Eesti Vabariigi põhiseaduse bibliograafia

2008

15 kaasust / idee: Alo Heinsalu; peatoim Madis Ernits; toim Katrin Prükk; koost Merike Saarmann, Ksenia Žurakovskaja, Jaana Padrik, Alo Heinsalu, Nele-Marit Oras. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2008. – 145 lk. – Bibl lk 135–145.

Link

Annual report 2007 of the Chancellor of Justice: overview of supervision by the Chancellor of Justice of the constitutionality and legality of legislation. Overview of compliance by supervised agencies with fundamental rights and freedoms. Overview of performance of other functions entrusted by law to the Chancellor of Justice / foreword: Indrek Teder; translation: Margus Puusepp. – Tallinn: Office of the Chancellor of Justice, 2008. – VI, 177 lk.

Link

Eesti Vabariigi põhiseadus. – Tallinn: Notes Print, 2008. – 28 lk.

Sisaldab ka: Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi hümn.

Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. –

Tallinn: Ilo, 2008. – 112 lk. – Juurdetrükk 2009. a.

ISBN 978-9985-57-931-2

Eesti Vabariigi põhiseadus ja sümboolika: Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. Eesti Vabariigi riigilipp ja riigivapp. Eesti Vabariigi hümn: muudetud ja täiendatud seaduste tekstid seisuga 15. veebruar 2008. – Tallinn: Juura, 2008. – 52 lk.

ISBN 978-9985-75-248-7

Eesti Vabariigi põhiseadus: kommenteeritud väljaanne / toimetuskolleegium: Eerik-Juhan Truuväli, Berit Aaviksoo, Oliver Kask, Lasse Lehis, Lauri Madise, Ülle Madise, Kalle Merusk, Lauri Mälksoo, Raul Narits, Vallo Olle, Peep Pruks. – 2., täiend. tr. – Tallinn: Juura, 2008. – 885 lk. – Kasutatud lühendid lk 795–799. – Kasutatud rahvusvahelised lepingud lk 801–805. – Bibl lk 807–856. – Märksõnastik lk 857–885.

Sisu: Sissejuhatus / Raul Narits, Lauri Madise, Heinrich Schneider. Preambul / Raul Narits, Heinrich Schneider. I ptk / Kalle Merusk, Taavi Annus, Madis Ernits, Heiki Lindpere, Lauri Madise. II ptk / Oliver Kask, Madis Ernits, Taavi Annus, Peeter Roosma, Rait Maruste, Eerik Kergandberg, Ivo Pilving, Uno Lõhmus, Merilin Kiviorg, Einar Vene, Ülle Madise. III ptk / Oliver Kask. IV ptk / Lauri Madise, Aaro Mõttus, Jüri Põld, Tiina Runthal. V ptk / Eerik-Juhan Truuväli, Ülle Madise, Jüri Põld, Urmas Reinsalu. VI ptk / Kalle Merusk, Jüri Põld. VII ptk / Eerik-Juhan Truuväli, Jüri Liventaal, Jüri Põld. VIII ptk / Lasse Lehis. IX ptk / Kristi Land, Heiki Lindpere, Lauri Madise, Heiki Pisuke. X ptk / Oliver Kask, Enn Markvart, Jüri Põld. XI ptk / Ülle Madise, Janek Laidvee, Heinrich Schneider. XII ptk / Berit Aaviksoo, Mihkel Allik, Enn Markvart, Raul Narits, Aare Reenumägi, Peeter Roosma. XIII ptk / Raul Narits, Uno Lõhmus, Madis Ernits, Jüri Põld. XIV ptk / Vallo Olle, Arno Almann, Jüri Liventaal, Ülle Madise. XV ptk / Eerik-Juhan Truuväli, Aaro Mõttus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus / Oliver Kask, Raul Narits, Peeter Roosma. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus / Berit Aaviksoo, Julia Laffranque, Ülle Madise, Jüri Põld. Eesti Vabariigi põhiseadus 1990–2008: bibliograafia (seisuga september 2008) / koost Maia Ruttu.

ISBN 978-9985-75-270-8

Eesti Vabariigi põhiseadus: redaktsioon jõustunud 21.07.2007. – Tallinn: Ten-Team, 2008. –

32 lk. – (Seadus töölaual).

