Eesti Vabariigi põhiseaduse bibliograafia

1998

Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. – Tallinn:

Juura, 1998. – 46 lk.

ISBN 9985-75-009-8

Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. – Tallinn: Ilo, 1998. – 87 lk. – Kaanel pealkiri: Eesti Vabariigi põhiseadus. Rakendamine. Järelevalve. – Juurdetrükid 1999. a, 2001. a.

ISBN 9985-57-190-8

Merusk, Kalle; Narits, Raul

Eesti konstitutsiooniõigusest. – Tallinn: Juura, 1998. – 232 lk. – Bibl lk 222–231, peatükkide alguses ja joonealustes märkustes.

ISBN 9985-75-001-2

Narits, Raul; Merusk, Kalle

Estonia: [constitutional law]. – The Hague; London; Boston: Kluwer Law International, 1998. – 236 lk. – (International Encyclopaedia of Laws; 29). –

Bibl lk 43–46.

Tegevuse aruanne: [Eesti Vabariigi põhiseaduse ekspertiisikomisjoni lõpparuanne]: [elektrooniline teavik] / Justiitsministeerium, põhiseaduse juriidilise ekspertiisi komisjon. –

Tallinn: Justiitsministeerium, 1998.

1. – Sissejuhatus

Link

2. – Põhiseaduse analüüs.

Link

3. – Muudatusettepanekud ja kommentaarid.

Link

4. – Välisekspertiisid.

Sisu: Põhiõigused Eesti põhiseaduses / Robert Alexy (1997). Eesti Vabariigi põhiseaduse IV, VI ja VII peatüki arvustus / Guy Carcassonne (1997). Riigi rahandus Eesti Vabariigi põhiseaduses / Heinz Schäffer (1997). Eksperthinnang Eesti Vabariigi põhiseaduse X peatükile Eesti Vabariigi võimaliku Euroopa Liidu liikmeksastumise seisukohalt / Torsten Stein (1997). Eesti õiguskantsler: mõned sissejuhatavad kommentaarid Rootsi seisukohalt vaadelduna / Johan Hirschfeldt (1997). Seisukohavõtt Eesti Vabariigi põhiseaduse XIII peatüki „Kohus” esitatud küsimuste kohta / Jürgen Thomas (1997). Põhiseadusõiguslik ja põhiseaduspoliitiline hinnang Eesti põhiseaduse kohalikku omavalitsust puudutavatele sätetele / Rolf Stober (1997). Eesti põhiseaduse muutmise süsteem / David Cameron (1997). Raport võimalikest muudatustest Eesti Vabariigi 1992. a. põhiseaduses / Jochen Abr. Frowein (1997). Konstitutsioonikohtu reform Eestis / Sergio Bartole (1997). Ekspertiis Euroopa Liitu kuulumise ja Eesti põhiseaduse kohta / Hubert Beemelmans (1998). Kommentaarid Euroopa Liiduga ühinemisega seotud uue paragrahvi kohta Eesti põhiseaduses / Guy Carcassonne (1998). Euroopa Liidu liikmestaatusest tulenevate ühtlustatavate teemade ülevaade Eesti Vabariigi põhiseaduses / John Pierce Gardner (1997). Euroopa Liitu kuulumine ja Eesti põhiseadus / Luis Lopez Guerra (1998). Euroopa Liidu liikmelisus ja Eesti põhiseadus / Matti Niemivuo (1997). Seadusandluse ühtlustamine: konstitutsioonilised parandused. Euroopa Ühenduse Komisjoni Peadirektoraat Välismajandussuheteks, Operational Service Phare. Ettepanekud McKenna & Co poolt, Brüssel ja London, Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumile (1996).

Link

Uibopuu, Henn-Jüri

Fundamental rights in Estonia: a review of Estonia’s constitution, laws and practice. – Salzburg: University of Salzburg, Law School, 1998. – 68 lk. – Bibl joonealustes märkustes.

Vahing, Julia

Funktionen der Richtervorlagen: eine vergleichende Darstellung der Art. 100 Abs. 1 GG und 177 EGV im Hinblick auf die geplante Richtervorlage in estnischer Verfassung: [teadusmagistritöö] / juhendaja: Dirk Ehlers. – Münster, 1998/1999. – Elektrooniline teavik.

Конституция (Основной закон) Эстонской Республики. Закон о гражданстве. –

Tallinn: Ilo, 1998. – 87 lk.

ISBN 9985-57-193-2

***

Anton, Ülle

Kohaliku omavalitsuse garantii Eesti Vabariigi 1992. aasta põhiseaduses // Juridica, 1998, nr 6, lk 305–313. – Bibl lk 313.

The guarantee of local self-rule in the Estonian Constitution of 1992, lk 323.

Link – kasutajaõiguste olemasolul

Bollow, Undine

Politisches und Rechtssystem Estlands // Handbuch Baltikum heute.

Berlin, 1998, lk 89–112. – (Nordeuropäische Studien; 14).

Gönenç, Levent

Estonia // Gönenç, Levent. Prospects for constitutionalism in post-communist countries: proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor. Leiden, 1998, lk 135–138. – Bibl joonealustes märkustes. – Eesti 1992. a. põhiseaduse eelloost, koostamisest, vastuvõtmisest.

