Eesti Vabariigi põhiseaduse bibliograafia

2001

Alexy, Robert

Põhiõigused Eesti põhiseaduses / eess: Raul Narits, Ruta Kruuda; tlk Madis Ernits, Pille Vinkel. – Tartu: Iuridicum, 2001. – 101 lk. – (Juridica; 2001, eriväljaanne). –

Bibl joonealustes märkustes. – Lisa: Ernits, Madis. Autorist: Robert Alexy, lk 97–98. – Kokkuvõte inglise k.

ISBN 9985-9326-6-8

ISSN 1406-1074

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Annus, Taavi

Riigiõigus: õpik kõrgkoolidele. – Tallinn: Juura, 2001. – 319 lk. –

Bibl paragrahvide alguses. – Kohtulahendite register lk 305–319.

ISBN 9985-75-069-1

Eesti Vabariigi hümn. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kodakondsusseadus. – Tallinn: Võlanõudjate Kirjastusgrupp, 2001. – 43 lk.

ISBN 9985-9296-8-3

Eesti Vabariigi põhiseadus. – Tallinn: Riigi Teataja Kirjastus, 2001. – 24 lk.

Eesti Vabariigi põhiseadus. – Tallinn: Sisekaitseakadeemia, 2001. – 24 lk.

Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. – [Kordustr]. –

Tallinn: Juura, 2001. – 39 lk.

ISBN 9985-75-060-8

The Legal Chancellor of Estonia as the guardian of law and ombudsman: status and duties of the Legal Chancellor of Estonian legal system / foreword: Allar Jõks. – Tallinn: Eesti Vabariigi Õiguskantsleri Kantselei, 2001. – 24 lk.

Madise, Lauri

Rahvusvaheliste lepingute käsitlus Eesti Vabariigi 1992. a. põhiseaduses: [teadusmagistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendaja: Kalle Merusk. – Tartu, 2001. – 89 lk + 1 eraldi lk – Bibl lk 78–82.

Le traitement du droit international conventionnel dans la Constitution estonienne de 1992,

lk 84–89.

Madise, Ülle

Kohaliku omavalitsuse garantii Eesti Vabariigi 1992. a. põhiseaduses: [teadusmagistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendaja: Kalle Merusk. – Tartu, 2001. – 127 lk + 1 eraldi lk – Bibl lk 108–119.

The guaranty of local government in the Constitution of the Republic of Estonia passed in 1992, lk 121–127.

Põld, Jüri

Loenguid Eesti riigiõigusest. – Tartu: Iuridicum, 2001. – 151 lk.

ISBN 9985-9326-4-1

Taube, Caroline

Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania: a study in comparative constitutional law. – Uppsala: Iustus Förlag, 2001. – 322 lk. – (Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala; 86). – Bibl lk 300–313.

ISBN 91-7678-461-4

ISSN 0282-2040

Vallikivi, Hannes

1992. aasta põhiseaduse alusel sõlmitud välislepingute kehtivus ja kohaldatavus Eesti õigussüsteemis: [teadusmagistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendaja: Jüri Põld. – Tartu, 2001. – 138 lk + 1 eraldi lk – Bibl lk 114–130.

Validity and applicability in Estonian legal system of international treaties concluded under Estonian 1992 Constitution, lk 104–112.

Vallikivi, Hannes

Välislepingud Eesti õigussüsteemis: 1992. aasta põhiseaduse alusel jõustatud välislepingute siseriiklik kehtivus ja kohaldatavus. – Tallinn: Õiguskirjastus, 2001. – 220 lk. – Bibl lk 131–146. – Märksõnastik lk 147–151.

ISBN 9985-78-336-0

Ülevaade õiguskantsleri 2000. aasta tegevusest põhiseaduslike õiguste ja vabaduste tagamise kontrollimisel / eess: Allar Jõks. – Tallinn: Eesti Vabariigi Õiguskantsler, 2001. – 40 lk.

***

Aaviksoo, Berit

Õigus kõrgharidusele Eesti Vabariigi põhiseaduses // Juridica, 2001, nr 5,

lk 287–295. – Bibl joonealustes märkustes.

The right to higher education in the Constitution of the Republic of Estonia, lk 353.

Link – kasutusõiguste olemasolul.

Albi, Anneli

The Central and Eastern European constitutional amendment process in light of the post-Maastricht conceptual discourse: Estonia and the Baltic States // European Public Law, 2001, nr 3, lk 433–454. – Bibl joonealustes märkustes.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Albi, Anneli

Europe agreement and European integration in Estonia – constitutional aspects // The process of Estonia’s integration into the western economic system – international legal issues. Göteborg, 2001, lk 47–120. – (Skrift / Centrum för Europaforskning, Göteborgs Universitet; 11). – Bibl lk 112–120.

