Eesti Vabariigi põhiseaduse bibliograafia

2007

15 years of the Estonian constitution / Faculty of Law of the University of Tartu, Iuridicum Foundation; ed.-in-chief: Paul Varul; ed. Peep Pruks; foreword: Kalle Merusk; transl. Helen Kaptein, Karin Kaup, Kadri Kivistik, Katrin Ärm. – Tartu: Iuridicum: Interlex, 2007. – 192 lk. – (Juridica International; 12). – Bibl märkustes.

ISBN 978-9985-870-22-8

ISSN 1406-1082

Link

Annual report 2006 of the Chancellor of Justice: overview of the conformity of the legislation passed by the legislative and executive powers and local governments with the Constitution and the laws. Overview of the activities of the Chancellor of Justice in the protection of fundamental rights and freedoms / foreword: Allar Jõks. – Tallinn: Office of the Chancellor of Justice, 2007. – 272 lk.

Link

Chancellor of Justice of the Republic of Estonia: guardian of constitutionality. Protector of fundamental rights and freedoms. Settler of discrimination disputes. National preventive mechanism / foreword: Allar Jõks. – 2. tr. – Tallinn: Chancellor of Justice, 2007. – 22 lk + 1 leht ümbrikus.

The Constitution of the Republic of Estonia. – Tallinn: Justiitsministeerium, 2007. – 177 lk. –

Kääbusraamat.

Eesti Vabariigi põhiseadus. – Tallinn: Justiitsministeerium, 2007. – 163 lk. – Kääbusraamat.

Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. – Tallinn:

Ilo, 2007. – 70 lk.

ISBN 978-9985-57-930-5

Eesti Vabariigi põhiseadus: redaktsioon jõustunud 06.01.2004. – Tallinn: Ten-Team, 2007. –

32 lk. – (Seadus töölaual).

ISBN 978-9985-9753-5-0

Eesti Vabariigi õiguskantsler: põhiseaduslikkuse järelevalvaja. Põhiõiguste ja vabaduste kaitsja. Diskrimineerimisvaidluste lahendaja. Alandava kohtlemise ennetaja / eess: Allar Jõks. – 2. tr. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2007. – 20 lk + 1 leht ümbrikus.

Grundgesetz für die Republik Estland. – Tallinn: Justiitsministeerium, 2007. – 174 lk. –

Kääbusraamat.

Political questions in constitutional review: what is the dividing line between interference with policy-making and routine constitutional review?: international conference dedicated to the 15th anniversary of the Constitution of the Republic of Estonia / Faculty of Law of the University of Tartu, Iuridicum Foundation; ed.-in-chief Paul Varul; ed. Peep Pruks; foreword: Märt Rask, Gianni Buquicchio; transl. Helen Kaptein, Karin Kaup, Kadri Kivistik, Katrin Ärm. – Tartu: Iuridicum: Interlex, 2007. – 140 lk. – (Juridica International; 13). – Bibl märkustes.

ISBN 978-9985-870-23-5

ISSN 1406-1082

Link

Õiguskantsleri 2006. aasta tegevuse ülevaade: ülevaade seadusandliku riigivõimu ja täidesaatva riigivõimu ning kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadustega. Ülevaade õiguskantsleri tegevusest põhiõiguste ja vabaduste kaitsel / eess: Allar Jõks. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2007. – 449 lk.

ISSN 1736-3039

Link

Конституция (Основной закон) Эстонской Республики. – Таллинн: Bi-Info, 2007. – 42 lk. – (Библиотека юриста).

Конституция (Основной закон) Эстонской Республики. Закон о дополнении Конституции Эстонской Республики. – Таллинн: Ilo, 2007. – 79 lk.

ISBN 978-9985-57-885-8

ISBN 978-9985-57-528-4 (vale)

***

Aaviksoo, Berit

Judicial activism in constitutional review decisions of the Supreme Court of Estonia // Juridica International. 13. Tartu, 2007, lk 60–69. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Almann, Arno

The area of responsibility of local government at county level and possibilities for the legal organisation thereof // Juridica International. 13. Tartu, 2007, lk 125–130. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Annus, Taavi

Courts as political institutions // Juridica International. 13. Tartu, 2007, lk 22–30. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Annus, Taavi

Kohtud kui poliitilised institutsioonid // Juridica, 2007, nr 9, lk 599–607. –

Bibl joonealustes märkustes.

Courts as political institutions, lk 670.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Jõks, Allar

The Chancellor of Justice’s role in protecting the Constitution and balancing the legislatures activity: is the Chancellor of Justice only a prosecutor of the Supreme Court? // Juridica International. 13. Tartu, 2007, lk 14–21. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Kanger, Liina

Kas EV põhiseaduses sisaldub õigus puhtale keskkonnale? // Akadeemia, 2007, nr 11, lk 2371–2380. – (Talveakadeemia). – Bibl joonealustes märkustes ja lk 2379–2380.

Does the Constitution of the Republic of Estonia include the right to clean environment?,

lk 2494–2495.

Link

Laffranque, Julia

A glance at the Estonian legal landscape in view of the Constitution Amendment Act // Juridica International. 12. Tartu, 2007, lk 55–66. – Bibl märkustes.