Häberle, Peter

Vorläuftige und punktuelle Stellungnahme zum Verfassungentwurf Estland: (Verfassunggebende Versammlung, Entwurf vom 13. Dezember 1991) // Häberle,

Peter. Verfassung als öffentlicher Prozess: Materialen zu einer Verfassungstheorie der offenen Gesellschaft. 3. Auflage. Berlin, 1998, lk 693–709. – (Schriften zum öffentlichen Recht; 353). – Varem ilmunud: Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart. Band 43. Tübingen, 1995, lk 170–183.

Kergandberg, Eerik

Legal regulation of surveillance de lege lata and de lege ferenda: constitutional and criminal procedural aspects // Juridica International. 3. Tartu, 1998, lk 68–75.

Link

Liiv, Daimar

Riigikogu roll õigussüsteemi kujundamisel // Juridica, 1998, nr 4, lk 168–169.

Role of Riigikogu in the formation of the legal system, lk 218.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Liventaal, Jüri

Konstitutsiooniliste aktide määratlemise kriteeriumid // Õigus. Kriminaalpoliitika. Politsei: artiklite kogumik. Tallinn, 1998, lk 8–16. – (Eesti Riigikaitse Akadeemia toimetised; 5). – Bibl lk 15.

Summary, lk 16.

Loeber, Dietrich André

Regaining independence – constitutional aspects: Estonia, Latvia, Lithuania // Review of Central and East European Law, 1998, nr 1, lk 1–7.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Madise, Lauri

Rahvusvahelise õiguse käsitlusest 1992. aasta Eesti põhiseaduses //

Juridica, 1998, nr 7, lk 361–369. – Bibl lk 369.

Provisions of international law in the 1992 Constitution, lk 379.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Maruste, Rait

Bürgerliche und politische Rechte in der estländischen Verfassungsrechtsprechung // Grundfragen der Verfassungsgerichtsbarkeit in Mittel- und Osteuropa. Berlin, 1998, lk 131–133. – (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht; 130). – Bibl joonealustes märkustes.

Maruste, Rait

Estijos konstitucinės teisės raida ir problemos; Developments and problems of constitutional jurisprudence in Estonia // Konstitucinė justicija: dabartis ir ateitis = Constitutional justice: the present and the future. Vilnius, 1998, lk 147–153; 390–397.

Maruste, Rait

Põhiseadus ja justiitsorganite süsteem // Juridica, 1998, nr 7, lk 326–327. –

Bibl lk 327.

Constitution and the system of judicial authorities, lk 378.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Maruste, Rait; Schneider, Heinrich

Constitutional review in Estonia – its principal scheme, practice and evaluation // Constitutional reform and international law in Central and Eastern Europe. The Hague, 1998, lk 91–104. – (Studies in Law / Centre of European Law, King’s College London; 1).

Link

Mereste, Uno

Põhiseadust ignoreerivad tähendusõpetuslikud uperpallid // Õiguskeel, 1998,

nr 4, lk 6–11. – Sõna omand kasutamisest põhiseaduses ja asjaõigusseaduses.

Merusk, Kalle

Estonian constitutional system of government // Juridica International. 3.

Tartu, 1998, lk 2–9.

Link

Metcalf, Lee Kendall

The evalution of presidential power in Estonia 1920–1992 // Journal of Baltic Studies, 1998, nr 4, lk 333–352. – Bibl märkustes.

Link

Narits, Raul

Fundamental rights and freedoms in Estonian Constitution // Juridica International. 3. Tartu, 1998, lk 25–34.

Link

Põld, Jüri

Põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamine halduskohtus //

Kohtuniku käsiraamat. Tartu, 1998, 24 lk.

Roosma, Peeter

Constitutional review under 1992 Constitution // Juridica International. 3. Tartu, 1998, lk 35–42.

Link

Schneider, Heinrich

Relations between state bodies in implementing Constitution // Juridica International. 3. Tartu, 1998, lk 10–24.

Link

Schneider, Heinrich

Riigiteoreetilisi probleeme: miks nad on tekkinud ja kuidas neid lahendada? // Juridica, 1998, nr 7, lk 350–361. – Bibl lk 360.

Theoretical issues related to the state, lk. 379.

Link – kasutusõiguste olemasolul.

Uibopuu, Henn-Jüri

Eesti põhiseadus, rahvusvahelised suhted ja rahvusvaheline õigus // Juridica, 1998, nr 4, lk 187–196. – Bibl märkustes.

Estonian Constitution, international relations and international law, lk 219.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Uibopuu, Henn-Jüri

Jaunā Igaunijas Konstitūcija Eiropas likumdošanas kontekstā // Baltijas valstis likteņgriežos: politiskas, ekonomiskas un tiesiskas starptautiskās sadarbības problēmas uz XXI gadu simteņa sliekšņa. Riga, 1998, lk 202–219. – Raamatus nimi kujul: Uibopū,

Henns Jiri.

Uibopuu, Henn-Jüri

The new Estonian Constitution of 1992 in the context of European law // The Baltic States at historical crossroads: political, economic, and legal problems in the context of international cooperation on the doorstep of the 21st century: a collection of scholarly articles. Riga, 1998, lk 214–231. – Raamatus nimi kujul: Uibopuu, Juri.