Eesti Vabariigi põhiseaduse bibliograafia

2009

15 years of constitutional review in the Supreme Court of Estonia: systematized extracts of constitutional review judgments and rulings of the Supreme Court en banc and the Constitutional Review Chamber in 1993–2008 / Riigikohus; toim ja eess: Gea Suumann;

tlk Silva Soomets. – Tartu: Juura, 2009. – 343 lk + CD-ROM. – Bibl joonealustes märkustes. – Lahendite nimekiri lk 323–343.

Sisaldab ka: The outset of judicial constitutional review / Rait Maruste. Judicial constitutional review at the turn of the century / Uno Lõhmus. Judicial constitutional review through the eyes of Chancellor of Justice / Eerik-Juhan Truuväli. The courts and the Supreme Court in concrete norm control / Madis Ernits.

ISBN 978-9985-75-281-4

ISBN 978-9985-75-278-4 (vale)

ISBN 978-9985-75-282-1 (CD-ROM)

2008 overview of the Chancellor of Justice. Activities for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Statistics of proceedings / translation: Margus Puusepp. – Tallinn: Office of the Chancellor of Justice, 2009. – 47 lk.

Link

Chancellor of Justice of the Republic of Estonia: guardian of constitutionality. Protector of fundamental rights and freedoms. Settler of discrimination disputes. National preventive mechanism / foreword: Indrek Teder. – 3. tr. – Tallinn: Chancellor of Justice, 2009. – 23 lk koos kaanega.

The Constitution of the Republic of Estonia. – Tallinn: Justiitsministeerium, 2009. – 178 lk.

Sisaldab ka: The Constitution of the Republic of Estonia Amendment Act. The Constitution of the Republic of Estonia Implementation Act. Act to Amend the Constitution of the Republic of Estonia for Election of Local Government Councils for Term of Four Years.

Eesti Vabariigi põhiseadus. – Tallinn: Justiitsministeerium, [2009]. – 166 lk. – Kääbusraamat.

Sisaldab ka: Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus.

Eesti Vabariigi põhiseadus ja sümboolika: Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. Eesti Vabariigi riigilipp ja riigivapp. Eesti Vabariigi hümn: muudetud ja täiendatud seaduste tekstid seisuga 15. veebruar 2009. – Tallinn: Juura, 2009. – 52 lk.

ISBN 978-9985-75-275-3

Kerikmäe, Tanel

Estonia in the European legal system: protection of the rule of law through constitutional dialogue: [doktoritöö] / Tallinn University, Institute of Political Science and Governance; juhendajad: Rein Ruutsoo, Leif Kalev. – Tallinn: Tallinn University, 2009. – 124 lk. – Autori publikatsioonid lk 4–5. – Bibl lk 48–54.

Eesti Euroopa õigussüsteemis: õigusriigi kaitse konstitutsioonilise dialoogi abil, lk 46–47.

ISBN 978-9985-58-673-0

ISSN 1736-793X

Link

Riigikohus: põhiseaduslikkuse järelevalve aastatel 1993–2008: 15 aasta praktika: süstematiseeritud väljavõtted Riigikohtu üldkogu ja põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahenditest aastatel 1993–2008 / Riigikohus; toim ja eess: Gea Suumann. – Tartu: Juura, 2009. – 359 lk + CD-ROM. – Bibl joonealustes märkustes. – Lahendite nimekiri lk 333–359.

Sisaldab ka: Põhiseaduslikkuse kohtuliku järelevalve algusest / Rait Maruste. Põhiseaduslikkuse kohtulik järelevalve sajandivahetusel / Uno Lõhmus. Põhiseaduslikkuse kohtulikust järelevalvest õiguskantsleri pilgu läbi / Eerik-Juhan Truuväli. Kohus ja Riigikohus konkreetses normikontrollis / Madis Ernits.

ISBN 978-9985-75-278-4

ISBN 978-9985-75-279-1 (CD-ROM)

Õiguskantsleri 2008. aasta tegevuse ülevaade: ülevaade õiguskantsleri tegevusest järelevalvel õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse üle. Ülevaade järelevalvealuste asutuste poolt põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle. Ülevaade õiguskantslerile seadusega pandud muude ülesannete täitmisest / eess: Indrek Teder. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2009. – VI, 115 lk.

ISSN 1736-3039

Link

***

Hänni, Liia

Põhiseadusliku riigikorra taastamine // Riikliku iseseisvuse taastamine parlamentaarsel teel aastatel 1990–1992: rahvusvaheline ajalookonverents 21.–22. august 2008: ettekannete kogumik. Tartu, 2009, lk 117–122.

Junti, Arvo

Õiguse roll ja tähendus omariikluse taastamisel // Riikliku iseseisvuse taastamine parlamentaarsel teel aastatel 1990–1992: rahvusvaheline ajalookonverents 21.–22. august 2008: ettekannete kogumik. Tartu, 2009, lk 131–138.

Laffranque, Julia

Sõltumatu ja demokraatlik õigusriik Riigikohtu praktikas: Eesti Euroopa Liidu liikmesuse kontekstis // Juridica, 2009, nr 8, lk 483–499. – Bibl joonealustes märkustes.