ISBN 978-9985-9868-6-8

ISBN 978-9985-9753-5-0 (vale)

Eesti Vabariigi õiguskantsler: põhiseaduslikkuse järelevalvaja. Põhiõiguste ja vabaduste kaitsja. Diskrimineerimisvaidluste lahendaja. Alandava kohtlemise ennetaja. Muud ülesanded / eess: Indrek Teder. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2008. – 20 lk + lisa: Õiguskantslerile esitatava avalduse blankett.

Ginter, Carri

Application of principles of European law in the Supreme Court of Estonia: [doktoritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendaja: Raul Narits. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008. – 104 lk. – (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis; 21). – Bibl lk 6 ja lk 37–39. – Autori CV ja avaldatud teadustööd lk 101–104.

Euroopa õiguse põhimõtete rakendamine Eesti Vabariigi Riigikohtus, lk 41–45.

ISBN 978-9949-11-918-9

ISSN 1406-6394

Link

Õiguskantsleri 2007. aasta tegevuse ülevaade: ülevaade õiguskantsleri tegevusest järelevalvel õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse üle. Ülevaade järelevalvealuste asutuste poolt põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle. Ülevaade õiguskantslerile seadusega pandud muude ülesannete täitmisest / eess: Indrek Teder. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2008. – 360 lk.

ISSN 1736-3039

Link

Канцлер юстиции Эстонской Республики: слежение за конституционностью. Защита основных прав и свобод. Разрешение дискриминационных споров. Орган, предупредающий унижающее достоинство обращение / eess: Indrek Teder. – Таллинн: Канцлер юстиции, 2008. – 22 lk + 1 leht ümbrikus.

***

Adams, Jüri

Eetika probleem Eesti põhiseaduses // Mõtestatud Eesti – ühiseid väärtusi hoides: esseekogumik. Tartu, 2008, lk 41–54.

Adams, Jüri

ERSP ja põhiseadus // Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei: ERSP aeg.

Tallinn, 2008, lk 114–129.

Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus // Põhiseaduse teel: dokumente ja materjale kogunud ja selgitanud Eerik-Juhan Truuväli. Tallinn, 2008,

lk 399–439, 442–443. – Tekstid ja kommentaarid, põhiseaduse muutmise seadused.

Jõks, Allar

Õiguskantsleri roll põhiseaduse kaitsel // Riigikogu toimetised. 17. Tallinn, 2008,

lk 75–81. – Bibl lk 81.

The role of the Chancellor of Justice in defending the Constitution, lk 258.

Link

Kalmo, Hent

Mis on järel põhiseadusest?: veel kord Euroopa Ühenduse õiguse ülimuslikkusest // Juridica, 2008, nr 9, lk 583–597. – Bibl joonealustes märkustes.

What is left of the Constitution?: more thoughts on the supremacy of European Union law,

lk 647.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Laffranque, Julia

Europäisches versus estnisches Rechtssystem – Anschein oder Wirklichkeit? // Multiple Modernität, Globalisierung der Rechtsordnung und Kommunikationsstruktur der Rechtssysteme: internationales Symposium zur Theorie der Rechtskommunikation an der Universität Tartu im April 2006. 2. Sonderheft Estland. Berlin, 2008, lk 203–218. – (Rechtstheorie: Zeitschrift für Logik und Juristische Methodenlehre, Rechtsinformatik, Kommunikationsforschung, Normen- und Handlungstheorie, Soziologie und Philosophie des Rechts; Bd. 38, 2007, H. 2/3).

Laffranque, Julia

Mis on Eesti õigusmaastikul muutunud seoses põhiseaduse täiendamise seadusega?: [kohtunike foorum 2006, 15.–16. juuni 2006 Tartus] // Eesti kohtu lugu: 2006.–2008. aastal peetud kohtuteemaliste ettekannete valikkogumik. Tartu, 2008, lk 59–68.

Link

Laffranque, Julia; Laffranque, Rodolphe

Les modifications aportées à la Constitution estonienne du fait de l´adhésion à l´Union européenne et leur mise en oeuvre par la Cour d´Etat // Revue d´études politiques et constitutionnelles est-européennes, 2008, nr 1,

lk 91–101. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Lauristin, Marju

Demokraatia kui põhiseadusliku väärtuse tähendusest // Mõtestatud Eesti –

ühiseid väärtusi hoides: esseekogumik. Tartu, 2008, lk 55–60.

