Eesti Vabariigi põhiseaduse bibliograafia

2013

2012 overview of the Chancellor of Justice activities: Chancellor of Justice as National Preventive Mechanism. Chancellor of Justice as Ombudsman for Children. Statistics of Proceedings: [võrguteavik] / tlk Margus Puusepp. – Tallinn: Office of the Chancellor of Justice, 2013. – 49 lk.

ISBN 1736-3039

Link

Kolk, Tim

Põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamine I ja II astme kohtutes. – Tartu: Riigikohus, 2013. – 25 lk.

Link

Ojakallas, Tiina

Comparative analysis of ombudsmen for children: case studies of Norway and Estonia. – Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2013. – 62 lk.

ISBN 9783659449055

Õiguskantsleri 2012. aasta tegevuse ülevaade: ülevaade õiguskantsleri tegevusest järelevalvel õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse üle. Ülevaade järelevalvealuste asutuste poolt põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle. Ülevaade õiguskantsleri tegevusest ennetusasutusena. Ülevaade õiguskantsleri tegevusest lasteombudsmanina. Ülevaade muude õiguskantslerile seadusega pandud ülesannete täitmisest: [võrguteavik]. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2013, VI, 109 lk.

ISBN 1736-3039

Link

***

Aaviksoo, Berit

Petturlik hr Rottmann, föderaliseeruv Euroopa ja põhiseaduse aluspõhimõtted – poleemiline pastišš // Juridica, 2013, nr 4, lk 223–233. – Bibl joonealustes märkustes.

Fraudulent Mr Rottmann, federalising Europe and fundamental principles of the Constitution – a polemic pastiche, lk 293.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Ernits, Madis

Zur Rechtsprechung und Dogmatik der Gleichheitsgrundrechte in Estland // Osteuropa-Recht: Gegenwartsfragen aus den Rechten des Ostens, 2013, nr 1, lk 3–27. – Bibl joonealustes märkustes.

Ginter, Carri

Constitutionality of the European Stability Mechanism in Estonia: applying proportionality to sovereignty // European Constitutional Law Review, 2013, nr 2, lk 335–354.

Kalmo, Hent

Põhiseadus ja proportsionaalsus – kas pilvitu kooselu? // Juridica, 2013, nr 2, lk 79–97. – Bibl joonealustes märkustes.

Constitution and proportionality – a cloudless union?, lk 146.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Laffranque, Julia

Who has the last word on the protection of human rights in Europe? // Cohérance et impact de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme: liber amicorum Vincent Berger. Oisterwijk, 2013, lk 223–244.

Lott, Alexander

Euroopa Liidu arengusuunad ja Eesti põhiseadus // Juridica, 2013, nr 1, lk 3–26. – Bibl joonealustes märkustes.

Developments in the European Union and the Constitution of the Republic of Estonia, lk 74.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Lott, Alexander

Süvendatud majandus- ja rahandusliidu rajamine: mõju põhiõiguste kaitsele ning põhiseaduse aluspõhimõtetele // Juridica, 2013, nr 8, lk 546–564. – Bibl joonealustes märkustes.

Establishment of a more comprehensive economic and monetary union and its impact on the protection of the fundamental rights and freedoms, and the basic constitutional principles, lk 616.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Raidla, Jüri

Põhiseadus ja Eesti rahvuslikud huvid vs. Euroopa föderalism // Juridica, 2013, nr 8, lk 539–545. – Bibl joonealustes märkustes.

The Constitution and Estonian national interests vs. European federalism, lk 616.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Raudla, Ringa

Constitution and the development of organic budget law in Estonia // Essentials of fiscal sociology: conception of an encyclopedia. Frankfurt am Main, 2013, lk 115–152. – (Finanzsoziologie; 5). – Bibl lk 147–152.

Tomusk, Ilmar

Põhiseaduse riigikeele sätted 20 aastat hiljem // Õiguskeel: [võrguteavik], 2013, nr 1. – Lisa: Maire Raadiku kommentaar. – Ilmunud ka: Õiguskeel 2013: artiklikogumik. Tallinn, 2013, lk 13–22.

Link

Toomsalu, Tiit

Erakonna põhiseaduslikust määratlusest ja erakondade institutsionaalsest kriisist // Riigikogu toimetised. 27. Tallinn, 2013, lk 170–179. – Bibl lk 179.

On definition of party according to the Constitution and institutional crisis of parties, lk 249.

Link

Tupay, Paloma Krõõt

Verfassungsinterpretation für Europa – das Ende des estnischen Verfassungsrechts? // Osteuropa-Recht: Gegenwartsfragen aus den Rechten des Ostens, 2013, nr 1, lk 28–55. – Bibl joonealustes märkustes.