Albi, Anneli

Europe agreements in the light of sovereignty and legitimacy: case of Estonia // EU enlargement: the constitutional impact at EU and national level. The Hague, 2001,

lk 195–214.

Albi, Anneli

Põhiseaduse muutmine Euroopa Liitu astumiseks: ekspertarvamused, teoreetiline ja võrdlevõiguslik perspektiiv ning protseduur // Juridica, 2001, nr 9, lk 603–615. – Bibl joonealustes märkustes.

Amendment of the Constitution for accession to the European Union: expert opinions, theoretical and comparative law perspectives and procedure, lk 673.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Ernits, Madis

Konkreetne normikontroll de lege lata ja de lege ferenda // Juridica, 2001, nr 8, lk 572–596. – Bibl joonealustes märkustes.

The monitoring of rules of law de lege lata and de lege ferenda, lk 598.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Fede, Fabio

Repubblica di Estonia // La giurisdizione costituzionale nelle repubbliche europee della ex Unione Sovietica. Padova, 2001, lk 57–95. – (Ricerche di diritto pubblico comparato; 23). – Bibl joonealustes märkustes.

Hazak, Gabriel

Inimõigused ja Eesti põhiseadus // Majanduse ja õiguse probleeme Euroliitu astumise künnisel: teaduskonverents 22. veebruar 2001: teesid. Tallinn, 2001, lk 54–55.

Jõks, Allar

Õiguskantsler kaitseb õigussüsteemi legitiimsust // Riigikogu toimetised. 4. Tallinn, 2001, lk 51–57. – Lisatud tabel: Õiguskantsleri ettekanded ja ettepanekud aastail 1993–2000.

How the Legal Chancellor protects the legitimacy of the legal system, lk 217–218.

Link

Järvelaid, Peeter

Das Institut des Justizkanzlers in Estland: Geschichte und Gegenwart // Osteuropa-Recht: Gegenwartsfragen aus den Rechten des Ostens, 2001, nr 5, lk 365–374. –

Bibl lk 373–374.

Järvelaid, Peeter

Oikeuskanslerin instituutio Virossa – historia ja nykypäivä // Lakimies, 2001, nr 4, lk 726–734. – Bibl lk 733–734.

Kerikmäe, Tanel

Estonian constitutional problems in accession to the EU // EU enlargement: the constitutional impact at EU and national level. The Hague, 2001, lk 291–300.

Laffranque, Julia

Constitution of the Republic of Estonia in the light of accession to the European Union // Juridica International. 6. Tartu, 2001, lk 207–221. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Laffranque, Julia

Estland zwischen zwei Verfassungen // Eine Verfassung für die Europäische Union: Beiträge zu einer grundsätzlichen und aktuellen Diskussion. Opladen, 2001, lk 281–304. – Bibl joonealustes märkustes.

Madise, Lauri

Estonian constitutional law and European integration // European integration and constitutional law. Strasbourg, 2001, lk 39–52. – (Science and Technique of Democracy; 30).

Link

Mereste, Uno

Põhiseadus – irdsätete kollektsioon või terviklik normisüsteem?: Kas Eesti Panga seadus on põhiseadusega pahuksis? // Mereste, Uno. Õigusloome radadel: õigusalaseid artikleid. Tallinn, 2001, lk 298–308. – Bibl joonealustes märkustes.

Mereste, Uno

Põhiseaduslikkus ja põhiseaduse tõlgendamiskultuur // Mereste, Uno. Õigusloome radadel: õigusalaseid artikleid. Tallinn, 2001, lk 79–99. – Bibl joonealustes märkustes.

Roosma, Peeter

Chronique de jurisprudence constitutionnelle de la Court Supreme de la République d’Estonie // La revue de justice constitutionnelle est-européenne, 2001, nr 2,

lk 35–63. – (Chroniques jurisprudentielles).

Roosma, Peeter

Development of constitutional review in Estonia // La revue de justice constitutionnelle est-européenne, 2001, nr 2, lk 283–323. – (Analyses et commentaires).

Schmidt, Carmen

Verfassungskontrolle in Estland // Kontinuität und Neubeginn: Staat und Recht in Europa zu Beginn des 21. Jahrhunderts: Festschrift für Georg Brunner aus Anlass seines 65. Geburtstags. Baden-Baden, 2001, lk 471–483. – Bibl joonealustes märkustes.

Vallikivi, Hannes

Status of international law in the Estonian legal system under the 1992 Constitution // Juridica International. 6. Tartu, 2001, lk 222–232. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Лыхмус, Уно

Развитие конституционализма в Эстонии // Сучасний конституцiоналiзм та конституцiйна юстицiя: матерiали Мiжнародноï науково-практичноï конференцïi, жовтень 2000 = Modern constitutionalism and constitutional justice: materials of International Theoretical and Practical Conference, October 2000. Одеса, 2001, lk 81–92.