustes.

European Union legal system and constitutional supervision after 1 May 2004, lk 71.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Madise, Ülle

Interneti teel hääletamise õiguslikke ja poliitilisi aspekte // Juridica, 2006, nr 10, lk 663–672. – Bibl joonealustes märkustes.

Legal and political aspects of voting via the Internet, lk 730.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Merusk, Kalle

The Republic of Estonia // Constitutional law of 10 EU member states: the 2004 enlargement. Deventer, 2006, lk III 1–III 73. – Bibl lk III 72.

Mesonis, Gediminas

Main features of the Constitutions of the Baltic States // Recht im Ostseeraum: Einführung und aktuelle Entwicklungen. Berlin, 2006, lk 13–22. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Pettai, Vello; Madise, Ülle

The Baltic parliaments: legislative performance from independence to EU accession // Journal of Legislative Studies, 2006, nr 3/4, lk 291–310. – Bibl märkustes.

Link

Relve, Kaarel

Standing of NGOs in relation to environmental matters in Estonia // Juridica International. 11. Tartu, 2006, lk 166–174. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Schneider, Heinrich

Põhiseaduse aluspõhimõtetega seonduvaid probleeme ja võimalikke lahendusi // Riigikohus 2005: lahendid ja kommentaarid: Riigikohtu väljaanne. Tallinn, 2006,

lk 1322–1332. – Bibl joonealustes märkustes.