An independent and democratic state based on the rule of law in the practice of the Supreme Court: Estonia in the context of European Union membership, lk 570.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Laffranque, Rodolphe

Le concept estonien de référendum sur d’«autres questions d’intéret national»: tentative de définition // Juridica International. 16. Tartu, 2009, lk 65–72. –

Bibl joonealustes märkustes.

Link

Laffranque, Rodolphe

La délicate alchimie de la Constitution estonienne: [elektrooniline teavik]. – Notre Estonie, 2009.

Lind, Sten

Kas põhiseadus lubab süüdimõistetu kinnipidamist ühiskonna ohutuse tagamiseks? // Tractatus terribiles: artiklikogumik professor Jaan Sootaki 60. juubeliks. Tallinn, 2009, lk 99–108. – Bibl joonealustes märkustes.

Madise, Ülle; Vinkel, Priit; Heinsalu, Alo

Hinnang Tallinna volikogu valimise süsteemi muudatuste mõjule // Juridica, 2009, nr 9, lk 636–646. – Bibl joonealustes märkustes.

Assessment of the effect of amendments to the Tallinn city council electoral system, lk 662.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Merusk, Kalle; Olle, Vallo

On assignment of local government tasks to the private sector in Estonia // Juridica International. 16. Tartu, 2009, lk 33–43. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Mälksoo, Lauri

Põhiseaduspatriotism – kas ka Eesti jaoks // Vikerkaar, 2009, nr 10/11,

lk 83–94. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Narits, Raul

About the principles of the Constitution of the Republic of Estonia from the perspective of independent statehood in Estonia // Juridica International. 16. Tartu, 2009, lk 56–64. – Bibl joonealustes märkustes. – Järg art-le: Principles of law and legal dogmatics as methods used by constitutional courts. Juridica International. 12. Tartu, 2007, lk 15–22.

Link

Narits, Raul

Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtted: olemusest ja leidmise võimalustest // Riigikogu toimetised. 20. Tallinn, 2009, lk 84–93. – Bibl lk 93.

The basic principles of the Constitution of the Republic of Estonia: its essence and possibilities of finding it, lk 250.

Link

Narits, Raul

Õigusteaduse rollist Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtete sisustamisel // Õigusteaduse osa Eesti õiguskorra kujunemises: teaduskonverents professor Kalle Meruski 60. juubeli auks. Tallinn, 2009, lk 9–11.

Nutt, Mart

Eesti parlamendi pädevus ja tegevus välissuhtlemise korraldamisel iseseisvumisest kuni põhiseadusliku korra taastamiseni // Riigikogu toimetised. 20. Tallinn, 2009, lk 187–204. – Bibl lk 204.

The competence of Estonian parliament and its activity in organizing foreign relations from independence to the restoration of the constitutional order, lk 258–259.

Link

Olle, Vallo

Mõned vähemusrahvuse kultuuriomavalitsuse õiguslikud probleemid //

Juridica, 2009, nr 2, lk 86–97. – Bibl joonealustes märkustes.

Some legal issues regarding cultural self-government for national minorities, lk 137.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Parrest, Nele

Constitutional boundaries of transfer of public functions to private sector in Estonia // Juridica International. 16. Tartu, 2009, lk 44–55. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Parrest, Nele

Vabariigi Presidendi valimise kord // Juridica, 2009, nr 9, lk 620–635. –

Bibl joonealustes märkustes.

The electoral procedure for the President of the Republic, lk 662.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Reiman, Kairi; Bachmann, Talis

Kognitiivne privaatsus kui põhiseadusliku vabaduse väljendus // Juridica, 2009, nr 2, lk 98–107. – Bibl joonealustes märkustes.

Cognitive privacy as a constitutional freedom, lk 137.

Link – kasutajaõiguste olemasolul

Rüütel, Arnold

Valikud ja tähised Eesti iseseisvuse taastamise teel 16. november 1988 –

20. august 1991. a. // Riikliku iseseisvuse taastamine parlamentaarsel teel aastatel 1990–1992: rahvusvaheline ajalookonverents 21.–22. august 2008: ettekannete kogumik. Tartu, 2009,

lk 91–104.

Saaremäel-Stoilov, Katrin

Mõtteid Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve praktika võimalikest arengusuundadest: sõnavõtt Eesti põhiseadusliku identiteedi kaitseks //

Juridica, 2009, nr 8, lk 500–507. – Bibl joonealustes märkustes.

Reflections on possible developments in the practice of constitutional review in the Supreme Court: a word in defence of Estonia’s constitutionalidentity, lk 570.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Teder, Indrek

Õiguskantsler Indrek Tederi ettekanne // Maksumaksja, 2009, nr 10, lk 14–16. – Ettekanne Riigikogus 1. okt. 2009. a.

Tomusk, Ilmar

Probleemidest Eesti keelepoliitikas praktiku pilgu läbi // Keel ja poliitika. II: artiklid ja ettekanded 2003–2009. Tallinn, 2009 lk 193–203. – Eesti keele kaitsest põhiseaduses.