Link

Laffranque, Julia

Pilk Eesti õigusmaastikule põhiseaduse täiendamise seaduse valguses: Euroopa Liidu õigusega seotud võtmeküsimused põhiseaduslikkuse järelevalves // Juridica, 2007, nr 8, lk 523–536. – Bibl joonealustes märkustes.

Glance at the Estonian legal landscape in light of the Constitution of the Republic of Estonia Amendment Act, lk 593.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Laffranque, Julia

Ratification of the European Constitution in Estonia: a new constitution for Estonia? // The European Constitution and national constitutions: ratification and beyond. Alphen aan den Rijn, 2007, lk 79–88. – (European Monographs; 54). – Bibl joonealustes märkustes.

Madise, Ülle

Relationship of the state and political parties in Estonia // Juridica International. 13. Tartu, 2007, lk 101–110. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Marandi, Rein

Eesti Vabariigi järjepidevusest 1940–1992 // Marandi, Rein. Valitud artikleid: Eesti riigist ja poliitikast. Tallinn, 2007, lk 114–118. – Bibl märkustes.

Maruste, Rait

The role of the constitutional court in democratic society // Juridica International. 13. Tartu, 2007, lk 8–13. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Narits, Raul

Principles of law and legal dogmatics as methods used by constitutional courts // Juridica International. 12. Tartu, 2007, lk 15–22. – Bibl märkustes.

Link

Olle, Vallo

Settlement of disputes related to election rules for local government councils: judicial practice of the Estonian Supreme Court // Juridica International. 13. Tartu, 2007,

lk 131–140. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Põhiseadus kui p õ h i seadus: Eesti Vabariigi põhiseaduse 15. aastapäevale pühendatud üliõpilaste uurimistööde konkurss // Juridica, 2007, nr 2, lk 137–139. – Ilmunud ka:

Juridica, 2007, nr 3, lk 211 – tagakaane sisekülg.

Link

Rask, Märt

Tänu põhiseadusele // Riigikogu toimetised. 15. Tallinn, 2007, lk 11–23.

Thanks to the Constitution, lk 216.

Link

Relve, Kaarel

Isikute ühendused keskkonnahuvi esindajana: kas iga ühenduse õigus või valitute privileeg? // Juridica, 2007, nr 10, lk 727–736. – Bibl joonealustes märkustes.

The right of groups to represent environmental interests : the right of all groups or the privilege of a few?, lk 739.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Runthal, Tiina

Parlamendi liikme ja ministri mandaat ning nende võimalik ühitamine // Riigikogu toimetised. 16. Tallinn, 2007, lk 106–114. – Bibl lk 114.

The mandate of a member of parliament and minister, and potential compatibility, lk 224–225.

Link

Saaremäel-Stoilov, Katrin

How to handle a double-edged sword safely: protection of the elements of the principle of the social state in the constitutional jurisprudence of the Supreme Court of Estonia // Juridica International. 13. Tartu, 2007, lk 83–93. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Saaremäel-Stoilov, Katrin; Schneider, Heinrich

Viisteist aastat põhiseaduslikkuse kohtulikku järelevalvet Eestis // Riigikogu toimetised. 16. Tallinn, 2007, lk 59–69. –Bibl lk 68–69. – Lisatud tabel: Põhiseaduslikkuse järelevalve asjade läbivaatamine Riigikohtus, lk 62–63.

Fifteen years of judicial constitutional review in Estonia, lk 222.

Link

Schmidt, Carmen

Estland // Osteuropa-Recht: Gegenwartsfragen aus den Rechten des Ostens, 2007, nr 4/5, lk 351–352; nr 6, lk 453–454. – Riigikohtu põhiseaduse järelevalve kolleegiumi kohtulahenditest.

Schneider, Heinrich

Constitution in a blast of changes // Juridica International. 12.

Tartu, 2007, lk 4–14. – Bibl märkustes.

Link

Suur, Õrne

Järelevalve kohaliku omavalitsuse tegevuse üle: kohaliku omavalitsuse eksternse järelevalve aspektid Eesti Vabariigis: [teadusmagistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendaja: Kalle Merusk. – Tartu, 2007. – 97 lk. – Bibl lk 91–95.

Aufsicht über die Tätigkeit der kommunalen Selbstverwaltung: externe Aufsicht über die kommunale Selbstverwaltung in der Republik Estland, lk 86–90.

Link

Tomusk, Ilmar

Probleemidest Eesti keelepoliitikas praktiku pilgu läbi // Keelekaitsja: Eesti Keele Kaitse Ühingu kogumik nr 7. Tartu, 2007, lk 52–60. – Eesti keele kaitsest põhiseaduses.

Toomemägi, Anu

Õiguskindlus kui põhiseadusest tulenev printsiip, millele isik saab suhetes riigiga tugineda // Interdistsiplinaarsus sotsiaalteadustes. I: Eesti sotsiaalteaduste

VI aastakonverents: 4.–5. november 2005 Tallinna Ülikoolis: artiklite kogumik. Tallinn, 2007, lk 9–25. – Bibl lk 23–24.

Summary, lk 25.