Eesti Vabariigi põhiseaduse bibliograafia

2014

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve 2010.–2013. aasta kohtulahendite täitmine: lisa 2 Riigikohtu esimehe Riigikogu ettekandele 2014: [võrguteavik]. – Riigikohus, 2014. – 18 lk. – Bibl joonealustes märkustes. – Lisa: Põhiseaduslikkuse järelevalve 2010–2013 lahendite täitmise tabel.

Link

Õiguskantsleri 2013. aasta tegevuse ülevaade. Õiguskantsleri järelevalve õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse üle. Põhiõiguste ja vabaduste järgimine järelevalveasutustes. Õiguskantsleri tegevus ennetusasutusena. Õiguskantsleri tegevus lasteombudsmanina. Õiguskantslerile seadusega pandud muude ülesannete täitmine. – Tallinn: Õiguskantsleri kantselei, 2014. – 143 lk.

ISSN 1736-3039

***

Aule, Kristi; Eesmaa, Ulrika; Jaanimägi, Katri

Overview of the case law of the Constitutional Review Chamber of the Supreme Court in 2013 // Yearbook of Estonian courts 2013. Tallinn, 2014, lk 52–59.

Link

Aule, Kristi; Eesmaa, Ulrika; Jaanimägi, Katri

Ülevaade Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 2013. aasta praktikast // Kohtute aastaraamat 2013. Tallinn, 2014, lk 86–91.

Link

Ernits, Madis

The principle of equality in the Estonian Constitution // European Constitutional Law Review, 2014, nr 3, lk 444–480. – Bibl joonealustes märkustes.

Ernits, Madis; Leppik, Marelle

Remargi korras ja vabas vormis: kohtute nn tulemuslepingutest välisriikide kogemuse ja Eesti Vabariigi põhiseaduse valguses // Kohtute aastaraamat 2013. Tallinn, 2014, lk 48–53.

Link

Ernits, Madis; Leppik, Marelle

Remarks about the performance agreements of courts in light of foreign countries’ experience and the Constitution of the Republic of Estonia // Yearbook of Estonian courts 2013. Tallinn, 2014, lk 19–24.

Link

Ipsberg, Liis

Karistusjärgse kinnipidamise perspektiiv Eesti õiguskorras // Juridica, 2014, nr 6, lk 454–463. – Bibl joonealustes märkustes.

Prospects of preventive detention in Estonian legal order, lk 494.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Madise, Ülle; Vinkel, Priit

Internet voting in Estonia: from constitutional debate to evaluation of experience over six elections // Regulating eTechnologies in the European Union: normative realities and trends. Cham, 2014, lk. 53–72. – Bibl lk 71–72.