Eesti Vabariigi põhiseaduse bibliograafia

2015

2014 overview of the Chancellor of Justice activities: Chancellor of Justice as national preventive mechanism. Chancellor of Justice as ombudsman for children. Principle of equality and equal treatment. Statistics of proceedings: [võrguteavik] / tlk Margus Puusepp. – Tallinn: Office of the Chancellor of Justice, 2015. – 88 lk.

ISSN 1736-3039

Link

2015 overview of the Chancellor of Justice activities: Chancellor of Justice as national preventive mechanism. Chancellor of Justice as ombudsman for children. Principle of equality and equal treatment. Statistics of proceedings: [01.01.–31.08.2015]: [võrguteavik] / tlk Margus Puusepp. – Tallinn: Office of the Chancellor of Justice, 2015. –22 lk.

ISSN 1736-3039

Link

The Constitution of the Republic of Estonia / Supreme Court Republic of Estonia. – Tallinn: Riigikohus, 2015. – 192 lk. – Kääbusraamat.

Constitution: Republic of Estonia / Justiitsministeerium. – 2., muudetud tr. – Tallinn: Juura, 2015. – 39 lk.

ISBN 978-9985-75-437-5

Eesti Vabariigi põhiseadus. – [Tallinn]: Hea Lugu, 2015. – 78 lk. – Sisaldab ka: Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus.

ISBN 978-9949-561-02-5

Eesti Vabariigi põhiseadus ja sümboolika: muudetud ja täiendatud seaduste tekstid seisuga 20. aprill 2015. – Tallinn: Juura, [2015]. – 48 lk.

Tiitellehel sisu: Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. Eesti Vabariigi riigilipp ja riigivapp. Eesti Vabariigi hümn.

ISBN 978-9985-75-427-6

Eesti Vabariigi õiguskantsleri raport ÜRO lapse õiguste konventsiooni täitmisest. Eesti Vabariigi kolmanda ja neljanda perioodilise aruande kohta: [võrguteavik]. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2015. – 38 lk.

Link

Jäätma, Janar

Ohutõrjeõigus politsei- ja korrakaitseõiguses: kooskõla põhiseadusega: [doktoritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendajad: Kalle Merusk, Ivo Pilving. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2015. – 242 lk. – (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis; 54). – Bibl lk 220–237.

Danger aversion law in police and order pr otection law: compliance with Constitution, lk 185–219.

ISBN 978-9949-32-796-6

ISSN 1406-6394

Link

Liiv, Kalle; Selge, Ilmar

Compliance of the right to issue regulations of the Bank of Estonia with the constitution and EU law. – Tallinn: [Ortwil], 2015. – 32 lk. – Bibl joonealustes märkustes.

ISBN 978-9985-897-31-7

Lott, Alexander

Põhiseadusliku korra kaitseks teostatav jälitustegevus Eestis: analüüs. – Tartu: Riigikohus, 2015. – 38 lk.

Link

Report of Chancellor of Justice of the Republic of Estonia on implementation of UN Convention on the Rights of the Child about fourth and fifth regular report of Republic of Estonia: [võrguteavik]. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2015. – 45 lk.

Link

Tupay, Paloma Krõõt

Verfassung und Verfassungsänderung in Estland: eine Analyse zu Theorie und Praxis mit vergleichenden Anmerkungen zum deutschen Recht / Referentin: Angelika Nußberger; Korreferent: Lauri Mälksoo. – Berlin: BWV, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2015. – 291 lk. – (Schriftenreihe zum osteuropäischen Recht; 22).

ISBN 978-3-8305-3565-2

Vinkel, Priit

Remote electronic voting in Estonia: legality, impact and confidence: [doktoritöö] / Tallinn University of Technology, Ragnar Nurkse School of Innovation and Governance, Faculty of Social Sciences; juhendajad: Ülle Madise, Robert Krimmer. – Tallinn: TUT Press, 2015. – 237 lk. – (Tallinna Tehnikaülikooli väitekirjad. I; 24). – Autori publikatsioonide nimekiri lk 4, 234–235. – Bibl lk 31–39.

Elektrooniline hääletamine Eestis: õiguspärasus, mõju ja usaldus, lk 40–43.

ISBN 978-9949-23-828-6

ISSN 1406-4790

Link

Õiguskantsleri 2014. aasta tegevuse ülevaade: õiguskantsleri järelevalve õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse üle. Põhiõiguste ja -vabaduste järgimine järelevalveasutustes. Õiguskantsleri tegevus ennetusasutusena. Õiguskantsleri tegevus lasteombudsmanina. Õiguskantslerile seadusega pandud muude ülesannete täitmine. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2015. – 171 lk.

ISSN 1736-3039

Link

Õiguskantsleri 2015. aasta [1. jaanuar kuni 31. august 2015] tegevuse ülevaade: [võrguteavik]. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2015.

Link

***

Aaviksoo, Berit

(Konstitutsiooniline) renvoi: kas põhiseaduslik nõue või kaera Trooja hobusele? // Juridica, 2015, nr 2, lk 88–97. – Bibl joonealustes märkustes.

Is constitutional renvoi a constitutional requirement or oats to the Trojan horse?, lk 155.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Ernits, Madis

Millestki ürgsest ja kargest ning autoriteediröövist // Juridica, 2015, nr 2, lk 77–87. – Bibl joonealustes märkustes.

Of something pristine and rough, and the theft of authority, lk 154.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Liiv, Kalle; Selge, Ilmar

Compliance of the right to issue regulation of the Bank of Estonia with the Constitution and EU law // 20 years of new constitutional reforms in Eastern Europe. Eastern European experience. Tallinn, 2015, lk 67–79. – (East-West Studies: Journal of Social Sciences of Tallinn University Law School; 2015). – Bibl joonealustes märkustes.

Lõhmus, Uno

Põhiseaduslik õigusselguse põhimõte // Õiguskeel: [võrguteavik], 2015, nr 4. – Ilmunud ka: Õiguskeel 2015: artiklikogumik. Tallinn, 2015, lk 5–8.

Link

Mikli, Sandra

Kui kauge Euroopa Liidu õigus saab järsku igapäevatöö osaks: probleeme Euroopa Liidu õiguse ülevõtmisel ja rakendamisel õiguskindluse põhimõtte kontekstis // Juridica, 2015, nr 2, lk 103–112. – Bibl joonealustes märkustes.

When distant European Union law suddenly becomes a part of everyday work. Problems in transposition an implementation of European Union law in the context of legal certainty, lk 155.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Rohtmets, Eve

Overview of the case law of the Supreme Court in constitutional review cases in 2014 // Yearbook of Estonian courts 2014. Tallinn, 2015, lk 62–68.

Link

Rohtmets, Eve

Ülevaade Riigikohtu 2014. aasta praktikast põhiseaduslikkuse järelevalve asjades // Kohtute aastaraamat 2014. Tallinn, 2015, lk 86–91. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Ярвелайд, Пеэтер; Лийв, Калле

К вопросу о развитии института канцлера юстиции как гаранта конституционных прав (на примере Эстонской Республики) = To the issue of development of the Chancellor of Justice institution as a guarantor of the constitutional rights and freedoms (on the Example the Republic of Estonia) // Вестник Тюменского государственного университета: cоциальноэкономические и правовые исследования, 2015, nr 2, lk 83–89. – Bibl lk 88–89.