Eesti Vabariigi põhiseaduse bibliograafia

2004

28. Eesti õigusteadlaste päevad: 21.10.2004 (õhtune istung): Neljas põhiseadus tulekul?: [videosalvestis]. – Tartu: TÜ IT Multimeedia talitus, 2004. – DVD.

Sisu: Kas Eesti vajab uut põhiseadust? / Urmas Reinsalu. Diskussioon.

Link

The annual report 2003–2004 of the Chancellor of Justice of Estonia / foreword: Allar Jõks. –

Tallinn: Office of the Chancellor of Estonia, 2004. – 79 lk.

Link

Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. –

Tallinn: Ilo, 2004. – 112 lk.

ISBN 9985–57–527–X

Eesti Vabariigi põhiseadus = Конституция Эстонской Республики. – Tallinn: Avita, 2004. – 96 lk. – Rööptekst vene k. – Juurdetrükk 2008. a.

ISBN 9985-2-0981-8

Maruste, Rait

Konstitutsionalism ning põhiõiguste ja -vabaduste kaitse. – Tallinn: Juura, 2004. – 606 lk. – Bibl joonealustes märkustes. – Märksõnastik lk 595–605. – Isikunimede register lk 606.

ISBN 9985-75-149-3

Olle, Vallo

Munitsipaalõigus: loengukonspekt. – Tallinn: Juura, 2004. – 263 lk. – (Loengud). – Bibl lk 245–263 ja joonealustes märkustes.

ISBN 9985-75-146-9

Põhiseaduslikkuse kohtulik järelevalve: Riigikohtu lahendid 1993–2004 / koost Uno Lõhmus. – Tallinn: Juura, 2004. – 751 lk. – Bibl joonealustes märkustes. – Kohtulahendite nimekiri

lk 21–31. – Märksõnad lk 747–751.

ISBN 9985-75-163-9

Õiguskantsleri 2003.–2004. aasta tegevuse ülevaade: ülevaade seadusandliku riigivõimu ning kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadustega. Ülevaade õiguskantsleri tegevusest põhiõiguste ja vabaduste kaitsel / eess: Allar Jõks. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2004. – 212 lk.

Link

Конституция (Основной закон) Эстонской Республики. – Таллинн: Ilo, 2004. – 63 lk.

ISBN 9985-57-447-8

Конституция (Основной закон) Эстонской Республики. Закон об изменении Конституции Эстонской Республики. Закон о гражданстве. – Таллинн: Ilo, 2004. – 116 lk.

ISBN 9985-57-528-8

***

Aaviksoo, Berit

Avaliku koosoleku mõistest sõnavabaduse valguses // Juridica, 2004, nr 7,

lk 487–498. – Bibl joonealustes märkustes.

The concept of public meeting in light of freedom of speech, lk 508.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Albi, Anneli

Estonia // The hopes and fears of new member states and (pre)candidate countries: views on the EU Constitution: final conference MATRA Multi Country Project – impact of accession on the national legal orders of new member states and (pre)candidate countries, Wednesday 13 October 2004. Vol. 2. The Hague, 2004, lk 1–9. – Bibl joonealustes märkustes.

Albi, Anneli

Impact of European integration of national constitutions and parliaments // The hopes and fears of new member states and (pre)candidate countries: views on the EU Constitution: final conference MATRA Multi Country Project – impact of accession on the national legal orders of new member states and (pre)candidate countries, Wednesday

13 October 2004. Vol. 1. The Hague, 2004, lk 1–19. – Bibl joonealustes märkustes.

Annus, Taavi; Nõmper, Ants

The right to health protection in the Estonian Constitution // Annus, Taavi. Governance and law in transition states: [doktoritöö]. Tartu, 2004, lk 148–164. – (Dissertationes rerum publicarum Universitatis Tartuensis; 2). – Bibl joonealustes märkustes. – Ilmunud ka: Juridica International. 7. Tartu, 2002, lk 117–126.

Link

Drechsler, Wolfgang; Annus, Taavi

Die Verfassungsentwicklung in Estland von 1992 bis 2001 // Annus, Taavi. Governance and law in transition states: [doktoritöö]. Tartu, 2004,

lk 94–118. – (Dissertationes rerum publicarum Universitatis Tartuensis; 2). – Bibl joonealustes märkustes. – Ilmunud ka: Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart. Neue Folge. Band 50. Tübingen, 2002, lk 473–492.

Link

Drechsler, Wolfgang; Madise, Ülle

Electronic voting in Estonia // Electronic voting and democracy: a comparative analysis. Houndmills, 2004, lk 97–108. – Bibl lk 108.

Henberg, Ave

Sotsiaalsetest põhiõigustest // Sotsiaaltöö, 2004, nr 1, lk 6–8. – Bibl lk 8.

Henberg, Ave

Tööõigus ja põhiseadus // Juridica, 2004, nr 5, lk 302–308. – Bibl joonealustes märkustes.

Constitutional problems in the employment law, lk 363.

Link – kasutajaõiguste olemasolul

Laffranque, Julia

The Constitution of Estonia and Estonia’s accession to the European Union // Baltic yearbook of international law. Vol. 4. Leiden, 2004, lk 1–20. – Bibl joonealustes märkustes.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Laffranque, Julia

Estlands Grundgesetz und der EU-Beitritt // Deutsch-estnische Rechtsvergleichung und Europa. Frankfurt am Main [etc.], 2004, lk 35–50. – (Studien des Instituts für Ostrecht München; 50). – Bibl joonealustes märkustes.

Madise, Ülle

Kas Riigikogu valimise korra muutmine lahendaks rahva võimust võõrandumise probleemi? // Juridica, 2004, nr 9, lk 583–597. – Bibl joonealustes märkustes.

Would amending the Riigikogu election system solve the problem of public alienation from authority?, lk 650.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Mõttus, Aaro

Põhiseaduse muutmise katsed: kommentaar // Riigikogu VII, VIII ja IX koosseis: statistikat ja kommentaare. Tallinn, 2004, lk 187–191. – Lisatud tabel: Põhiseaduse muutmise eelnõud.

Link

Relve, Kaarel

Füüsiliste isikute subjektiivne avalik õigus ja põhjendatud huvi keskkonnaasjades // Juridica, 2004, nr 1, lk 20–31. – Bibl joonealustes märkustes.

The subjective public law and justified interest of natural persons in environmental issues, lk 71.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Schmidt, Carmen

Estland: gebundene Verwaltung im grundrechtsrelevanten Bereich verfassungswidrig // WGO Monatshefte für osteuropäisches Recht, 2004, nr 3, lk 164–166.

Taube, Caroline

Judicial review of the constitutionality of legislation: a comparison of Estonia, Latvia and Lithuania // The Uppsala yearbook of East European law 2003. London, 2004, lk 53–90. – Bibl joonealustes märkustes.

Лыхмус, Уно

Роль президента в системе разделения властей Эстонии // Конституционный суд как гарант разделения властей: сборник докладов. Москва, 2004,

lk 153–160. – Bibl joonealustes märkustes.