Liivoja, Rain

Ratifitseerimise mõiste Eesti konstitutsiooniõiguses ja rahvusvahelises õiguses // Õiguskeel 2005–2007: artiklikogumik. Tallinn, 2008, lk 40–49. – (Juura keeleraamat). –

Bibl joonealustes märkustes. – Ilmunud ka: Õiguskeel, 2006, nr 2, lk 9–18.

Link

Luts-Sootak, Marju

Der Fall Estland: Abrechnung als Nebensache der (Wieder)Herstellung des Nationalstaates // Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung. Bd. 125. Wien, 2008, lk 276–294. – Bibl joonealustes märkustes.

Lõhmus, Uno

Pealtkuulamine ja Eesti põhiseaduses sätestatud õigus sõnumite saladusele // Juridica, 2008, nr 7, lk 462–472. – Bibl joonealustes märkustes.

Interception of communication and the right to confidentiality of correspondence provided for in the Estonian Constitution, lk 514.

Link – kasutajaõiguste olemasolul

Madise, Ülle

Arvamus põhiseaduse § 75 tõlgendamise asjus // Maksumaksja, 2008, nr 12,

lk 10–12. – Bibl lk 12.

Link

Madise, Ülle

Legal and political aspects of the Internet voting: Estonian case // E-voting: the last electoral revolution. Barcelona, 2008, lk 45–59. – (Colleció Barcelona; 25).

Mälksoo, Lauri

Riiklus, homogeensus ja sallivus // Uued mütoloogiad: tänase Eesti enesekuvand ja koht Euroopas. Tallinn, 2008, lk 108–113.

Olle, Vallo

Kohaliku omavalitsuse põhiseadusliku garantiiga seonduvaid aspekte Riigikohtu 2007. a kohtupraktikas // Kohtute aastaraamat 2007. Tallinn, 2008, lk 76–80. – Bibl joonealustes märkustes.

Some aspects concerning the constitutional guarantee of local governments in the judicial practice of the Supreme Court in 2007, lk 135–136.

Link

Pilving, Ivo

Seadusandliku ja kohtuvõimu omavaheline kontrollitavus: [kohtunike foorum 2007, 7.–8. juuni 2007] // Eesti kohtu lugu: 2006.–2008. aastal peetud kohtuteemaliste ettekannete valikkogumik. Tartu, 2008, lk 88–95.

Link

Raudma, Tiia; Aulik, Siiri

Väliseestlased vahendavad Eesti sõnumit maailmale // Sõna jõul: diasporaa roll Eesti iseseisvuse taastamisel: 6. ja 7. augustil 2008 Jõhvis toimunud konverentsi raames ilmunud kogumik. Tartu, 2008, lk 260–263. – Eesti Välisministeeriumis 1990. a töötanud väliseestlaste panusest taasiseseisvumisse, Eesti iseseisvuse taastamise deklaratsiooni ja põhiseaduse eelnõude tõlkimisest.

Reinsalu, Urmas

Riigikogu palgareformist // Maksumaksja, 2008, nr 9, lk 30.

Link

Sarv, Juhan

Süüdimõistetu põhiõigus leebema karistusseaduse tagasiulatuvale kohaldamisele: Riigikohtu üldkogu otsus asjas 3-4-1-19-07 // Juridica, 2008, nr 10, lk 705–717. – (Speculum practici). – Bibl joonealustes märkustes.

The fundamental right of a convicted offender to the retroactive imposition of a more favourable penal law: judgment of the Riigikohus en banc in case 3-4-1-19-07, lk 720.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Suumann, Gea

Eesti riigieelarve menetluse põhiseaduspärasus kohtuvõimu aspektist vaadatuna: [kohtunike täiskogu 2008, 8. veebruaril 2008 Tallinnas] // Eesti kohtu lugu:

2006.–2008. aastal peetud kohtuteemaliste ettekannete valikkogumik. Tartu, 2008, lk 47–57. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Talve, Juhan Kristjan

Kui tehti põhiseadust ja krooni // Talve, Juhan Kristjan. Hääl vabadusest: Juhan Kristjan Talve tekstid 1983–1997. Tallinn, 2008, lk 91–139.

Toomsalu, Tiit

Eesti kaitsevägi – põhiseaduslike vastuolude sõjatanner // Учёные записки: вопросы экономики, социологии, психологии и права. 11. Таллинн, 2008, lk 61–89. –

Bibl lk 87–89.